การยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ (Renew)

     ในกรณีที่ผู้ใช้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการคืนแต่ต้องการ
ยืมต่อผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ต่อผ่านระบบออนไลน์ (Renew) ได้อีก 1 ครั้ง
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
     1. ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
     2. ที่เมนูสืบค้นห้องสมุดเลือก : สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (WebPac)

    

    3. ปรากฎหน้าจอสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเลือกแถบคำสั่ง Borrower Information

    

    4.ที่หน้าจอ Borrower Information ที่ช่อง Borrow ID ใส่รหัสบุคลากร หรือ/นักศึกษา และช่อง
    Password ใส่ 1234 (Password นี้ผู้ใช้สามารถปรับแก้ไขด้วยตนเองแต่ต้องเป็นตัวเลข 4 หลัก กดปุ่ม login

    

    5. ปรากฏหน้าจอ Accout Overview แสดงข้อมูลรายละเอียดโดยภาพรวมของผู้ใช้บริการ เช่นจำนวนหนังสือ
    ที่ยืมออก การจอง ค่าปรับเกินกำหนดส่ง และข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บริการ

    

    6.เลือกคำสั่ง Check out ด้านบน หรือเลือกหัวข้อ Item out จะปรากฏหน้าจอ Item out แสดงรายละเอียด
ของทรัพยากรที่ถูกยืม วันกำหนดส่ง ( Due Date) จำนวนครั้งที่ Renew (Time Renewed)

    

    7.ปรากฏหน้า Item Out แสดงรายละเอียดของทรัพยากรที่ยืม ประกอบด้วย รายชื่อทรัพยากร
วันที่ยืมออก (Out) วันกำหนดส่ง (Due Date) จำนวนครั้งที่ Renew (Time Renewed)

    

    8. กรณีที่ต้องการจะยืมต่อ (Renew) ให้ เลือก Check Box หน้ารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจะยืมต่อ
แล้วกดปุ่ม Renew ระบบจะทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อให้อัตโนมัติโดยให้สังเกตุวันที่ ที่ช่อง Due Date
วันที่จะเปลี่ยนเป็นวันที่คืนในครั้งต่อไปและที่ช่อง Timees Renewed จะปรากฎจำนวนครั้งที่ Renew