เอกสารประกอบการอบรม


เอกสารประกอบการอบรมเรื่องฐานข้อมูล SciencdDirect เพื่อสนับสนุนการวิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ดูรายระเอียด
เอกสารประกอบการอบรมฐานข้อมูล Scopus เพื่อการวิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร Student Center ตึก 6 ชั้น 5 ห้อง A-507 ดูรายระเอียด
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยยุค 4.0 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายระเอียด
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยของ EBSCOhost วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายระเอียด
การใช้โปรแกรม Mendeleyเพื่อการบริหารจัดการ บรรณานุกรม ในการทำวิจัย (โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม และอ้างอิง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด ดูรายระเอียด
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ดูรายระเอียด
Web Search Engine ดูรายระเอียด
กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายระเอียด
ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ดูรายระเอียด