คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ สำนักหอสมุด ได้จัดทำคู่มือการใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ


การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์บน Androi ดูรายระเอียด
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์บน IOS ดูรายระเอียด
การใช้ฐานข้อมูล EBSCOHost ดูรายระเอียด
การใช้ eBooks on EBSCOHost ดูรายระเอียด
การใช้ฐานข้อมูล Proquest & Dissertation Theses ดูรายระเอียด
การใช้ฐานข้อมูล Science Direct ดูรายระเอียด