ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ

    อาจารย์และนักศึกษาสามารถสั่งซื้อหนังสือเข้าสำนักหอสมุด โดยเขียนรายงานตามแบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ
    ของสำนักหอสมุด และส่งแบบฟอร์มเสนอซื้อมาที่สำนักหอสมุดหรือสอบถามรายละเอียดการซื้อหนังสือได้ที่ :
     คุณสุรีรัตยา บุญแสนแผน บรรณารักษ์แผนกเทคนิค โทร. 02-997-2222 ต่อ 3462
    ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ