คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน

เดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน(ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 334
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 291
3 เภสัชศาสตร์ 212
4 เทคนิคการแพทย์ 204
5 นิเทศศาสตร์ 197
6 ศิลปศาสตร์ 175
7 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 144
8 ทันตแพทยศาสตร์ 135
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 122
10 ดิจิทัลอาร์ต 121

เดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,162
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 775
3 ทันตแพทยศาสตร์ 590
4 ศิลปศาสตร์ 514
5 นิติศาสตร์ 372
6 บริหารธุรกิจ 329
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 326
8 เทคนิคการแพทย์ 250
9 พยาบาลศาสตร์ 223
10 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 246

เดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,558
2 ศิลปศาสตร์ 638
3 ทันตแพทย์ศาสตร์ 638
4 เทคนิคการแพทย์ 556
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 342
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 316
7 พยาบาล 303
8 บริหารธุรกิจ 270
9 บัญชี 220
10 วิทยาลัยนานาชาติ 246

เดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,630
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 864
3 ศิลปศาสตร์ 858
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 819
5 เทคนิคการแพทย์ 623
6 พยาบาลศาสตร์ 571
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 494
8 นิเทศศาสตร์ 336
9 บริหารธุรกิจ 317
10 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 246

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,288
2 ทันตแพทยศาสตร์ 1,030
3 ศิลปศาสตร์ 767
4 นิเทศศาสตร์ 539
5 พยาบาลศาสตร์ 483
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 405
7 ทัศนมาตรศาสตร์ 352
8 บริหารธุรกิจ 321
9 เทคนิคการแพทย์ 299
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 273

เดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 476
2 เภสัชศาสตร์ 425
3 ทันตแพทยศาสตร์ 362
4 พยาบาลศาสตร์ 215
5 นิเทศศาสตร์ 202
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 192
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 185
8 บริหารธุรกิจ 128
9 เทคนิคการแพทย์ 126
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 125

เดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,056
2 ทันตแพทยศาสตร์ 835
3 ศิลปศาสตร์ 862
4 เทคนิคการแพทย์ 757
5 เทคนิคการแพทย์ 433
6 บริหารธุรกิจ 413
7 บัญชี 322
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 253
9 วิทยาศาสตร์ 405
10 พยาบาล 247

เดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,932
2 ทันตแพทยศาสตร์ 1,289
3 ศิลปศาสตร์ 862
4 เทคนิคการแพทย์ 757
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 700
6 พยาบาลศาสตร์ 512
7 บริหารธุรกิจ 500
8 นิเทศศาสตร์ 419
9 วิทยาศษสตร์ 405
10 วิศวกรรมศาสตร์ 397

เดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,073
2 ทันตแพทยศาสตร์ 1,680
3 เทตนิคการแพทย์ 815
4 ศิลปศาสตร์ 794
5 นิเทศศาสตร์ 700
6 บริหารธุรกิจ 655
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 558
8 พยาบาลศาสตร์ 517
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 415
10 วิศวกรรมศาสตร์ 338

เดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,927
2 ศิลปศาสตร์ 910
3 เทตนิคการแพทย์ 780
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 754
5 พยาบาล 713
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 655
7 นิเทศศาสตร์ 641
8 บริหารธุรกิจ 532
9 วิทยาศาสตร์ 401
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 339

เดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 635
2 ศิลปศาสตร์ 398
3 แพทยศาสตร์ 325
4 พยาบาลศาสตร์ 314
5 เทคนิคการแพทย์ 224
6 นิเทศศาสตร์ 219
7 ทัศมาตรศาสตร์ 199
8 บริหารธุรกิจ 165
9 ศิลปรรม 163
10 ทันตแพทยศาสตร์ 120

เดือนกรกฏาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 643
2 นิเทศศาสตร์ 452
3 ศิลปศาสตร์ 289
4 พยาบาลศาสตร์ 263
5 บริหารธุรกิจ 261
6 เทคนิคการแพทย์ 244
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 218
8 แพทยศาสตร์ 207
9 วิทยาลัยนานาชาติ 180
10 สถาปัตยกรรม 155

เดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 558
2 พยาบาลศาสตร์ 519
3 นิเทศศาสตร์ 335
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 426
5 บริหารธุรกิจ 243
6 คณะศิลปศาสตร์ 240
7 เทคนิคการแพทย์ 228
8 บัญชี 186
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 160
10 วิทยาลัยนานาชาติ 133

เดือนพฤษภาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 924
2 ศิลปศาสตร์ 507
3 บริหารธุรกิจ 488
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 374
5 พยาบาลศาสตร์ 485
6 นิเทศศาสตร์ 249
7 เทคนิคการแพทย์ 245
8 บัญชี 241
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 239
10 วิทยาศษสตร์ 232

เดือนเมษายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,881
2 ศิลปศาสตร์ 1,091
3 บริหารธุรกิจ 768
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 509
5 เทคนิคการแพทย์ 485
6 วิทยาลัยนานาชาติ 431
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 395
8 พยาบาลศาตร์ 383
9 นิติศาสตร์ 373
10 บัญชี 273

เดือนมีนาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,553
2 ศิลปศาสตร์ 1,112
3 พยาบาลศาสตร์ 765
4 บริหารธุรกิจ 743
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 606
6 เทคนิคการแพทย์ 558
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 526
8 นิเทศศาสตร์ 512
9 วิทยาลัยนานาชาติ 472
10 วิทยาศาสตร์ 299

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 827
2 ศิลปศาสตร์ 782
3 บริหารธุรกิจ 539
4 พยาบาลศาสตร์ 511
5 นิเทศศาสตร์ 485
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 290
7 ดิจิทัลอาร์ต 276
8 เทคนิคการแพทย์ 221
9 วิทยาลัยนานาชาติ 195
10 วิทยาลัยแพทศาสตร์ 179

เดือนมกราคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 827
2 ศิลปศาสตร์ 782
3 บริหารธุรกิจ 539
4 พยาบาลศาสตร์ 511
5 นิเทศศาสตร์ 489
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 290
7 ดิจิทัลอาร์ต 276
8 เทคนิคการแพทย์ 221
9 วิทยาลัยนานาชาติ 195
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 179

เดือนธันวาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,185
2 เทคนิคการแพทย์ 597
3 ศิลปศาสตร์ 539
4 บริหารธุรกิจ 496
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 491
6 พยาบาลศาสตร์ 317
7 บัญชี 307
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 302
9 วิทยาลัยนานาชาติ 224
10 วืศกรรม 192

เดือนพฤศจิกายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 924
2 ศิลปศาสตร์ 507
3 บริหารธุรกิจ 488
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 374
5 พยาบาลศาสตร์ 485
6 นิเทศศาสตร์ 249
7 เทคนิคการแพทย์ 245
8 บัญชี 241
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 239
10 วิทยาศษสตร์ 232

เดือนตุลาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,810
2 ศิลปศาสตร์ 1,373
3 เทคนิคการแพทย์ 941
4 พยาบาลศาสตร์ 883
5 บริหารธุรกิจ 779
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 557
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 521
8 นิเทศศาสตร์ 492
9 วิทยาลัยนานาชาติ 374
10 กายภาพบำบัด 347

เดือนกันยายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,055
2 ศิลปศาสตร์ 1,379
3 นิเทศศาสตร์ 1,332
4 เทคนิคการแพทย์ 1,057
5 บริหารธุรกิจ 996
6 วิทยาลัยแพทศาสตร์ 962
7 พยาบาลศาสตร์ 893
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 649
9 วิทยาลัยนานาชาติ 390
10 วิทยาศษสตร์ 381

เดือนสิงหาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 840
2 เภสัชศาสตร์ 834
3 เทคนิคการแพทย์ 588
4 พยาบาลศาสตร์ 566
5 นิเทศศาสตร์ 484
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 479
7 บริหารธุรกิจ 472
8 ศิลปะและการออกแบบ 324
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 322
10 ทันตแพทย์ศาสตร์ 291

เดือนกรกฎาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 753
2 พยาบาล 579
3 ศิลปศาสตร์ 473
4 บรืหารธุรกิจ 402
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 309
6 เทคนิคการแพทย์ 288
7 บัญชี 286
8 ศิลปและการออกแบบ 219
9 นิเทศศาสจร์ 213
10 กายภาพบำบัด 210

เดือนมิถุนายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 861
2 บัญชี 477
3 เภสัชศาสตร์ 458
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 426
5 ศิลปศาสตร์ 405
6 บริหารธุรกิจ 404
7 นิเทศศาสตร์ 383
8 เทคนิคการแพทย์ 314
9 วิศวกรรมศาสตร์ 221
10 กายภาพบำบัด 218

เดือนพฤษภาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,398
2 บริหารธุรกิจ 1,165
3 เทคนิคการแพทย์ 736
4 บัญชี 710
5 ศิลปศาสตร์ 696
6 พยาบาลศาสตร์ 599
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 597
8 นิติศาสตร์ 441
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 406
10 วิทยาลัยนานาชาิติ 385

เดือนเมษายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,400
2 ศิลปศาสตร์ 878
3 เทคนิคการแพทย์ 765
4 พยาบาลศาสตร์ 745
5 นิเทศศาสตร์ 707
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 680
7 บริหารธุรกิจ 654
8 วิทยาลัยนานาชาิติ 469
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 498
10 บัญชี 429

เดือนมีนาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,808
2 บริหารธุรกิจ 1,075
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 1,040
4 ศิลปศาสตร์ 1,000
5 เทคนิคการแพทย์ 983
6 นิเทศศาสตร์ 733
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 668
8 วิทยาลัยนานาชาิติ 502
9 บัญชี 498
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 497

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,971
2 บริหารศาสตร์ 1,270
3 ศิลปศาสตร์ 933
4 นิเทศศาสตร์ 929
5 เทคนิคการแพทย์ 925
6 พยาบาลศาสตร์ 280
7 บัญชี 570
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 556
9 วิทยาลัยนานาชาิติ 228
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 165

เดือนมกราคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 925
2 ศิลปศาสตร์ 543
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 512
4 นิเทศศาสตร์ 353
5 วิทยาลัยนานาชาิติ 294
6 เทคนิคการแพทย์ 280
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 272
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 262
9 บริหารธุรกิจ 228
10 วิทยาศาสตร์ 165

เดือนธันวาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
2 บริหารธุรกิจ 1,163
3 เทคนิคการแพทย์ 1,002
4 ศิลปศาสตร์ 881
5 พยาบาลศาสตร์ 687
6 ทันตแพทยศาสตร์ 611
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 445
8 นิติศาสตร์ 428
9 กายภาพบำบัด 427
10 บัญชี 411

เดือนพฤศจิกายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 448
2 ศิลปศาสตร์ 179
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 155
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 148
5 บริหารธุรกิจ 96
6 นิเทศศาสตร์ 86
7 ศึกษาศาสตร์ 77
8 ดิจิทัลอาร์ต , วิทยาลัยดนตรี 75
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 63
10 เภสัชศาสตร์ 61

เดือนตุลาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,424
2 บริหารธุรกิจ 1,493
3 เทคนิคการแพทย์ 1,367
4 พยาบาลศาสตร์ 942
5 ศิลปศาสตร์ 858
6 ทันตแพทยศาสตร์ 808
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 671
8 กายภาพบำบัด 634
9 นิเทศศาสตร์ 544
10 บัญชี 537

เดือน กันยายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
3 เทคนิคการแพทย์ 1,006
4 พยาบาลศาสตร์ 989
5 บริหารธุรกิจ 916
6 นิเทศศาสตร์ 862
7 แพทยศาสตร์ 825
8 ทันตแพทยศาสตร์ 665
9 กายภาพบำบัด 519
10 ดิจิตัลอาร์ต 519

เดือนสิงหาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,194
2 บริหารธุรกิจ 572
3 ศิลปศาสตร์ 527
4 พยาบาลศาสตร์ 468
5 เทคนิคการแพทย์ 345
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 307
7 นิเทศศาสตร์ 298
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 281
9 ดิจิทัลอาร์ต 224
10 กายภาพบำบัด 212

เดือนกรกฎาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,265
2 พยาบาลศาสตร์ 900
3 ศิลปศาสตร์
4 เทคนิคการแพทย์ 554
5 บริหารธุรกิจ 468
6 กายภาพบำบัด 468
7 แพทย์ศาสตร์ 318
8 วิทยาศาสตร์ 314
9 ดิจิทัลอาร์ต 283
10 นิเทศศาสตร์ 273

เดือนมิถุนายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 632
2 พยาบาลศาสตร์ 612
3 เทคนิคการแพทย์ 578
4 บริหารธุรกิจ 505
5 เภสัชศาสตร์ 494
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 413
7 วิทยาศาสตร์ 362
8 ดิจิทัลอาร์ต 279
9 นิเทศศาสตร์ 256
10 วิทยาลัยนานาชาิติ 243

เดือนพฤษภาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 37
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 34
3 นิเทศศาสตร์ 20
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
5 ศิลปศาสตร์,วิทยาลัยดนตรี 13
6 เภสัชศาสตร์,วิทยาศาสตร์ 11
7 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 10
8 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 9
9 ศึกษาศาสตร์ 8
10 เทคโนโลยีชีวภาพ,นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ 7

เดือนเมษายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 126
2 เภสัชศาสตร์ 124
3 พยาบาลศาสตร์ 109
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 103
5 บริหารธุรกิจ 80
6 นิเทศศาสตร์ 75
7 วิทยาลัยรัฐกิจ 65
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 59
9 วิทยาศาสตร์ 58
10 ศิลปะและการออกแบบ 52

เดือนมีนาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 271
2 ศิลปศาสตร์ 134
3 วิศวกรรมศาสตร์ 131
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 118
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 115
6 บริหารธุรกิจ 110
7 เภสัชศาสตร์ 105
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 96
9 นิเทศศาสตร์ 89
10 ดิจิทัลอาร์ต 62

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 362
2 ศิลปศาสตร์ 186
3 วิศวกรรมศาสตร์ 167
4 นิเทศศาสตร์ 163
5 บริหารธุรกิจ 117
6 วิทยาศาสตร์ 112
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 97
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 76
9 ศิลปะและการออกแบบ 66
10 วิทยาลัยการท่องและการบริการ 66

เดือนมกราคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 217
2 นิเทศศาสตร์ 139
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 87
4 ศิลปศาสตร์ 70
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 65
6 เภสัชศาสตร์ 58
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ 46
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 44
9 ศิลปะและการออกแบบ 42
10 บริหารธุรกิจและวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 36

เดือนธันวาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 73
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 68
3 นิเทศศาสตร์ 64
4 ศิลปศาสตร์ 58
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 54
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 51
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 42
8 วิทยาลัยวิศวรรมศาสตร์ 36
9 เทคนิคการแพทย์ 34
10 ดิจิทัลอาร์ต 33

เดือนพฤศจิกายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 368
2 ศิลปศาสตร์ 190
3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 144
4 นิเทศศาสตร์ 123
5 บริหารธุรกิจ 115
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 115
7 วิทยาลัยดนตรี 109
8 ศิลปะและการออกแบบ 89
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 88
10 เภสัชศาสตร์ 79
11 79
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 79

เดือนตุลาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
2 พยาบาลศาสตร์ 275
3 นิเทศศาสตร์ 222
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 220
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 210
6 บริหารธุรกิจ 152
7 วิทยาลัยดนตรี 144
8 ดิจิทัลอาร์ต 124
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 119
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 115

เดือนกันยายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 249
2 บริหารธุรกิจ 229
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 197
4 ดิจิทัลอาร์ต 185
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 167
6 พยาบาลศาสตร์ 161
7 นิเทศศาสตร์ 144
8 วิทยาลัยดนตรี 143
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 108
10 วิทยาศาสตร์ 90

เดือนสิงหาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 141
2 บริหารธุรกิจ 110
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 93
4 พยาบาลศาสตร์ 77
5 ดิจิทัลอาร์ต 56
6 ศิลปะและการออกแบบ 53
7 วิศวกรรมศาสตร์ 49
8 เภสัชศาสตร์และสถาปัตยกรรม 47
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 41
10 นิเทศศาสตร์ 31

เดือนกรกฎาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 247
2 ศิลปศาสตร์ 130
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 95
4 นิเทศศาสตร์ 84
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 66
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 56
7 กายภาพบำบัด 39
8 ดิจิทัลอาร์ต ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 39
9 บริหารธุรกิจ เภสัชศาสตร์ 34
10 ศิลปะและการออกแบบ 32

เดือนมิถุนายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 144
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 62
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 61
4 ศิลปศาสตร์ 50
5 วิทยาลัยนานาชาติ 42
6 บริหารธุรกิจ 37
7 นิเทศศาสตร์ 35
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 29
9 วิทยาศาสตร์ 24
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 22

เดือนพฤษภาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 753
2 พยาบาลศาสตร์ 606
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 392
4 บริหารธุรกิจ 380
5 เทคนิคการแพทย์ 281
6 ศิลปศาสตร์ 279
7 กายภาพบำบัด 261
8 นิเทศศาสตร์ 181
9 ศิลปและการออกแบบ 163
10 ทันตแพทย์ศาสตร์ 151

เดือนมีนาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,164
2 เภสัชศาสตร์ 1,161
3 บริหารธุรกิจ 892
4 พยาบาลศาสตร์ 746
5 เทคนิคการแพทย์ 582
6 ศิลปศาสตร์ 415
7 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 375
8 นิติศาสตร์ 527
9 ทันตแพทยศาสตร์ 340
10 บัญชี 323

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,235
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,244
3 บริหารธุรกิจ 1,215
4 พยาบาลศาสตร์ 893
5 เทคนิคการแพทย์ 767
6 ศิลปศาสตร์ 709
7 ทันตแพทยศาสตร์ 612
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 527
9 นิติศาสตร์ 515
10 วิทยาศาสตร์ 458

เดือนมกราคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,502
2 พยาบาลศาสตร์ 908
3 ศิลปศาสตร์ 631
4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 540
5 บริหารธุรกิจ 516
6 นิเทศศาสตร์ 512
7 เทคนิคการแพทย์ 479
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 451
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 413
10 วิทยาศาสตร์ 311

เดือนธันวาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,747
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,131
3 พยาบาล 768
4 บริหารธุรกิจ 731
5 ศิลปศาสตร์ 637
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 559
7 เทคนิคการแพทย์ 552
8 นิเทศศาสตร์ 503
9 ทันตแพทยศาสตร์ 496
10 ศิลปะและการออกแบบ 319

เดือนพฤศจิกายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,928
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 834
3 ศิลปศาสตร์ 847 847
4 พยาบาลศาสตร์ 736
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 701
6 บริหารธุรกิจ 668
7 นิเทศศาสตร์ 587
8 วิทยาศาสตร์ 511
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 436
10 ศิลปะและการออกแบบ 391

เดือนตุลาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,530
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,376
3 บริหารธุรกิจ 1,321
4 เทคนิคการแพทย์ 936
5 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 764
6 ศิลปศาสตร์ 686
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 651
8 บัญชี 615
9 พยาบาลศาสตร์ 613
10 นิติศาสตร์ 478

เดือนกันยายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,706
2 เทคนิคการแพทย์ 1,396
3 บริหารธุรกิจ 1,198
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,150
5 พยาบาลศาสตร์ 1,067
6 ศิลปศาสตร์ 1,063
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 929
8 นิติศาสตร์ 843
9 กายภาพบำบัด 745
10 การแพทย์แผนตะวันออก 692

เดือนสิงหาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,864
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,179
3 พยาบาล 1,161
4 บริหารธุรกิจ 1,151
5 ศิลปศาสตร์ 941
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 843
7 เทคนิคการแพทย์ 828
8 ทันตแพทยศาสตร์ 731
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 678
10 กายภาพบำบัด 658

เดือนกรกฎาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,557
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,801
3 บริหารธุรกิจ 1,396
4 ศิลปศาสตร์ 993
5 พยาบาลศาสตร์ 972
6 เทคนิคการแพทย์ 971
7 นิเทศศาสตร์ 771
8 ทันตแพทยศาสตร์ 739
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 711
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 646

เดือนมิถุนายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,260
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 662
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 588
4 ศิลปศาสตร์ 500
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 460
6 บริหารธุรกิจ 403
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 380
8 นิเทศศาสตร์ 341
9 ศิลปะและการออกแบบ 313
10 เทคนิคการแพทย์ 307

เดือนพฤษภาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 844
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 565
3 พยาบาลศาสตร์ 547
4 บริหารธุรกิจ 498
5 กายภาพบำบัด 437
6 ศิลปศาสตร์ 343
7 เทคนิคการแพทย์ 310
8 นิเทศศาสตร์ 285
9 การแพทย์แผนตะวันออก 248
10 นิติศาสตร์ 238

เดือนมีนาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 657
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 513
3 บริหารธุรกิจ 433
4 พยาบาลศาสตร์ 334
5 เทคนิคการแพทย์ 323
6 นิติศาสตร์ 293
7 ศิลปศาสตร์ 243
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 235
9 บัญชี 225
10 ทันตแพทยศาสตร์ 224

เดือนกุมภาพันธ์ 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,787
2 บริหารธูรกิจ 1,498
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,239
4 นิติศาสตร์ 1,153
5 เทคนิคการแพทย์ 1,134
6 ศิลปศาสตร์ 1,055
7 พยาบาลศาสตร์ 986
8 อุตสหกรรมการท่องเที่ยวและลบริการ 741
9 นิเทศศาสตร์ 641
10 กายภาพบำบัด 635

เดือนมกราคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,682
2 เทคนิคการแพทย์ 943
3 ศิลปศาสตร์ 863
4 บริหารธุรกิจ 757
5 พยาบาลศาสตร์ 713
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 631
7 นิเทศศาสตร์ 622
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 610
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 605
10 ศิลปะและการออกแบบ 524

เดือนธันวาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,030
2 บริหารธุรกิจ 1,474
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,437
4 ศิลปศาสตร์ 1,038
5 ทันตแพทยศาสตร์ 849
6 เทคนิคการแพทย์ 813
7 พยาบาล 766
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 722
9 บัญชี 609
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 573

เดือนพฤศจิกายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,518
2 ศิลปศาสตร์ 1,035
3 พยาบาลศาสตร์ 847
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 836
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 725
6 เทคนิคการแพทย์ 723
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 629
8 ศิลปะและการออกแบบ 593
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 583
10 นิเทศศาสตร์ 581

เดือนตุลาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,300
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,777
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,593
4 ศิลปศาสตร์ 909
5 เทคนิคการแพทย์ 878
6 นิติศาสตร์ 854
7 กายภาพบำบัด 810
8 วิทยาลัยแทพย์ศาสตร์ 684
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 628
10 พยาบาลศาสตร์ 621

เดือนกันยายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 3,196
2 ศิลปศาสตร์ 1,447
3 วิทยาลัยบริหารธรุกิจและรัฐกิจ 1,421
4 พยาบาล 1,327
5 กายภาพบำบัด 1,321
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,301
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 1,064
8 นิติศาสตร์ 1,004
9 ทันตแพทย์ศาสตร์ 958
10 เทคนิคการแพทย์ 952

เดือนสิงหาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,127
2 พยาบาล 1,845
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,427
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,309
5 ศิลปศาสตร์ 1,076
6 ภายภาพบำบัด 1,301
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 795
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 786
9 นิเทศศาสตร์ 726
10 เทคนิคการแพทย์ 698

เดือนกรกฎาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 3,144
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,696
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,584
4 พยาบาลศาสตร์ 1,384
5 ศิลปศาสตร์ 1,157
6 ทันตแพทยศาสตร์ 1,084
7 เทคนิคการแพทย์ 1,083
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 1,014
9 กายภาพบำบัด 905
10 การแพทย์แผนตะวันออก 864

เดือนมิถุนายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,425
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 692
3 พยาบาลศาสตร์ 658
4 ศิลปศาสตร์ 638
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 637
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 499
7 ทันตแพทยศาสตร์ 452
8 ศิลปะและการออกแบบ 448
9 การแพทย์แผนตะวันออก 427
10 นิเทศศาสตร์ 363

เดือนพฤษภาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 631
2 พยาบาลศาสตร์ 483
3 ศิลปศาสตร์ 437
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 402
5 เทคนิคการแพทย์ 382
6 กายภาพบำบัด 359
7 นิเทศศาสตร์ 349
8 การแพทย์แผนตะวันออก 339
9 ทันตแพทยศาสตร์ 330
10 บัญชี 302

เดือนเมษายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,433
2 วิทยาลัยบริหารธูรกิจและรัฐกิจ 942
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 942
4 ศิลปศาสตร์ 720
5 พยาบาลศาสตร์ 717
6 การแพทย์แผนตะวันออก 680
7 เทคนิคการแพทย์ 676
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 628
9 บัญชี 540
10 วิทยาศาสตร์ 465

เดือนมีนาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 5,439
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,801
3 เทคนิคการแพทย์ 1,777
4 ทันตแพทยศาสตร์ 1,616
5 พยาบาลศาสตร์ 1,494
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,490
7 ศิลปศาสตร์ 1,451
8 วิทยาศาสตร์ 1,205
9 กายภาพบำบัด 1,144
10 การแพทย์แผนตะวันออก 1,088

เดือนกุมภาพันธ์ 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 5,146
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2,063
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,996
4 ศิลปศาสตร์ 1,625
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,583
6 นิเทศศาสตร์ 1,508
7 เทคนิคการแพทย์ 1,504
8 พยาบาลศาสตร์ 1,395
9 วิทยาศาสตร์ 1,202
10 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 1,117

เดือนมกราคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,789
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,316
3 นิเทศศาสตร์ 1,070
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 974
5 เทคนิคการแพทย์ 940
6 ศิลปศาสตร์ 917
7 วิทยาศาสตร์ 838
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 763
9 พยาบาลศาสตร์ 714
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 671

เดือนธันวาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5
2 นิเทศศาสตร์ 4
3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 2
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 2
5 วิทยาลัยนานาชาติ 2
6 วิทยาลัยวิศวกรมศาสตร์ 1
7 ทันตแพทยศาสตร์ 1
8 นิติศาสตร์ 1
9 กายภาพบำบัด 1
10 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1

เดือนตุลาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,856
2 วิยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 833
3 เทคนิคการแพทย์ 640
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 581
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 564
6 นิติศาสตร์ 532
7 การแพทย์แผนตะวันออก 493
8 กายภาพบำบัด 438
9 วิทยาศาสตร์ 386
10 ศิลปศาสตร์ 362

เดือนกันยายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 4,415
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,605
3 พยาบาลศาสตร์ 1,446
4 เทคนิคการแพทย์ 1,374
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,301
6 วิทยาลัยวิศวกรมศาสตร์ 1,230
7 การแพทย์แผนตะวันออก 1,229
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,078
9 กายภาพบำบัด 1,072
10 ศิลปศาสตร์ 1,053

เดือนสิงหาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,799
2 พยาบาล 1,233
3 นิเทศศาสตร์ 1,187
4 ศิลปศาสตร์ 1,057
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,050
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 852
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 709
8 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 709
9 วิทยาศาสตร์ 698
10 กายภาพบำบัด 693

เดือนกรกฎาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,991
2 พยาบาล 1,144
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,120
4 เทคนิคการแพทย์ 1,085
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,063
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 856
7 การแพทย์แผนตะวันออก 786
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 781
9 นิเทศศาสตร์ 753
10 ศิลปศาสตร์ 668

เดือนมิถุนายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,399
2 พยาบาล 676
3 นิเทศศาสตร์ 610
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 572
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 515
6 ศิลปศาสตร์ 437
7 เทคนิคการแพทย์ 391
8 ศิลปะและการออกแบบ 387
9 กายภาพบำบัด 381
10 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 378