หมวดหมู่ที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติหมวดหมู่หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  ประจำปีการศึกษา 2559
  ประจำปีการศึกษา 2558
  ประจำปีการศึกษา 2557
  ประจำปีการศึกษา 2556
  ประจำปีการศึกษา 2555