การใช้ VPN

     VPN ย่อมาจาก (Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร
(WAN - Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละ
สาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์
เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Network
     ในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ที่สำนักหอสมุดบอกรับภายนอกเครือข่ายผ่านระบบ VPN โดยใช้ User Name และ Password
ตัวเดียวกับการ login เข้าระบบอินทราเน็ต โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
    การใช้ VPN ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
    1.ที่ URL https://110.164.184.29

    
    

    2. Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password เช่นเดียวกับ intranet

    

     3. เมื่อ logon เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้า portal ดังภาพ แล้วทดลองโดยเลือกเข้าสู่หน้า library.rsu.ac.th

    

    4 จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ สำนักหอสมุด สามารถสืบค้นฐานข้อมูลที่ต้องการจะได้เอกสารฉบับเต็มเช่นเดียว
     กับการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัย
    

     5. จะสามารถเข้าสู่ Online Database page โดยเลือก link ด้านขวามือ เช่นเลือก Proquest Dissertation &
     Theses จะเข้าสู่ page ดังรูปข้างล่าง
    
    
    

    6. User สามารถ logout จาก Web VPN โดยกด รูปวงกลมสีแดง ด้านขวาบน ของ webpage
    

หมายเหตุ : มีปัญหาในการใช้ VPN กรุณาติดต่อ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-997-2222 ต่อ 5419
                5712