การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุด


เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต


ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายระเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2560-2564
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด 2560
11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2560
12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบัติงาน (Action plan)สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนและรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2560
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปจำนวนการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยการวิจัยประจำปีการศึกษา 2560
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจำนวนการสอน อบรม การใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา 2560
20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul
27 มรส.สหส.6.1.027 สรุปสถิติจำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul ประจำปีการศึกษา 2560
28 มรส.สหส.6.1.028 รายงานผลประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียวตาม PDCA ประจำปีการศึกษา 2560
29 มรส.สหส.6.1.029 ภาพถ่ายบริเวณห้อง Study Room สำนักหอสมุด
30 มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลดำเนินการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ Tu-Thaipul ประจำปีการศึกษา 2560
31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปรายงานประเมินผลการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือเพื่อทำงานวิจัยแก่อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
32 มรส.สหส.6.1.032 คู่มือการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs องค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
33 มรส.สหส.6.1.033 การบริหารจัดการพลังงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
34 มรส.สหส.6.1.034 ภาพงานแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ ด้านการบริหารจัดการพลังงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายระเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2559
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด
11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2559
12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2559
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการประจำปีการศึกษา 2559
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่อาจารย์ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปการสอน/อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
20 มรส.สหส.6.1.020 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2559
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
25 มรส.สหส.6.1.025 เอกสารประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus
26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html)
27 มรส.สหส.6.1.027 รายงานประเมินโครงการ7ส และรณรงค์ประหยัดพลังงาน
28 มรส.สหส.6.1.028 ภาพถ่ายบริเวณห้อง Study Room
29 มรส.สหส.6.1.029 สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย TU-Thaipul
30 มรส.สหส.6.1.030 การขออนุมัติบอกรับฐานข้อมูล Scopus
31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปผลการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
32 มรส.สหส.6.1.032 ภาพงานแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลการพัฒนา
องค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายระเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559
2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดำเนินงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
3 มรส.สหส.6.1.003 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2558
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
8 มรส.สหส.6.1.008 จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2558
9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
10 มรส.สหส.6.1.010 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2558
11 มรส.สหส.6.1.011 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
12 มรส.สหส.6.1.012 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำ ปีการศึกษา 2558
13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศและรายชื่อที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2558
14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล แก่อาจารย์ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558
17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปการสอน / อบรม การสืบค้นข้อมูลให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558
19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2558
20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปี การศึกษา 2558
(ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
22 มรส.สหส.6.1.022 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
23 มรส.สหส.6.1.023 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักหอสมุด
24 มรส.สหส.6.1.024 โครงการออกแบบอาคารสำนักหอสมุด ประจำปี 2558
25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
26 มรส.สหส.6.1.026 โครงการพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์
27 มรส.สหส.6.1.027 โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
28 มรส.สหส.6.1.028 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html)
29 มรส.สหส.6.1.029 หน้าจอการสืบค้น EDS (http://library.rsu.ac.th)
30 มรส.สหส.6.1.030 หน้าจอการส่งบทความวารสารออนไลน์ (http://library.rsu.ac.th/journal/)
31 มรส.สหส.6.1.031 ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณลานกาแฟชั้น 2 และบริเวณโถงใต้บันไดห้องอ่านชั้น 3
32 มรส.สหส.6.1.032 คู่มือ 1A3R
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดูรายระเอียด

รายชื่อเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

ลำดับที่ เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
1 มรส.สหส.6.1.001 งบประมาณของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
2 มรส.สหส.6.1.002 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยา่กรสารสนเทศของสำนักหอสมุด
ประจำปีการศึกษา 2557
3 มรส.สหส.6.1.003 สรุปค่าใช้จ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
4 มรส.สหส.6.1.004 บันทึกแจ้งเรื่องงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2557
5 มรส.สหส.6.1.005 แผนปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
6 มรส.สหส.6.1.006 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา ประจำปีการศึกษา 2557
8 มรส.สหส.6.1.008 สรุปสถิติการใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557
9 มรส.สหส.6.1.009 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
10 มรส.สหส.6.1.010 สรุปสถิติการอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11 มรส.สหส.6.1.011 สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
12 มรส.สหส.6.1.012 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2557
13 มรส.สหส.6.1.013 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
(ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557)
14 มรส.สหส.6.1.014 รายงานผลการตรวจการประกันคุณภาพภายในสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556
15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
16 มรส.สหส.6.1.016 โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557
17 มรส.สหส.6.1.017 โครงการปรับปรุงกายภาพสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557
18 มรส.สหส.6.1.018 โครงการออกแบบอาคารสำนักหอสมุด ประจำปี 2558
19 มรส.สหส.6.1.019 หน้าจอ RSU Library e-book Mobile Application
20 มรส.สหส.6.1.020 โครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2557

Rangsit University Library

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวน์โหลด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.001 การบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดผ่านระบบออนไลน์
มรส.สหส.อ2.2.5.2.002 เอกสารเว็บไซต์ สำนักหอสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.003 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักหอสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.004 การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.2.005 แผ่นพับแนะนำสำนักหอสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.006 ซีดีแนะนำการใช้ห้องสมุด
มรส.สหส.อ2.2.5.2.007 การจัดอบรมการสืบค้นเพื่องานวิจัยให้แก่นักศึกษา
มรส.สหส.อ2.2.5.2.008 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.2.009 การจัดนิทรรศการต่างๆ ในโอกาสและวาระสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.6.001 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปีการศึกษา 2556
มรส.สหส.อ2.2.5.7.001 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดครั้งที่ 4/2557

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2549  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2548  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2547  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2546  ดูรายระเอียด
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2545  ดูรายระเอียด