ฐานข้อมูลทางวิชาการในประเทศไทย


คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช (Germplasm Database) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ThaiLIS Union Catalog) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลรายชื่อบทความวารสาร (Article Link) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Database) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว. ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ThaiEdSearch) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (มอก.) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ดูรายระเอียด
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย (HIV/AIDS Publication Database of Thailand) ดูรายระเอียด
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ดูรายระเอียด
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository - TNRR) ดูรายระเอียด
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน Vijai.net ดูรายระเอียด
ราชกิจจานุเบกษา ดูรายระเอียด
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา (Ramathibodi Poison Center) ดูรายระเอียด
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย ดูรายระเอียด
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ดูรายระเอียด
BUDSIR on Internet (พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์บน Internet) ดูรายระเอียด
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLT) ดูรายระเอียด
OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center ดูรายระเอียด
Pennsylvania State University ,University of Pittsburgh ดูรายระเอียด
STKS - Thai Thesis Database ดูรายระเอียด
Theses Collections of NRCT ดูรายระเอียด