RSU VPN @ Home


บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สะดวก ใช้ง่าย
ให้บริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรม/คู่มือการใช้งาน
Windows 32 bit Windows 64 bit Mac OS IOS/Android
  <>ดาวน์โหลดโปรแกรม
     PulseSecure 32 bit
  <>ดาวน์โหลดโปรแกรม
    PulseSecure 64 bit
  <>ดาวน์โหลดโปรแกรม
    PulseSecure : MAC
  -
  <>คู่มือการใช้งาน   <>คู่มือการใช้งาน   <>คู่มือการใช้งาน   <>คู่มือการใช้งาน