อาเซียนน่ารู้

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมแหล่งความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวประเทศอาเซียน
  สปิริตอาเซียน
  ประเทศคู่เจรจา
  เลขาธิการอาเซียน
  ประเทศสมาชิก
  กลไกของอาเซียน
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
  บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนจากจุลสารและจดหมายข่าว