หมวดหมู่ที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติหมวดหมู่หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน

เดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 104
2 PL 72
3 DS 42
4 BQ 37
5 QB/เยาวชน 33
6 PE 32
7 PN 29
8 TX 23
9 WY 22
10 HD/QW 20

เดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 108
2 WY 53
3 HD 32
4 PN 30
5 HF 26
6 DS 21
7 NA/WB 19
8 TX 18
9 H/LB/QW/เรื่องสั้น 17
10 BF/PL 16

เดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 35
2 LB 11
3 WY 9
4 MT/PE/Y 7
5 DS/KPT/M/PL/QA/เยาวชน 5
6 FIC/HM/เรื่องสั้น 4
7 BF/HF/เรื่องสั้น 4
8 BQ/CT/HG/ML/N/T/TX 2
9 B/DR/GV/HD 1
10 - -

เดือนเมษายน 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY 105
2 นวนิยาย 92
3 QV 28
4 DS/HF 27
5 WL 25
6 เยาวชน 20
7 PL 19
8 TA 16
9 KPT/PE 15
10 TX 14

เดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 147
2 WY 116
3 DS 54
4 PE 51
5 PL 45
6 NA 31
7 QV 30
8 HD 29
9 HF 24
10 LB 22

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 160
2 WY 144
3 DS 59
4 HF 40
5 PL 38
6 HD 37
7 PE 36
8 BF/QU 34
9 TX 31
10 WL 26

เดือนมกราคม 2561

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 132
2 WY 56
3 PE 42
4 DS 34
5 HF 31
6 QU 24
7 BF/QW 22
8 P/QS 21
9 PL 20
10 เยาวชน 19

เดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 75
2 PE 44
3 WY 38
4 HD 35
5 DS 21
6 PL 20
7 PN 15
8 MT/QV 13
9 P/QS/WB 12
10 HF 11

เดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 181
2 WY 87
3 PL 53
4 HF 38
5 PE 34
6 DS 32
7 LB/PN 28
8 เยาวชน 27
9 BF 26
10 HG 23

เดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาน 130
2 WY 121
3 PL 88
4 BQ 70
5 WB 48
6 HF 46
7 PN 37
8 DS 35
9 PE 29
10 QV 27

เดือนกันยายน 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY 132
2 นวนิยาย 119
3 PL 83
4 DS 56
5 PE 41
6 BF/HF 37
7 MT 36
8 PN 34
9 WL 32
10 QS 30

เดือนสิงหาคมคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 นวนิยาย 82
2 WY 74
3 PL 38
4 HD 37
5 QA 36
6 PN 28
7 DS 26
8 HF/QV 25
9 PE 21
10 LB 17

เดือนกรกฏาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 95
2 DS-Asia 49
3 HF-Commerce 47
4 NA-Architecture 38
5 QA-Mathermatics 35
6 WB-Practice 34
7 HD-Industried 29
8 PE-English 28
9 QV-Pharmacology 24
10 TK-Elecreical E 23

เดือนมิถุนายน2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 125
2 PE-English 45
3 WB-Practice of 45
4 HF-commerce 40
5 PL-East Asian 32
6 DS-Asia/N-Visual Arts 29
7 G-Geography/QA-Mathematics 27
8 NA-Architecture 26
9 HD-industries 25
10 HM/QU 23

เดือนพฤษภาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 51
2 QD-Chemistry 17
3 PE-English/QU-Biochemistry 16
4 TT-Arts and Cra 15
5 HF-Commerce/TA-General Eng 14
6 G-Geography/HG-Finance-Visual Arts/QV-Pharmacology 13
7 DS-Asia 12
8 PL-East Asian 11
9 H-General Social/HD-Indusries/QZ-Pathology 10
10 HA-Statistics/QA-Mathematics/TJ-Mechanical 9

เดือนเมษายน 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 183
2 HF-Commerce 84
3 PL-East Asian 57
4 DS-Asia 47
5 QA-Mathematics 45
6 PN-Literary His 42
7 PE-English 40
8 LB-Theory and P 36
9 HD-Industries 35
10 KJ-Europe 34

เดือนมีนาคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 228
2 DS-Asia 144
3 HF-Commerce 107
4 QA-Mathematics 66
5 QV-Pharmacology 63
6 NA-Architecture 58
7 PL-East Asian 53
8 HD-Industried 52
9 PE-English 48
10 BF-Psychology 47

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 269
2 DS-Asia 138
3 HF-Commerce 77
4 QA-Mathematics 65
5 PL-East Asian 64
6 HD-Industried 61
7 NA-Architecture 57
8 QV-Pharmacology 54
9 TX-Home Economi 43
10 QU-Biochemistry 40

เดือนมกราคม 2560

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 214
2 HF-Commerce 81
3 PL-East Asian 65
4 QA-Mathematics 63
5 P-General Lingu 56
6 DS-Asia 55
7 TX-Home Economi 51
8 NA-Architecture 50
9 PN-Literary His 49
10 HD-Industries 45

เดือนธันวาคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 66
2 HF-Commerce 56
3 QA-Mathematics 41
4 WB-Practice of 29
5 HD-Industires 28
6 DS-Asia 24
7 PE-English/PN-Literary His 23
8 QV-Pharmacology 20
9 BF-Psychology 19
10 NA-Architecture 18
อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม) 1 WY-Nursing 66 2 HF-Commerce 56 3 QA-Mathematics 41 4 WB-Practice of 29 5 HD-Industires 28 6 DS-Asia 24 7 PE-English/PN-Literary His 23 8 QV-Pharmacology 20 9 BF-Psychology 19 10 NA-Architecture 18

เดือนพฤศจิกายน 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 151
2 HF-Commerce 135
3 DS-Asia 133
4 WB-Practice of 87
5 HD-Industires 65
6 QA-Mathematics 63
7 QV-Pharmacology 62
8 TX-home Economi 59
9 TK-Electrica E 56
10 PE-English 53

เดือนตุลาคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 292
2 DS-Asia 147
3 WB-Practice of 136
4 HF-Commerce 128
5 PL-East Asian 92
6 HD-Industries 65
7 PE-English 64
8 QA-Mathematics/TX-home Economi 54
9 HV-Social Servi 51
10 TA-General Engi 41

เดือนกันยายน 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 179
2 HF-Commerce 136
3 DS-Asia 92
4 QA-Mathematics 86
5 PE-English, PL-East Asian 81
6 HD-Industries 78
7 PN-Literary His 75
8 TA-General Engi 60
9 NA-Architecture 53
10 TX-Home Economi 52

เดือนสิงหาคมคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 91
2 HF-Commerce 87
3 PN-Literary His 54
4 PL-East Asian 52
5 HD-Industries 42
6 HG-Finance 41
7 WB-Practice of 40
8 PE-English, QA-Mathematics 37
9 QS-Human Anatom 32
10 DS-Asia 31

เดือนกรกฏาคม 2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 93
2 DS-Asia 79
3 HF-Commerce 55
4 PE-English 46
5 NA-Architecture 42
6 TX-Home Economi 39
7 HD-Industried 35
8 QV-Pharmacology 29
9 PL-East Asian, QW-Microbiology 27
10 QA-Mathematics 23

เดือนมิถุนายน2559

อันดับที่ หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม)
1 WY-Nursing 122
2 HF-Commerce 66
3 PE-English 64
4 NA-Architecture 51
5 HD-Industried 48
6 QV-Mathematics 34
7 PN-Literary His 33
8 DS-Asia 31
9 BF-Psychology 26
10 QW-Microbiology 25