จำนวนผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะ 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน

มิถุนายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 25
2 คณะศิลปศาสตร์ 17
3 คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 6
4 คณะรัฐศาสตร์/วิทยาลัยครูสุริยเทพ/
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
4
5 คณะบัญชี/คณะพยาบาลศาสตร์/
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
3

กรกฎาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 13
2 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
3 คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 10
4 คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค / 'วิทยาลัยครูสุริยเทพ 9
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 7

สิงหาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยดนตรี 14
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ /วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13
3 คณะศิลปศาสตร์ 12
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 10
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 9

เมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 24
2 คณะศิลปศาสตร์ 19
3 คณะบริหารธุรกิจ 14
4 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 10
5 คณะทันตแพทยศาสตร์/
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8

มีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะศิลปศาสตร์ 40
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
25
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 20
4 คณะบริหารธุรกิจ 19
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 16
6 คณะเทคนิคการแพทย์ 12
7 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 10
8 วิทยาลัยการออกแบบ/
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
9
9 คณะดิจิทัลอาร์ต/
คณะทันตแพทยศาสตร์/
คณะนิติศาสตร์/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
7
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 6

กุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 19
2 คณะพยาบาลศาสตร์ 16
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 11
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10
5 คณะรัฐศาสตร์ 9
6 คณะศิลปศาสตร์ 8
7 คณะบริหารธุรกิจ /
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7
8 คณะทัศนมาตรศาสตร์ /
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
5
9 คณะเทคนิคการแพทย์ 4
10 คณะบัญชี / วิทยาลัยดนตรี 3

มกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะรัฐศาสตร์ 23
2 คณะศิลปศาสตร์ 21
3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 18
4 วิทยาลัยดนตรี 17
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 16
6 คณะบริหารธุรกิจ 14
7 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 12
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 10
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 9
10 วิทยาลัยการออกแบบ 7

ธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ /
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
5
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 คณะบริหารธุรกิจ 2
4 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
5 วิทยาลัยดนตรีคณะดิจิทัลอาร์ต 2
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 2
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
8 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโล 2

พฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 37
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 26
3 คณะศิลปศาสตร์ 16
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 16
5 คณะบริหารธุรกิจ 15
6 คณะบัญชี 13
7 วิทยาลัยดนตรี 12
8 คณะดิจิทัลอาร์ต 11
9 วิทยาลัยการออกแบบ 10
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 8

เดือนตุลาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 58
2 คณะบริหารธุรกิจ 28
3 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 23
4 คณะศิลปศาสตร์ 20
5 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 21
6 วิทบาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 14
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13
8 คณะรัฐศาสตร์ 12
9 คณะดิจิทัลอาร์ต/
วิทยาลัยดนตรี
11
10 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 9

เดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 39
2 คณะบริหารธุรกิจ 28
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 24
4 คณะศิลปศาสตร์/
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ /
วิทยาลัยดนตรี
18
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 16
6 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12
7 คณะทันตแพทยศาสตร์ /
คณะรัฐศาสตร์
11
8 คณะบัญชี /วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 10
9 คณะเทคนิคการแพทย์/
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/
คณะนิติศาสตร์/
คณะศึกษาศาสตร์
8
10 คณะดิจิทัลอาร์ต/คณะรังสีเทคนิค/
วิทยาลัยการออกแบบ
7

เดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12
2 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ /
คณะศิลปศาสตร์
9
3 คณะบริหารธุรกิจ/
คณะพยาบาลศาสตร์/
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8
4 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 7
5 คณะศึกษาศาสตร์/
วิทยาลัยดนตรี /
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
6

เดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 11
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10
4 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 9
5 คณะเทคนิคการแพทย์ 8
6 คณะบริหารธุรกิจ /
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /
คณะศึกษาศาสตร์
7
7 วิทยาลัยดนตรี 5
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /
คณะทัศนมาตรศาสตร์ /
คณะดิจิทัลาร์ต
4
9 สถาบันการบิน 3
10 คณะพยาบาลศาสตร์/
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/
วิทยาลัยการออกแบบ/
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทันตแพทยศาสตร์ /
สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ
2

เดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 22
2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 11
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 8
4 คณะบริหารธุรกิจ 7
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ /
สถาบันการบิน
4
7 คณะทัศนมาตรศาสตร์/
คณะเทคนิคการแพทย์/
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์