กรรมการบริหารสำนักหอสมุด

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ประธาน
นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ กรรมการ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หัวหน้าแผนกพัฒนา กรรมการ
นางสาวชะอ้อน พันถัน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการ