เอกสารประกอบการอบรม


เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยของ EBSCOhost วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายระเอียด
การใช้โปรแกรม Mendeleyเพื่อการบริหารจัดการ บรรณานุกรม ในการทำวิจัย (โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม และอ้างอิง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายระเอียด
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ดูรายระเอียด
Web Search Engine ดูรายระเอียด
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายระเอียด
ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายระเอียด