ตอบคำถามผ่านโทรศัพท์

    ติดต่อผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โทร. 3460
    สอบถามข้อมูลการบริการ
    บริการยืมระหว่างห้องสมุด ติดต่อได้ที่งานบริการยืม - คืน ชั้น 3 โทร 3455
    บริการยืม - คืน หนังสือ ติดต่อได้ที่งานบริการยืม -คืน ชั้น 3 โทร.3467
    บริการยืม - คืน สื่อโสตทัศน์ ติดต่อได้ที่งานบริการสื่อทัศน์ ชั้น 2 โทร. 3464
    บริการวารสาร ติดต่อได้ที่งานบริการวารสาร ชั้น 5 โทร. 3476
    บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดต่อได้ที่งานจดหมายเหตุ ชั้น 6 โทร. 3457
    สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือ
    สั่งซื้อหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ ติดต่อคุณ ลมัย ประคอนสี หัวหน้าแผนกเทคนิค ชั้น 2 โทร. 3462