ทรัพยากรสารสนเทศของคณะที่ถุกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่ยืมหนังสือสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
  ประจำปีการศึกษา 2559
  ประจำปีการศึกษา 2558
  ประจำปีการศึกษา 2557
  ประจำปีการศึกษา 2556
  ประจำปีการศึกษา 2555
  ประจำปีการศึกษา 2554