ผู้บริหารสำนักหอสมุดsales 2014ชื่อ : ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ : 3460
e-mail : malivan@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : นฤมล พฤกษศิลป์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ และ หัวหน้าแผนกบริการ
โทรศัพท์ : 3467
e-mail : narumon.p@rsu.ac.th
sales 2014ชื่อ : พัชรา หาญเจริญกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และ หัวหน้าแผนกหอจดหมายเหตุ
โทรศัพท์ : 3457
e-mail : patchara.h@rsu.ac.th