การใช้ VPN

VPN ย่อมาจาก (Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละ สาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์ เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Network ในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดบอกรับภายนอกเครือข่ายผ่านระบบ VPN โดยใช้ User Name และ Password ตัวเดียวกับการ login เข้าระบบอินทราเน็ต ผู้ใช้บริการสามารถใช้ VPN ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และบนมือถือโดยมีขั้นตอนดังนี้

การใช้ VPN ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์


1 ดาวน์โหลดโปรแกรม JunosPules.x64 ที่เว็บไซต์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : https://www.rsu.ac.th/itsc/2. มาที่เมนูเอกสารคู่มือ เลือก คู่มือตั้งค่า VPN : Windows / Mac ซอฟต์แวร์ Windows 32bit / Windows 64bit / Mac3. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว Double click ที่ไฟล์ “JunosPules.x64” เลือก Run


4. ปรากฎหน้าจอ Junos Pulse-InstallShield Wizard คลิก Next


5.เลือก Typical แล้ว คลิกที่ Next


6.ทำการอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม เลือก Install


7. โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้ง


8. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เลือก Finish


9. ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ จะมี Program Junos Pulse ให้คลิกเพื่อเปิด Program


10. ให้คลิกเพื่อเปิด Program


11. ปรากฎหน้าจอ Program ให้ Click ที่เครื่องหมาย +


12. ทำการ ตั้งชื่อ และ add IP Address Server VPN Click “Connect” ดังภาพ


13. ปรากฎหน้าจอ Connect to : RSU-VPN คลิก “Connect” ดังภาพ


14. ปรากฎหน้าจอ Connect to : RSU-VPN เลือก RSU และ คลิก “Connect” ดังภาพ


15. ปรากฎหน้าจอให้ใส่ User Name และ Password โดยใช้ username และ password เช่นเดียวกับ intranetคลิก “Connect” ดังภาพ


16. เชื่อมต่อ VPN เสร็จเรียบร้อย จะปรากฎหน้าจอ Connections ดังภาพ


17. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th สามารถสืบค้นฐานข้อมูลที่ต้องการจะได้เอกสารฉบับเต็มเช่นเดียว กับการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัย


18. ที่เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือกฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการสืบค้น เช่นเลือก Proquest Dissertation & Theses

จะเข้าสู่ page ดังรูปข้างล่าง


19 เมื่อค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหากต้องการ logout จาก Web VPN ให้กด Click “Disconnect”


การใช้ VPN ผ่านมือถือ


1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Pulse Secure ผ่าน App Store หรือ Play Store2. ค้นหา Appcation ชื่อ pulse secure หน้า App Store หรือ Play Store เมื่อเจอ คลิก GET3. Alllication ทำการดาวน์โหลด ลงบนมือถือ4. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วคลิก Open5. จะปรากฎหน้าจอ Welcome to the Pulse Secure Client6. ใส่ IP Address สำหรับ VPN คือ : 110.164.184.29 เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Summit7. ระบบทำการเชื่อมต่อกับระบบ VPN8. ปรากฎหน้าจอ Add a Conection ที่ช่อง Username ใส่รหัสบุคลากร/รหัสนักศึกษา ที่ช่อง Authentication เลือก Password กดปุ่ม Save9. ปรากฎหน้าจอ Add VPN Configuration10. ปรากฎหน้าจอ Connection คลิกปุ่ม Connection11. กรณีปรากฎหน้าจอ The certificate for this server is invalid ฯ คลิกปุ่ม Accept12. ปรากฎหน้าจอ Login ที่ช่อง Username : ใส่รหัสบุคลากร/รหัสนักศึกษา ที่ช่อง Password : ใส่ password ตัวเดียวกับที่ login เข้าระบบ Intranet คลิกปุ่ม Sign In13. ปรากฎหน้าจอ Connection แสดงว่า Login VPN เรียบร้อย


14. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th สามารถสืบค้นฐานข้อมูลที่ต้องการจะได้เอกสารฉบับเต็มเช่นเดียว กับการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัย


15. ที่เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือกฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการสืบค้น เช่นเลือก Proquest Dissertation & Theses

จะเข้าสู่ page ดังรูปข้างล่าง


หมายเหตุ : มีปัญหาในการใช้ VPN กรุณาติดต่อ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-997-2222 ต่อ 5419, 5712