ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด

นำเสนอรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดที่มอบทรัพยากรสารสนเทศ แก่สำนักหอสมุด โดยจำแนกเป็นรายเดือน

สิงหาคม 2561


ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษรา มานันตพงศ์
-อาหารว่าง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
คณะรัฐศาสตร์
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
-โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรประจำปี 2561
-เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาท้องถิ่นไทย
-การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น
1
1

1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
คณะรัฐศาสตร์
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
-โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรประจำปี 2561
-เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาท้องถิ่นไทย
-การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น
1
1

1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
-Journal of Current Science and Technology (JCST) Vol. 8 No. 1
(January - June 2018)
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชื่นชนก โควินท์
-พจนานุกรมศึกษาศาสตร์
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
-ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง: แนวคิดจากต่างมุมมอง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
-การสร้างภาพรังสีดิจิทัล
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วงเดือน นาราสัจจ์
-สืบสารศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
1
คุณ พินีกาญจน์ ลาภานันท์
คณะทำงานโครงการ
แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก
-ซีดีอรหันตธรรมบท
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
คณะวิทยาศาสตร์
-เคมีอนินทรีย์
1
รองศาสตราจารย์
ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
-สระแก้ว: อารยธรรมบนสองแผ่นธรณี
-ธรณีโบราณคดีของตะกอนถ้ำและเพิงผา และภูมิอากาศบรรพกาล
1
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2560
1
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
-รายงานประจำปี 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 21 ฉบับที่ 108 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2560)
-รายงานประจำปี 2560 กรมบังคับคดี
1
1
กรมบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
5
กรมพลศึกษา
-นันทนาการอย่างสร้างสรรค์
3
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2561)
1
กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2560 กรมสรรพากร
2
กรมสวัสดิการและ
186hคุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจแรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม -
มีนาคม 2561
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2560 พร้อมซีดี
1
กระทรวงดิจิทัลเ
พื่อเศรษฐกิจและสังคม
-รายงานประจำปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
-การเป็นผู้ประกอบการ
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
-เรียนแอนตรอยด์ใน 4 วัน ด้วย Android Studio
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
-วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
1
คณบดีวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
-Elementary Differential Equations And Boundary Value Problems
-Vector Mechanics For Engineers “Statics”
-Vector Mechanics For Engineers “Dynamics”
-Mechanics Of Materials
1
1
1
1
โครงการสร้างคนดี
มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง
(มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว)
-สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง
1
บรรณาธิการ
Thammasat Review
-Thammasat Review Vol. 21 No. 1 (January - June 2018)
1
บรรณาธิการ International
Journal of Integrated
Education and
Development (IJIED)
-International Journal of Integrated Education and Development
(IJIED) Vol.3 No. 1 (January - June 2018)
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าว “วิถีธัญบุรี”
-จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ปีที่ 18 ฉบับที่ 163 (กรกฎาคม 2561)
4
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2561
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2/2561
2
1
บรรณาธิการวารสาร
ThaiAppraisal
-วารสาร ThaiAppraisal ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL News ปีที่ 13 ฉบับที่ 62 (เมษายน - พฤษภาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
กฎหมายเปรียบเทียบ
ศาลยุติธรรม
-วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ) Comparative
Law Journal ฉบับปี พ.ศ. 2560
1
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยกาสะลองคำ
-วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
การสื่อสารมวลชน
-วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 18 ฉบับผนวก (2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
-วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษาbr>
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 68 (มกราคม - มีนาคม 2561)
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 69 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนศาสตร์ วิทยาลัย
พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สถาบัน
การพลศึกษา
-วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการแพรวากาฬสินธุ์
-วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
-วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม -
สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 6
(พฤษภาคม 2561)
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 7
(มิถุนายน 2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
เอเชียพิจาร
-วารสารเอเชียพิจาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(NUEJ)
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
1
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม
-พระบรมสาทิสลักษณ์ลายเส้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และกฐินหลวงกฐินราษฎร์ ฉบับวัดไตรมิตรวิทยาราม
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธานคณะกรรม
การจัดพิมพ์หนังสือ
บันทึกธรรมศาสตร์
ประจำปี 2561
-บันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
คลังสมองของชาติ
-มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร
-กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ
2
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2560)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -
ธันวาคม 2560)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2561)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 2
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
-วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 3
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1

1

1

1

1

1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร
-รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
-รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง
-รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี 2560
2
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเลขานุการและ
สื่อสารองค์กร
-รายงานประจำปี 2560 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
-Annual Report 2017 Export – Import Bank of Thailand
1
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 108 (พฤษภาคม 2561)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 (มิถุนายน 2561)
1
4
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
-การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
1
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-Royal Thai Orders and Decorations
-รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ปีที่ 3 (12 กันยายน 2559-12 กันยายน 2560)
1
5
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-สิ่งพิมพ์
29
เลขานุการกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ
คนที่หนึ่ง
-สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่สื่อมวลชน
3
เลขานุการสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-มองเมืองฝางผ่านจิตรกรรมฝาผนัง
1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-อนุสรณ์ครบรอบ 70 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 437 (23 กรกฎาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 438 (30 กรกฎาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 439 (6 สิงหาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 440 (13 สิงหาคม 2561)
5

5

5

5
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 82 (มกราคม 2561)
1
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-วารสารศาลยุติธรรม Advanced ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
-ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน.
2
สำนักนายกรัฐมนตรี
-86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สำเนาข้อสอบ กลางภาค 1/2557
-สำเนาข้อสอบ กลางภาค 2/2557
-สำเนาข้อสอบ ปลายภาค 1/2557
-สำเนาข้อสอบ ปลายภาค 2/2557
1
1
1
1
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การ
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 10
ฉบับที่ 19 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10
ฉบับที่ 19 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
1

1

กรกฎาคม 2561


ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกฤตภาส ชาญกิจทวารัช
-อนุสรณ์ครบรอบ 70 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
1
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ขจร ตีรณธนากุล
-การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยุคใหม่ Moderm Hemodialysis and
Hemodiafiltration
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัชชานุส พิชิตธนารัตน์
-โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
1
อาจารย์ต้นข้าว
นิทัศกาญจนานนท์
วิทยาลัยการออกแบบ
-Printing Colors in graphic design : CMYK & PMS
-Japanrse graphics
-Vogue on Ralph Lauren
-Vogue on Vivienne Westwood
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
คณะดิจิทัลอาร์ต
-The art of Halo 5 : guardians
-Visions of Fuji : artists from the floating world
-Fantatic beasts and where to find them : the art
of the film
-The art of Disey Pixar Finding Dory
-The art of Hotel Transylvania 2
-The art of the Iron Giant
-Pre-Raphaelite : masterpirces
-Edgar Degas : masterpiecs of art
1
1
1
1
1
1
1
อาจารย์ธีรฉัตร
อตตมะเวทิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-New roofs
-Light in spce design
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.บวร ปภัสราทร
-การสื่อสารเคลื่อนที่จากยุคที่ 1 สู่ยุคที่ 5 มุมมองของพลเมืองดิจิทัล
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์
-การตลาดทางตรง
1
อาจารย์ปฐม
สุปรียาพร
คณะดิจิทัลอาร์ต
-Alway me! : global illustrator in their own eyes
-funny ! : twenty-five years of laughter from
the Pixar story room
-Wassily kandinsky : masterpieces of art
-Inside HBO's Game of thrones: seasons 3 and 4
-The art of Marvel Studios Guardians of the galaxy vol.2
1
1

1
1
1
รองศาตราจารย์
ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์
-กรณีศึกษา 4.0 เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการเกษตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และใช้ข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพเพื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่แพร่มาจากต่างประเทศ
ของประชาชนในเขตเมือง
1
ผู้ช่วยศาตราจารย์
พิศิษฐ์ นามจันทรา
คณะเทคนิคการแพทย์
-Quick compendium of clinical pathology
-Clinical chemistry : principle, techniques, and
correlations
-Clinical chemistry : fundamentals and laboratory
techniques
-Tietz textbook of clinical chemistry and molecular
diagnostics
-Pathophysiology made incredibly visual
-Basic QC practices : training in statistical
quality control for medical laboratories
1
1

1

1


1
1
รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
-การบรรจุแบบเอกทีฟและอินเทลลิเจนต์ การปลดปล่อยและวินิจฉัย
1
ศาสตราจารย์
มุจรินทร์ อิทธพงษ์
-The Contempory Playwrights : Thutiyawiset
1
คุณวิชัย หิรัญวงศ์
-รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่ง ปี 2561
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภัค มหาวรากร
-ส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์
-รายงานปลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัว หมู่บ้านพรธิสาร
จังหวัดปทุมธานี
-รายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และรูปแบบที่ใช้
ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี
1

1
ดร.สุนทร
ภิรมย์ศาสตร์กุล
-Decoding the secrets of crete
-Bioluminescert light : a disruptive innovation of the
future
1
1
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์
-วารสาร Rangsit Journal of Social Science and Humanities
(RJSH) Vol.5 No.1 (January-June 2018)
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561)
1
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2561)
2
กรมทางหลวง
-รายงานประจำปี 2560 กรมทางหลวง ฉบับภาษาไทย
-รายงานประจำปี 2560 กรมทางหลวง ฉบับภาษาอังกฤษ
-ซีดีรายงานประจำปี 2560 กรมทางหลวง
1
1
1
กระทรวงแรงงาน
-รายงานประจำปี 2560 กระทรวงแรงงาน
1
คณบดีคณะคุรุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักและการใช้ภาษาไทย
-ภาษาและวัฒนธรรม
1
1
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
-อตสาหกรรมการบินและการเดินทางอากาศ
1
ตณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
-Hemodialysis Renal Replacement Therapy V.1-2
1
คณบดีคณะ
มัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-คติความเชื่อไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในจิตกรรมฝาผนังไทย
-นิทรรศการศิลปกรรมชุด ลืมความรู้จัก ถามหาความรู้สึก
-สุนทรยภาพพระพุทธรูปและเจดีย์ยอดดอกบัวตูมในสมัยสุโขทัย
1
1
1
คณบดีคณะวิทยพัฒน์
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
-การบริหารธุรกิจครอบครัว ศาสตร์และศิลป์ของความยั่งยืน
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจำจากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และชุมชนตลาดปากคอองหนึ่ง
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
คณบดีวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์
-หนังสือที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพนายวิจิตร สุพินิจ ม.ว.ม.ป.ช.
1
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ตรรกะศิลปะ
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 16 ฉบับที่ 162 (มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2561)
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว TAT
Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2561)
1
บรรณาธิการ Chiang Mai
University Journal
of Natural Sciences
-Chiang Mai University Journal of Natural Science
Vol.17 No.3 (July-September 2018)
2
บรรณาธิการนิตยสาร
"กำแพงเพชร"
-นิตยสาร "กำแพงเพชร ปีที่ 8 ฉบับที่ 67 (2561)
1
บรรณาธิการ Thammasat
Review of Economic
Social Policy
-Thammasat Review of Economic and Social Policy
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร
-วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์
-วารสารนิติศาสตร์ ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
"ศรีพิบูลฯ"
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "ศรีพิบูลฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 (เมษายน -
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
เมษายน 2560)
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560)
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
1

1

1

บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง
ฉบับนิติศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (1 มกราคม-
30 มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสังคม
-วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการการวารสาร
วิชาการ Southeast
Bangkok Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bandkok Journal ปีที่ 4
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบริหาร
ธุรกิจ
-วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.อีสาน พระนคร (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.อีสาน พระนคร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
2

2
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ศิลปกรรมสาร
-วารสารวิชาการ "ศิลปกรรมสาร" ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม
-วารสารวิชาการศรีปทุม ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สถาบันการ
พลศึกษา
-วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (พฤาภาคม-
มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 9 (2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
MBA-KKU Journal
-วารสาร MBA -KKU Journal ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focus ปีที่ 15 ฉบับที่ 58 (เมษายน -มิถุนายน 2661)
2
ประธานมูลนิธิ
โตโยต้าประเทศไทย
-คำพ่อสอน
1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยังยืน
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2560 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
1
ผู้อำนวยการบริษัท
สำนักพิมพ์นิตยสาร
ยานยนต์ จำกัด
-นักเลงรถกระบะ ปีที่ 29 ฉบ
1
ผู้อำนวยการบริษัท
สำนักพิมพ์นิตยสาร
ยานยนต์ จำกัด
-นักเลงรถกระบะ ปีที่ 29 ฉบับที่ 340 (มีนาคม 2561)
-นักเลงรถมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 356 (มีนาคม 2561)
-ยานยนต์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 620 (กุมภาพันธ์ 2561)
-นักเลงรถปีที่ 35 ฉบับที่ 417 (กุมภาพันธื 2561)
1
1
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)
-สาครบุรีจากวิถีชาวบ้าน
-วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.61)
-ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์
1
1
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
ไทยคดีศึกษา
-หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์
ทางการฑูตระหว่างไทย-เมียนมา
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
1
ผู้อำนวยการ
สำนักอนามัย
-เอกสารแสดงผลงานและประกอบการเสวนา โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี่ 2561 สุขภาพยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
1
ผู้อำนวยการหลักสุตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
-การศึกษาเครื่องมือในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารห้องเย็น กรณีศึกษาของ : บริษัท ปิติเซ็นเตอร์
ห้องเย็น จำกัด
-ความสัมพันธ์ระหว่าางคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการ
ให้บริการขนส่งทางบกของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
-การปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษาบริษัทสามเจริญพาณิชย์
(กรุงเทพ) จำกัด
-ปัจจัยสำคัญของการควบคุมต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาเกษตรกร
ในตำบลเบิด อำเภอรัตบุรี จังหวัดสุรินทร์
-การเปรียบเทียบ 3 วิธี ในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว : กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-กิจกรรมด้านโลติสติกส์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพธุรกิจคลังสินค้ากรณีศึกษา
บริษัทเมอิโก ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
-ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS
-ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปษณีย์ไทย สาขา
มหาวิทยาลัยรังสิต
-การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการรับเหมา
ถมดินของห้างหุ้นส่วนจำัด ธรรมเจริญก่อสร้างและการโยธา
1


1


1


1

1

1

1
1

1
มูลนิธีชีวิตไท
(Local Act)
-การปรับตัวของชาวนาไทย
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
-Developing effective learning achievement of
grade 7 bhutanese geography students on global
issues by using concept mapping strategy+CD
1
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
สังคมศาสตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
1
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 14 th Hummanities and Social Science
Research Promotion Network National and International conference
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12
-Asian Political Science Review Vol.2 No.1 (Jan.-Jun.2018)
-PSAKU International Journal of Interdisciplinary research
Vol.7 No.1 (Jan.-Jun.2016)
1

1
1
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
-108 คำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง
1
1
สำนักงานกิจการ
ยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 432 (18 มิถุนายน 2561)
-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ.2+8 (พ.ศ.2556-
2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา CHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 435 (9 กรกฎาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา CHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 436 (16 กรกฎาคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 480 (มิถุนายน 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา CHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 434 (2 กรกฎาคม 2561)
5
2

5
5
5
5
สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)
-รายงานผลการดเนินงาน ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร Smart Life by อย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 (พฤาภาคม-มิถุนายน 2561)
2
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ.2543-2557)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-จุลสารธนาคารสมอง ปีทีี่ 4 ฉบับที่ 15 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 (ธันวาคม 2560)
1
สำนักงาน ป.ป.ส.
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561)
พร้อมแผ่นซีดี-รอม
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-สภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560
-สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2560 (MD 2017)
-สภาวะการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2559/2560
-สภาวะการศึกษาเสวนา 2016-2017 : บทบาทการศึกษาไทย
ในยุคโลกาภิวัฒน์
1
1
1
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-เทคนิคจิตวิทยาสำรหับการไกลเกลี่ย
-ความรู้กฎหมายแพ่งสำหรับการไกล่เกลี่ย
-ความรู้กฎหมายอาญาสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
-ไกลเกลี่ยสไตล์ฮาวาย
-การไกลเกลี่ยในสถานศึกษา
-การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวด
-กฏหมายกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาท
-การจัดการความขัดแย้ง
-สิทธิผู้บริโภค
-การไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไคน์
-คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
-การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเรื่อง สองเลือก..ไกล่เกลี่ยในศาล
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
10
สำนักพระาราชวัง
-จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-กันยายน 2560)
1
สำนักพิมพ์อัชชาบิกูน
-หลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่
1
หัวหน้าภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตวสหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS
1
หัวหน้าภาควิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
-วิทยาการรหัสลับและการทำลายน้ำดิจิทัล
1
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วรรณกรรมกับเพศภาวะ
1
อัยการพิเศษฝ่าย
สถาบันกฎหมายอาญา
-รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเข้าสู่
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศในระบบกลุ่มประเทศอาเซียน
1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
-ถอดรหัสการศึกษาพัฒนาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
1

มิถุนายน 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์แขไข ธนสารโสภิณ
วิทยาลัยดนตรี
-Theory of hamomy
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จรุงยศ
อรัณยะนาด
-โครงการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมเรื่อง "การพัฒนาตราสินค้า
และอัตลักษณ์องค์กรอย่างมีส่วนร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.พระสุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
1
ผู้ช่วยศตราจารย์ ดร.
ชัชนก อุดมธนกุลชัย
-สารอนุมูลอิสระในทางชีวิทยาและการแพทย์
1
คุณชฏารัตน์ บุญถนอม
เลขานุการคณะศิลปะ
และการออกแบบ
-CD ศิลปนิพนธ์นักศึกษาวิชาการออกแบบผลิตภัฑ์ ประจำปี 2559
19
รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่
-ไนตริกออกไซต์ Nitric Ozide
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิลวรรณ อยู่ภักดี
-เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปานันท์ กาญจนภูมิ
-เทคนิคแลมป์และการประยุกต์ใช้
2
อาจารย์ณัฐศรชัย
พรเอี่ยม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-คู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
1
ดร.นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-Contact lines for electric rallways: planning,
design, implementation, maintance
1
รองศาสตราจารย์
บุณรักษ์ จิปิภพ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-Audio effects : Theory, Implementation, and application
-Critical listening skills for audio professionals
-Audio production and critical listening : technical ear
ear training
-Networked AV systems
1
1
1

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภัทรสินี ภัทรโกศล
-ขอกล่าวเล่าเรื่อง วิจัยด้วยใจ
1
รองศาสตราจารย์
ดร.รุงนภา
พงศ์สวัสดิ์ทานิต
-การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
-การพัฒนาระบบราชการ
1
รองศาสตราจารย์ ดร.
สำเนียง เลี่ยมใส
-มหาวัสดุอวทาน เล่ม 3
1
คุณสิริกร นามลาบุตร
-รายงานวิจัยฉบับสมบุรณ์เรื่อง การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับ
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย
1
ศาสตราจารย์ ดร.
สุรพงศื จิระรัตนานนท์
-Climate influence on buildings and end-user enger
requiements
2
ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
-วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 69 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
5
2
กรมการค้า
ภายใน
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ส.2560 กรมการค้าภายใน
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาส ที่ 4 ปี 2560
1
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (พฤษภาคม-มิถุนายน 2561)
1
กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
-วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-พฤษภาคม 2561)
1
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561)
1
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดั ปีทีี 21 ฉบับที่ 106 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561)
1
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2561)
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
(มกราคม-มีนาคม 2561)
5
คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์
-ซีดีข้อมูลปริญญานิพนธ์คณะเทคนิคการแพทย์
30
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
-การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
-Common Buddhist text : Guidance and Insight from the Buddha
-พระไตรปิฏกฉบับสากล : วิถีธรรมจากพุทธปัญญา
3
2
คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนดลยีสารสนเทศ
-โมเลธุรกิจของคุณ : วิธีที่จะช่วยให้คุณวางแผนอาชีพการงาน
ใหม่โดยใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว
-Gear up เคล้ดลับปรับกลยุทธ์ธรุกิจของคุณ
1

1
ทีมกาสัญญตา
-ปรมาจารย์ดักม้อหม้อผู้ยิ่งใหญ่แห่งเซ็น
1
นายกสมาคมนิสิตเก่า
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-ดงตาลสัมพันธ์ 60
1
นายกสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
-ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 23
1
1
1
ประธานมูลนิธิ
เครือข่ายเพื่อนกะเทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน
-แนวทางต้นแบบการให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุ่มแก่บุคคลข้ามเพศและ
ชุมชนข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าว มมส.งานวิชาการ
รับใช้สังคม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
-จดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1

1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าว วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 160 (เมษายน 2561)
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี ปที่ 18 ฉบับที่ 161 (พฤษภาคม 2561)
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี (มีนาคม 2561)
4
4
4
บรรณาธิการจุลสาร
ช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 (ตุลาคม 2560-มกราคม 2561)
2
บรรณาธิการจุลสาร
มรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศุนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการ
Chang Mai University
Journal of Nature
Science
-Chang Mai University Journal of Nature Science
Vol.17 No.2 (April-June 2018)
1
บรรณาธิการนิตสาร
The Knowledge
by okmd
-นิตยสาร The Knowledge by okmd ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 (กุมภาพันธฺ-
มีนาคม 2561)
5
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปที่ 11 ฉบับที่ 25 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
-วารสารเกษมบัณฑิต ฉบับพิเศษ ภาษาอังกฤษ 2560
2
2
บรรณาธิการวารสาร
KMITL News
-วารสาร KMITL Newa ปีที่ 13 ฉบับที่ 61 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)
8
บรรณาธิการวารสาร
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
-วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เทอร์ควอยซ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
-วารสารเทอร์ควอยซ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับที่ 4
(มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัย
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมธารา
-วารสารธรรมธารา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ฉบับรวมที่ 5) กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560
2
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
-วารสาร Thammasat Review Vol.20 No.2 (July-December,2017)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรำไพพรรณี
-วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคา มีนาคม 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1(มกราคม-มีนาคม 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (มกราคม- มีนาคม 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกำาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์
-วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สจส. ทางสะดวก
-วารสาร สจส.ทางสะดวก ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-พฤษภาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) 1
บรรณาธิการวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 9 (พ.ศ.2560) 1
บรรณาธิการวารสาร
International
Journal of East
Asian Studies
-วารสาร International Journal of East Asian Studies
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
ผู้อำนวยการกอง
บริการการศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง "เรขาคณิตของความโค้งรวมของเส้นโค้งปิด
ในปริภูมิ CAT(K)"
1
ผู้อำนวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ
-วารสาร KMUTNB : IJAST vol.11 No.2 (April-June 2018)
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เมษายน-
มิถุนายน 2561)
1
1
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
และจัดจำหน่าย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำกัด (มหาชน)
-หนังสือ
29
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
-ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 1
ผู้อำนวยการศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะ
-SOOK Magazine (มีนาคม 2561)
-SOOK Magazine (กุมภาพันธ์ 2561)
-วารสาร Jogging (กุมภาพันธ์ 2561)
-วารสาร Jogging (มีนาคม 2561)
-หนังสือหินสามก้อน
-หนังสือกินผักสร้างสุข
-รายงานสถานการ สุขภาวะคนไทย 4 มิติ
-หนังสือว่าด้วยความสร้างสรรค์ On Creativity
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการศุนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
-สิ่งพิมพ์ 69
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยสัตว์ในภูมิภาค
เขตร้อน
-The Hill Mynah inThailand A30-year Study. Behavioral Ecology,
Evolution, and Conservation Biology
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
-จดหมายข่าว TRF Policy Brief ปีที่ 6 ฉบับที่ 1,2,8,9/2559
-จดหมายข่าว TRF Policy Brief ปีที่ 6 ฉบับที่ 1,2,3,4/2560
-จดหมายข่าว TRF Policy Bulletin ปีที่ 5 ฉบับที่ 1,2,5,6/2558
-วารสาร The TRF Forum ปีที่ 5 ฉบับที่ 1,2/2557
12
12
6
12
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-เรียนรู้เรื่อง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร
2
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
-TCDC Outlook l 04 จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์
-Active Play
-บัตรสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC)
2
2
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุนย์รังสิต
-ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดีย ในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
1
ผู้อำนวยการ
สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานประจำปี 2558 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิก
1
1
ผู้อำนวยการ
สำนักยาและ
วัตถุเสพติด
-Green book 2018 : Antituberculous drugs
-Green book 2018 : Antimicrobial drugs
-Green book 2018
-Green book 2018
5
5
5
1
ผู้อำนวยการ
หลักสูตรฯ สาขา
การจัดการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
-การเสวนาทางวิชาการเรื่อง " ดููละคร (บุพเพสันนิวาส) ย้อนดูประวัติศาสตร์
(สมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราช)
3
ผู้อำนวยการหอสมุด
แห่งชาติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-รายงานประจำปี 2560 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ผู้อำนวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
-รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
1
1
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธีพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพรปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพ
พรรณี
-รายงานกิจการประจำปี 2560 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยุ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาที่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 107 (เมษายน 2561)
4
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตรกรรมการจัดการ
-การกำกับดูแลการโฆษณา : หลักการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา
1
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
-70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย พร้อมซีดี
-7 รอบ พระชนมพรรษาพระบรมราชีนีนาถ คู่บารมี พร้อมซีดี
1
1
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 4th International Conference on
Goverment and Politics
-Proceedings of the 9th ASEAN Conference on Humanties
Social Science
-Proceedings of the 4th National and International
Conference on Interdisciplinary Humanties and Social Science
-Proceedings of the 5th International Social Science and
Business Research Conference
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
-Asian Administration and Management Review Vol.1No.1
1

1

1

1

1
1
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลัง
-Thai tapioca starch association 2018
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 427 (14 พฤษภาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 428 (21 พฤษภาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 429 (28 พฤษภาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 430 (4 มิถุนายน 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 431 (11 มิถนายน 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 479 (พฤษภาคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 425
(30 เมษายน 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 426
(7 พฤษภาคม 2561)
1
1
1
1
1
10
5

5
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 80 (พฤสจิกายน 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2561
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-จุลสารธนาคารสมอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 (มกราคม-มีนาคม 2561)
2
2
สำนักงานคณะกรรมการ
มนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 80 (พฤศจิกายน 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุยชนแห่งชาติ
-การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -วารสารตำรวจ ปีที่ 54 ฉบับที่ 454 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
-รายวานประจำปี 2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปีที่ 7 ฉบับที่ 5
(มกราคม-ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
-126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลัง วังจันทรเกษม
1
สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
-แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560
15
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1

2
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-ศาลรัฐธรรมนูญยึกหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2011
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2012
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2013
-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภาษาไทย-อังกฤษ ค.ศ. 2014-2016
1

2
2
2
2
สำนักงานศาล
ยุติธรรม
-วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาตคม 2560)
1
หัวหน้าภาควิชาพยาธิ
วิทยา
-ศัลยศาสตร์พยาธิวิทยาของเนื้องอกต่อมไทนรอยด์
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-สถิติสำหรับการวิจัย
1
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-คำอธิบายตำรายาพระองคืเจ้าสายสนิทวงษ์ บึมโรงอัฐศก พ.ส.2549
-คำอธิบายตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ 2
1
1
อธิบดีกรมศิลปากร -107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
1
Director, Asian
Cultural History
Program (and) Curator
of Asian, European,
and Middle Easterm
Ethnology, Smithsonian
Institution
-book
3

พฤษภาคม 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์แขไข ธนสารโสภิณ
วิทยาลัยดนตรี
-Natural history of the piano : the instrument, the music,
the musicians-from Mozart to modern jazz, and everything in
between
-Famous pianists & Their technique
-The Concerto : from its origins to the moderm era
-A Practical guide to chorai conducting
1


1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา
อังคพณิชกิจ
-การวิเคราะห์ข้อความ
1
อาจารย์ ดร.
จารุดา ณ อยุธยา
-Effects of intercultural communication-base lessons through
songs on the intercultural competence development of thai
tertiary students
2
รองศาสตราจารย์
ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
-สารัตถะไอร์แลนด์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภญ.ชุติมา
วีรนิชพงศ์
-เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์
1
คุณณรงค์ชัย
นิลกำแหง
-ชีวประวัติเจ้าพระยามุขมนตรี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท
-หลักการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์
1
คุณธัญญ์นรี
ศรีบุณยาฐิติกุล
-ซีดีรอม อารยธรรมบท 2
2
ดร.นริศ ชัยสูตร
-ด้วยรักและอาลัย คุณแม่สมจิตร ชัยสูตร
1
คุณน้ำทิพย์ โยธินพัฒนะ
-Name in One landscape
1
รองศาสตราจารย์
ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
-ความปลอดภัยในการผ่าตัด
1
คุณปรีดา กุลชล
-เศรษฐกิจพอเพียง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัย การรู้เท่าทันเกมส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
1
รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาวพันธื ภัทรโกศล
-โรคเริม เพื่อนตายของมนุษย์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
-การลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภโชค มั่งมูล
-หลักการและเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของตัวรับบีตา-แอศรีเนอร์จิกในหัวใจ
1
คุณโสมชยา
ธนังกุล
-ขาเทียมเปลี่ยนชีวิต
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (มีนาคม-เมษายน 2561)
5
กรมประชาสัมพันธ์
-CD-Room บันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย
1
กระทรวงศึกษาธิการ
-จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงานไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นและความรับผิดชอบสาธารณะ
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-การศึกษาสองภาษาและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบเน้นเนื้อหา
และโครงการ
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
-เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-The Sikhs
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
-รัตนพจน์ธรรมราชา
1
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
-หลักการพื้นฐานในการบรรเลงเปียโน โจเชฟ เลวีน
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
2
บรรณาธิการ
Chiang Mai University
Journal of Natural
Science
-Change Mai University Journal of Natural Science
Vol.17 No.2 (April-June)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
ราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการ
Science & Technology Asia
-Science & Technology Asia Vol.22 No.3 (July-
Septamber 2017)
-Science & Technology Asia Vol.22 No.4 (October-
December 2017)
1

1
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นานาขาติพระนคร
-Computer and information Seciruty Theory
1
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
วิชาการสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-เจาะลึก แปรรูป ปตท. พร้อมดีวีดี
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
รัฐประศาสนตร์และ
ธรรมมาภิบาล
-หลักการประเมินผลนโนบายสาธารณะ
4
ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
-รายงานประจำปี 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-CHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 424 (9 เมษายน 2561)
5
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร "Smart Life by อย." (มีนาคม-เมษายน 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1
สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกตร (องค์การมหาชน)
4
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 ฮบับที่ 56 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนดลยีเภสัชกรรม
คคณะเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-เซลเล็ก : การประยุกต์ใช้ในอาหารและยา
1
อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยแบะการแพทย์
ทางเลือก
-คำอธิบายตำราพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ บีมโรงอัฐศก พ.ศ.2559
-คำอธิบายตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ 2
1
1
อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
-Thai tradition and alternative health profile : Thai tradtional
medicine, indigenous medicine and altermative medicine 2014-2016
1

เมษายน 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์ไพฑูรย์
กอบกาญจนพฤติ
คณะบัยชี
-เรียบัญชีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์
-Advanced financial accounting : an IFRS atandards approach
-Financial & managerial accounting : the basis for business
decisious
1
1
1
อาจารย์ศนิวาร
วุฒิฑกุล คณะศิลปศาสตร์
-มองคติชนเห็นตัวตนชาติพันธ์
-คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี
-เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายการประชุม
-อ่านวรรณกรรม Gen Z
1
1
1
1
อาจารย์สุพัตรา
ราษฏร์ศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-กระบวนการออกบบชุมชนเมือง
-การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
-สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น
-การจัดการสถาปัตยกรรม
-เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
-ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
1
1
1
1
1
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphoe (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
1
กรมตรวจบัญชี
สหรณ์
-ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด
(ฉบับนำสัญจร) ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนียน ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์บริการ ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณืประมง ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ชุมชนสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์นิคม ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ร้านค้า ประจำปี 2560
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2560
-Finamcial Information Farmer Groups in Thailand 2017
-สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน 10 อันดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปี 2560
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 5 ฉบับที่ 25 (ธันวาคม 2560-
มกราคม 2561)
2
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์พืช
-จุลสาร สวจ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี
-วิชชาจรณสัมปันโนเพื่อการหลุดพ้นในกระบวนการทัศน์บรูณาการ
1
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
-การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชนเบื้องต้น
2
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
-Invitation Exhibition Celebrating Hangul's 568th
Anniversary Sceat of the Ancient
-Magtymguly Poems from Curkmenistan
-Sikh Art from the Kapany Collection
-Past and Future Heritage in the Pipelines Corridor
Azerbaijan Georgia Turkey
-Durdy Bayramov Life,Art and Legacy
-Turkmenistan Arts from the Land of Magtymguly
-Sikh Heritage Ethos & Relics
-Sikhs Legacy of the Punjab
-An Ethnography of the Hermit Kingdom. The J.B.
Bermadon Korean Collection 1884-1885
-Symbols of Identity Korean Ceramic From. The collection
of Chester and Wanda Chang
-Through the Wyes of Durdy Bayamov Turkmen Village
Kife 1960s-80s
-PEACE a Four-Artist Invitational Exhibit at the
Korean Culturl Center, Washington DC
-Turmenistan Ancient Arts Today 2011
-Flagship of A Fleet A Korea Gallery Guide
-Woshington Kazakhstan 2010 Fastival (Apr.15-Dec.1,2010)
-Languages
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
ผู้จัดการกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-ด้วยแรงแห่งรักและภักดี
1
บรรณาธิการจดหมาย
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2558)
5
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1
บรรณาธิการจุลสาร
"จับตาอาเซียน"
-จุลสาร "จับจาอาเซียน" ปีที่ 6ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การงบประมาณ
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 46 (มกราคม-มีนาคม 2560)
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 47 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 48 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focus ปีที่ 15 ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMUTNB : IJAST
-วารสาร KMUTNB :IJAST Vol.11 No.1 (January-March 2018)
1
บรรณาธิการวารสาร
คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ้ลย
-วารสารคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1
บรรณาธิการวารสาร
The Thailand Natural
History Museum Journal
-The thailand Natural history Museum Journal Volume 11
Volume 11 Number 2
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
-วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข
กรุงเทพฯ
-วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงกาคม
2560
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 (มกราคม-เมษายน
2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงทเพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการแพรวากาฬสิน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม -กุมภาพันธ์
2561)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน
2561)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
การเดินและการจักรยานไทย
-Bike & Walk to public transport connection
1
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-วารสารร่มพยอม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

-วารสารร่มพยอม ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
-หนังสือถ้อยคำสำนวนล้านนา เล่ม 1
1
1
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สารสนเทศ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 104 (มกราคม 2561)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 105 (กุมภาพันธ์ 2561)
3
3
มูลนิธิพยาบาล
สาธารณสุข กรุงเทพฯ
-วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
เลขาธิการ
สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 4th National and International
Conference on Administration and Management
-Proceedings of the 2nd Asian Social Science and
Business Research Conference
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ต.ค.
2558
-International Journal of Crime, Law and Social
Vol.4 No.2 (Jul.-Dec.2017)
-Asian Polttical Science Review, Vol.1 No.2 (Jul.-Dec.2017)
1

1

1

1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 420 (26 มีนาคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 477 (มีนาคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 421 (เมษายน 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 418 (12 มีนาคม 2561)
5

5
5
5
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
-วารสารสำนักงาน ป.ป.ส ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560-
มกราคม 2561)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2560)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 (พฤสจิกายน 2560)
5
5
สำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
-พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม พร้อมซีดี
1
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-สืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
1
สำนักงาน ป.ป.ช.
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
1
อธิบดีกรมหม่อนไหม
-บทความวิชาการหม่อนไหมและสาระน่ารู้ เล่ม 2
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
-เอกสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
2
Asian Cultural Program
(and) Curator of Asian
European, and Middie
Eastern Ethnology,
Smthesonian Institution
-Invitational Exhibition celebrating Hangul's 568th
Anniversary Scent of the Ancient
-Magtymguly Poems from Curkmenistan
-Sikh Art from the Kapany Collection
-Past and Future Heritage in the Pipelines
Corridor Azerbaijan Georgia Turkey
-Turkmenistan Arts from the Land of Magtymguly
-Sikn Heritage Ethos & Relics
-Sikbs Legacy of the Punjab
-An Ethnolography of the Hermit Kingdom The J.b.
BErnadou Koream Collection 1884-1885
-Symbols of Identigy Korean Ceramics From The Collection
of the Chester and Wanda Chang
-Through the wyes of Durdy Bayramov Turkmen Village
Life 1960s-80s
-PEACE A Four-Artist Invitationa Exhibit in
the Korean Cultural Center,Washington DC
-Turmenistan Ancient Arts Today 2011
-Flagship of A Fleet A Korea Gallery Guide
-Woshing Kazakhstum 2010 Fastival (Apr.15-Dec.12010)
-Languanges
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

มีนาคม 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
-พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
-รายงานสถานการณ์อุบัติทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2557-2558
1
1
ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสัญญะที่แสดงความเป็นไทยในป้าย
ร้านอาหารไทยในปารีส
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อำมร อินทร์สังข์
-วิทยาเห็บไร
2
คุณณฤดี ฐิติธราดล
-สิ่งพิมพ์
32
ดร.ณัฐพงษ์ จันทชโลบล
-Air cargo management
2
คุณประภัสสร
โพธิ์ศรีทอง
-ผ้าลายในสยาม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนม คลีฉายา
-รายงานการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการ
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
1
คุณภวิชา กฤตธนาพัทธ์
-บูรพาจารย์
2
คุณวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย
-พจนานุกรมครัวไทย-ฝรั่งเศส
1
คุณสลิดามณี
ณรงค์วรวัฒน์
-คัมภีร์ไพ่ปีเก้ พยากรณ์
3
รองศาสตราจารย์
ดร.อรุษ เพชรเชิดชู
-การประเมินอายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์
อย่างยั่งยืน (Sustainable Service Life Assessment of
Concrete Structures under Chioride Environment
3
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
2
กรมทางหลวง
-ตามรอยทาง ธ สร้างไทย
1
กรมปศุสัตว์
-รายงานประจำปี 2560 กรมปศุสัตว์
1
กรมพัมนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 4 ฉบับที่ 24 (ตุลาคม-พฤศ๗กายน 2560)
1
กรมราชเลขานุการ
ในพระองค์ สำนัก
พระราชวัง
-พระราชกรณียกิจ มกราคม-ธันวาคม 2557
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 63 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560)
1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรมาส ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2560)
1
คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
-โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน
-แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟื้นฟูสมรรถภาพแนวใหม่
1
1
คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วาดเส้นอัตลักณ์เฉพาะบุคคล
1
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วาดเส้นหุ่นนิ่งพื้นฐานสำหรับงานศิลปะและงานออกแบบ
1
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
-การสร้างเว็บอพลพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL
1
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ภูมิภาตสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบ
การขนส่งระหว่างประเทศ และผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 17 แบับที่ 155 (พฤสจิกายน 2560)
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 156 (ธันวาคม 2560)
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 157 (มกราคม 2561)
-จดหมายข่าววิธีธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 158 (กุมภาพันธ์ 2561)
1
1
1
1
บรรณาธิการจุลสาร
วิชาการการท่องเที่ยว
TAT Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ไตรมาสที่ 1/2561 ปีที่ 4
(มกราคม-มีนาคม 2561)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
เสียงธรรมจากมหายาน
-นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
The Knowledge
by okmd
-นิตยสาร The Knowledge by okmd ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
(ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561)
5
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
-วารสารคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 (มกราคม-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายยี่ปุ่นศึกษา
(jsn Journal)
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559)
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2560)
1
1
บรรณาธิการ Thammasat
Review of Economic
and Social Policy
-Thammasat Review of Economic and Social Policy
Vol.No2 (July-December 2017)
2
บรรณาธิการวารสาร
ประจำโรงเรียนดุตรดิตถ์
"ดิตถบท"
-วารสารประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์ "ดิตถบท" ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์
"ศรีพิบูล"
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "ศรีพิบูลย์ฯ" ปีที่ 8 ฉบับที่ 24
(มกราคม-มีนาคม 2561)
2
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารศรีปทุมปริทัศนื ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9
(มกราคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บรูณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บรูณาการ ปีที่ 4 แบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
อินทนิลทักษิณสาร
(Inthaninthaksin
Journal)
-วารสารอินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
1
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเลิศสิน
-ภาวะแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิก Risk-Complication
-เท้าปุกแต่กำเนิด หลักการรักษา ฉบับภาษาไทย
-คู่มือการวินิจฉัยโรค : การลงรหัสโรค การลงรหัสหัตถการและสัญญาณเตือน
1
1
1
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะ
-SOOK Magazine ฉบับที่ 60-62 (พฤศจิกายน 60 -
มกราคม 2561)
-สร้างสุข ปีที่ 13, 14 ฉบับที่ 13,14 (ธันวาคม 2560 , มกราคม 2561)
-CD ธรรมปฏิบัติ 5 แสงธรรมแห่งพระไตรปิฏก
-CD พระพุทธเจ้า โปรดพระโพธิสัตว์
-70 ความรู้กินอยู่ให้ถูกวิธี
-สื่อ (การเรียนการสอน)
3

2
2
2
2
2
ผู้อำนวยการ
ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(เมษายน - พฤศจิกายน 2560)
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม - พฤษภาคม 2560)
-วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1

1

2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
-กล่อง
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
-รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017X มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
-สารสนเทศประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1
มหาวิทยาลัยบรูพา
-HRD Journal Vol.7 No. 2 (December 2016)
-HRD Journal Vol.8 No. 1 (June 2017)
-HRD Journal Vol.8 No. 2 (December 2017)
1
1
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 (ตุลาคม 2560)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 (พฤศจิกายน 2560)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 (ธันวาคม 2560)
2
2
2
มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม
-อริยธรรม 46
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
-เครือข่ายเด็กไกลบ้าน เครือข่ายทางสังคมของแรงงานนักเรียนไทย
ในออสเตรเลีย
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
-พัฒนาการภาษาลาว
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการจัดการสารเคมี
ครั้งที่ 1
1
เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร
-70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริประชาธิปไตย
-7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชีนีนาถ คู่พระบารมี
1
1
เลขาธิการ สมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 7th National and International Conference
on Humanities and Social Sci
-Proceddings of tje 4th international Social Science and Business
Research Conference
1

1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสารแนวพระราชดำริ
-รายงานประจำปี 2560 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 เล่มที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 412 (29 มกราคม 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 414 (12 กุมภาพันธ์ 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 415 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 419 (26 กุมภาพันธ์ 2561)
-OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 417 (5 มีนาคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 476 (12 กุมภาพันธ์ 2561)
5
5
5
5
5
1
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
-เรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการกฤศฎีกา
2
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
2
สำนักงานตำรวตแห่งชาติ
-วารสารตำรวจ ปีที่ 53 ฉบับที่ 453 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
1
สำนักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่ 90 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2557)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 31 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 32 ฉบับที่ 92 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 93 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 93 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
1
1
1
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
-Thailand Energy Info 2016
1
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
-ชื่อปทุมธานี ...เพราะมีบัว
100
อธิการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
-เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2560
2

กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณขนิษฐา กองทิพย์
จารุพินทุโสภ๊
-ทฤษฎีการแปลงแบบยึดความหมายหลักการและหลักวิธีการแปล
1
คุณจิรภา มาประสริฐ
-Le Chemin du Nbbana
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร
-หลักพันธ์วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วรวรรณ
ชาญด้วยวิทย์
-ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วิพรรณ
ประจวบเหมาะ
-แปลงผลการวิจัยสู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร
คำสะอาด
-การวิเคราะห์การอยู่รอด
1
อาจารย์สายใจ
ทองเนียม
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2
อาจารย์สุวัฒนา
ทองเฮีย
คณะกายภาพบำบัด
-ดีวีดี
103
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โสภาพรรณ
เอกรัตนวงศ์
-Urine : An Integrated Approach
1
รองศาสตราจารย์
ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช
-Ergononic Workforce Scheduling : Analytical Approch
1
คุณอินทิรา
วิทยสมบูรณ์
-Behind 4.0 : พลเมือง 4 ภาค
2
กรมคุมประพฤติ
-วารสารคุมประพฤติ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2560)
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2560)
1
คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
-การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชนเบื้องต้น
2
คุณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
-เล่าเรื่อง เรื่องเล่า
2
บรรณาธิการ
จุลสาร
"จับตาอาเซียน"
-จุลสาร "จับตาอาเซียน" ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 21
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตรืและ
สังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ของสำนักบัณฑิต
อาสาสมัคร
-วารสารของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

(กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(กรกำาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
"ศิลปกรรมบรูพา"
-วารสาร "ศิลปกรรมบรูพา" ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการภาษา
และวัฒนธรรมจีน
-วารสารวิชาการภาษาและวัมนธรรมจีน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
การจัดการและ
เทคโนโลยีอัสเทิร์น
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนดลยีอีสเทิร์น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ ระดับ
บัณฑิตศึกษา
(IC journal)
-วารสารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (IC Journal) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "วิศวกรรม
สารเกษมบัณฑิต"
-วารสารวิชาการ "วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต" ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
บรูพา
-วารสารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
-วารสารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
-วารสารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
-วารสารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
-วารสารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1

1

1

1

1

บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
หาดใหญ่วิชาการ
-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
Energy Focus
-วารสาร Energy Focus ฉบับที่ 56 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
Thai Journal of Science
and Technology
-วารสาร Thai Journal of Science and Technology
Vol.5 No.3 (September-December 2016)
-วารสาร Thai Journal of Science and Tehnology
Vol.6 No.1 (January-April 2017)
1

1
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
-พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
1

ผู้อำนวยการสำนักบริการ
เทคโนดลยีสารสนเทศ
-วิชา PHM 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
-วิชา pHM 341 เภสัชเวท
-วิชา PHM 417 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
-วิชา PHM 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
-วิชา RTV 381 เทคนิคการแสดงทางโทรทัศน์
-วิชา BNS 351-352 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
-วิชา CHM 128 Essential Chemistry for Dental Student
-วิชา CSB 250 Object Oriented Programming
1
1
1
1
1
1
1
1
เลขาธิการคระกรรมการ
การเลือกตั้ง
-กกต 4.0 ทุกเสียงมีสิทธิ์ สุจริตและเที่ยงธรรม นำประชาธิปไตยคุณภาพ
2
เลขาธิการมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมน์
-รายงานประจำปี 2559 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมน์
5
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 409 (8 มกราคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 410 (15 มกราคม 2561)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 411 (22 มกราคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 464 (กุมภาพันธ์ 2560)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 475 (มกราคม 2561)
1

1

1

1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-จุลสารธนาคารสมอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
-หนังสือ 15 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ปีที่ 2ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2550)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2

2
สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
1

มกราคม 2561

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์กวิน
อัศวฉัตรโรจน์
-สิ่งพิมพ์
30
คุณเฉิดฉวี
กิตติกุลพันธ์
-คู่มือการจัดประชุมและการจองห้องประชุม ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-งานวิเคราะห์เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในขั้นตอนการให้ยืม
และรับคืนเครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรม ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
คณะทันตแแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1

1
ดร. ชวนพิศ เทียมทัน
-รายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์ โครงการการวิเคราะห์พาดหัวหัวข่าวในหนังสือพิมพ์
เหรินหมินรื่อเป้าและซินหวารื่อเป้าในแง่ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างวลี
และประโยค
2
รองศาสตราจารย์
ดร.ธนะเศรษฐ์
ง้าวหิรัญพัฒน์
-เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง 2
คุณปฏิมา ชวลิต
-นิทรรศน์ฉันรักในหลวง..ในดวงใจนิรันดร์
5
ปู่โข
-ธรรมะจากสวนโมกข์
5
นางรุจิรัตน์ ดุรงค์วิริยะ
-นิตรสาร SOOK ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
-นิตรสาร SOOK ฉบับเดือนกันยายน 2560
-นิตรสาร SOOK ฉบับเดือนตุลาคม 2560
-นิตรสาร Thai Jogging ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
-นิตรสาร Thai Jogging ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
-นิตรสาร Thai Jogging ฉบับเดือนกันยายน 2560
-นิตรสาร Thai Jogging ฉบับเดือนตุลาคม 2560
-นิตรสาร Thai Jogging ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560
-นิตยสาร สร้างสุข ฉบับสิงหาคม 2560
-นิตยสาร สร้าสุข ฉบับกันยายน 2560
-นิตยสาร สร้างสุข ฉบับตุลาคม 2560
-นิตยสาร สร้างสุข ฉบับพฤศจิกายน 2560
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
คุณสินธุ์สวัสดิ์
ยอดบางเตย
-ศิลปะนั้นมีความหมาย 22 ปี ศิลปวัตนธรรมสถาบันปรีดี พนมยงค์
ศิลปะกับสังคม ครั้งที่ 22 ศิลปะนานาพันธุ์ 10 85ปี ประชาธิปไตย
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิรินดา
อังศุชวาล
-เซลล์วิทยาเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
1
นางสาวหยาดฝน
อัญโชติกานต์
-หนังสือคำพ่อสอน
-Thai Jogging (ธันวาคม 2559)
-นิตยสารสร้างสุข (ธันวาคม 2559)
-SOOK Magazine (ธันวาคม 2559)
-แผ่นพับ เมื่อเชื้อดื้อยา คือภัยร้ายแรง
-คู่มือ การเลิกบุหรี สำหรับประชาชน
-บุหรีภัยร้าย ทำลายคุณ
-มาตรการภาษีและราคากับโรคอ้วน
-แผ่นกิจกรรม Sook Travel Market
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Sook Activity (มกราคม 2560)
-มาตรการนโยบายและกฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมโภชนาการ
ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tran,Thi Tuyet Mai -La mission continue de Jesus selon Mgr Lambert de la
Motte(1624-1679) et le renouveau de l'evangelisation
en Asie
1
กรมการค้าต่างประเทศ
-รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน พร้อมซีดี
-ฐานข้อมูลกลุ่มชุมชนใน 7 จังหวัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการ
หัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน
-แผ่นพับ MODERN TRIBE ฉบับภาษาไทย
-แผ่นพับ MODERN TRIBE ฉบับภาษาอังกฤษ
1


15
5
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร @Amphoe 6/2560 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560)
1
กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
-รายงานสรุปงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านคนพิการ ครั้งที่ 4 พร้อมซีดี
1
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-รายงานประจำปี 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2
กองบัญชาการ
รกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม 2560)
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 56 ฉบับที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
2

5
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
-วารสาร Bulletin of Health Science and Technology (BHST)
Vol.15 No.2 (July-December 2017)
1
คณบดีสำนัก
วิชาศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
5
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 95 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 (มิถุนายน-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
-จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการยิตยสาร
ราชมงคลล้านนา
RMUTL Magazine
-นิตยสารราชมงคลล้านนา RMUTL Magazine ฉบับที่ 8
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
The Knowledge
by okmd
-นิตยสาร The Knowledge by okmd ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560)
5
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและ
การจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์
-วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
พื้นถิ่นโขงชีมูล
-วารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ฉบับมนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับมนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
-บรรณาธิการวารสาาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ฉบับบวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง
ฉบับนิติศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 27
(มกราคม-เมษายน 2561)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11 ฉบับที่2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 2 ฉบับที่2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1


1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ Journal of
Multidisciplinary
Social Research
-วารสารวิชาการ Journal of Multidisciplinary Social Research
Volume 1 No.1 (April-September 2017) ฉบับปฐมฤกษ์
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 5
(กันยายน-ตุลาคม 2560)
-วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 5
(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ
-บทคัดย่องานประชุมวิชาการ
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 7 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม
ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) 1
บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาติ
จังหวัดสุพรรณบุรี
เฉลิมพระเกียรติ
-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา
โขง-สาระวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาระวิน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการ
ASR Chiang Mai
Univercity Journal
of Social Sciences
and Humanities
-ASR Chiang Mai Univercity Journal of Social Sciences and
Humanities ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
International Journal
of East Asian Studies
-วารสาร International Journal of East Asian Studies
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
ประธานกรรมการ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
บรรณาธิการบริหาร
นิตยสารหมอชาวบ้าน
-พลังแห่งความเมตตา
1
ประธานโครงการ
พิมพ์หนังสือธรรมะ
ประจำปี 2560
-ทศบารมีของในหลวงรัชการที่ 9
2
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร
-เอกสารเฉ! ความจริงแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
-เอกสารการขุดเจาะน้ำมันและประวัติการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย
-สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเคมี
-สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
-เอกสาร LNG ก๊าซนี้มีที่มา
-เอกสาร Natural Gas Everyday
-DVD ชุดแก๊สซี่จอมซน กับชุมชนยิ้มชื่น
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมวิชาการ
-วารสาร KMUTNB : IJAST Vol. 10 No.4 (October-December 2017)
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
1
ผู้อำนวยการ
กองสิทธิประโยชน์
ทางการค้า
-รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมซีดี
-คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Handbook) ราชอาณาจักรกัมพูชา
พร้อมซีดี
-คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Handbook) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมซีดี
-คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Handbook) สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาพร้อมซีดี
-คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Handbook) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามพร้อมซีดี
1
1

1

1

1
ผู้อำนวยการ
ศูนย์สารสนเทศ
และข้อมูลข่าวสาร
-ปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานสาธารณะ
ผลการปฏิบัติงาน ปีที่ 1
-จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-รายงานการประชุมสร้างสุขที่ปลายทาง
1

1
1
มูลนิธิพระสงบ
มนสฺสนฺโต
-ธรรมะเก็บตก 13
-ธรรมะเก็บตก 14
-ธรรมะเก็บตก 15
-ธรรมะเก็บตก 16
-ธรรมะเก็บตก 17
-นิพพานคือนิพพาน
-ปลูกดอกบัวที่ใจ
-เจโตวิมุตติ
-ปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ
-วิถีแห่งพุทธะ
-ตรงต่อธรรม
-พุทธธรรม
-ภูมิจิตภูมิธรรม
-กิเลสตบตา
-ธงธรรม
-จิตส่งออก
-กายหรือใจ
-แค่พิธี
-นกกับปลา
-สุ่มธรรม
-ทำผีบอก
-เพ้อกับฝัน
-มีภูมิไม่อวด
-ประวัติภาวนาหลวงตา
-ประวัติท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ
-ใจเป็นสัปปายะ
-สมถะ
-เสี่ยงธรรมหลวงตา
-วิปัสสนาธุระ
-ตามรอยศาสดา
-วิชชา 3
-กรณีถ้ำสาริกา
-นิโรธ
-ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
-ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน
-ประวัติท่านพระอาจารย์เสาร์
-ประวัติท่านพระอาจารย์ตื้อ
-ประวัตท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง
-ประวัติท่านพระอาจารย์จวน
-ประวัติท่านพระอาจารย์พรหม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 (กรกฎาคม 2560)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 (สิงหาคม 2560)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 (กันยายน 2560)
2
2
2
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2560)
2
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการบัณฑิต
วิทยาลัย
-รูปเล่มวิทยานิพนธ์
-ซีดีวิทยานิพนธ์
70
70
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัย
สภาวะแวดล้อม
-การบริหาร การจัดการทรัพยากรและการทำเหมืองแร่ ตามบริบทของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
-จริยธรรมสื่อมวลชน
3
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-ปาฐกถาพิเศษเรื่อง " ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่่ยั่งยืน
จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก"
-ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน:
กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0"
-รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) เรื่อง "พัฒน
บริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน"
3

3

1
สถาบันอนุญา
โตตุลาการ
-แนวทางการตีความของศาลภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545
2
สำนักงานคณะ
กรรมการการ
อุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 405 (11 ธันวาคม 2560)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 406 (18 ธันวาคม 2560)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 408 (1 มกราคม 2561)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 474 (ธันวาคม 2560)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43ฉบับที่ 463 (มกราคม 2560)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 474 (พฤษภาคม 2560)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 468 (มิถุนายน 2560)
5

10

5

10
10
10
10
สำนักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 78 (กันยายน 2560) 1
สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1
สำนักงาน
ประกันสังคม
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานประกันสังคม
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-สถิติแรงงานประจำปี 2559 กระทรวงแรงงานพร้อมซีดี
1

1
สำนักงาน
มูลนิธิ 14 ตุลา
-ในรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา "เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์"
1
สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สาร
ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ (กันยายน - ธันวาคม 2560)
2
สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
-ประวัติครู 16 มกราคม 2561

2
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2
สำนักพระราชวัง
-วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน 2559)
1
สำนักงานนโบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน - มิถุนายน 2560)
-วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรกฏาคม - กันยายน 2560)
-รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558
-ซีดี รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
1
1
1
1
สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา
ศึกษาการแก้ไข
ปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการ
ไทยให้เป็นรูปธรรม
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
-รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง "การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
1
หัวหน้าโครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ
-HITAP ปีที่ 9 ฉบับที่ 29 (มกราคม - เมษายน 2560)
-Policy Brief ปีที่ 5 ฉบับที่ 44 (ตุลาคม 2560)
-Policy Brief ปีที่ 5 ฉบับที่ 45 (ตุลาคม 2560)
-Policy Brief ปีที่ 5 ฉบับที่ 48 (ธันวาคม 2560)
1
1
1
1
หัวหน้าภาควิชาเคมี
เทคนิคคณะ
วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ฟลูอิไดเซชัน
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
-รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-รายงานสารสนเทศ 2559
1
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล
-รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล
2
อธิการบดีมหาวิยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง
1
อธิการบดีวิทยาลัย
บริหารรัฐกิจ
-วารสาร RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES (RJSH) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2561)
1
อธิบดีกรม
หม่อนไหม
-การพัฒนาโลจิสติกส์ ระบบห่วงโซ่อุปทานและ
ต้นทุนการผลิตผ้าไหมไทย
3

เดือนธันวาคม 2560

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ศาสตร์จารย์พิเศษ
ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร
-สีตาและอมตะลีลาของพระราม

1
คุณจิดาภา วงศ์ศิริกุล
-silas Marner
-ครั้งหนึ่ง...คิดถึงเป็นระยะ
-การพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์
1
1
1
คุณนิธิยา วิทวัสกุล
-ซีดีคู่มือภิกษุ 1
2
คุณนิรมล นนทะนาคร
-เสียงที่ยังมีชีวิต ความหวัง และความคิด ของดุสิต นนทะนาคร 4
คุณวีรวุฒิ
เพ็ชรพรประภาส
-พระสูตรบทพระมหานิพพาน 1-6
6
คุณหยาดฝน
ธัญโชติกานต์
-Thai Jogging เดือนพฤศจิกายน 2559
-นิตยสารสร้างสุข เดือนพฤศจิกายน 2559
-Sook Magazine เดือนตุลาคม 2559
-Sook Magazine เดือนพฤสจิกายน 2559
-หัวใจตื่นรู้
-ชุดความรู้ ป (ล) อดบุหรี
-คนกับป่า จากทร์ชานถึงปกาเกอะญอ
-แผ่นพับ SOOK ACTMITY เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.องอาจ มหิทธิกร
- Atlas of Medical Parasitology
1
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
-ยุทธศาตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ พ.ศ.2560-2564
1
คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
-รายงานการวิจัย อิทธิพลของปัจจัยปัญญาสังคมที่มีต่อความผาสุก
ในชีวิตของผูู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจหลัก
ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2560
1
คณบดีวิทยาลัย
พัฒนาศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
-แรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
2
นายกสมาคม
นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
-มาบูไฮ 36 ปีแห่งความทรงจำ
1
ผู้บัญชาการโรงเรียน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า
-120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จากมุมมอง
ของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกาและนักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา
1
ผู้อำนวยการสำนัก
การตลาดเพื่อการ
ลงทุน
-คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560
3
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
-การพ์ผาแดงนางไอ่
1
เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554
-ข้อมูลสถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550
-ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ.2548
-ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557
-ข้อมูล สถิติ การสรรหาและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551
-ข้อมูลสถิติการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559
-ข้อมูลการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550
2
2
1
1
1
1
1
สถาบันอนุญา
โตตุลาการ
-รายงานสถานการณ์อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
2
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสาร
ความรู้และเครือข่าย
สัมพันธ์
-"ท่าพูด" ต่างมุมมอง
3
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
-รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ 2559
1
อธิบดีกรมหม่อนไหม
-บทความวิชาการหม่อมไหมและสาระน่ารู้ เล่ม 1
-แผ่นผับเรื่อง"ผลหม่อน" เบอร์รี่ไทย บำรุุงสายตา
-แผ่นพับเรื่อง ผ้าไหมคูลโหมด
-แผ่นพับเรื่อง ไมคอไรซ่า
-แผ่นพับเรื่อง พันธุ์หม่อนแนะนำ สกลนคร 85
-แผ่นพับเรื่อง โครงการร่วมมือสร้างสรรค์งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไหมไทยประจำปี 2559 ในพื้นที่ภาคเหนือ
-แผ่นพับเรื่อง สารฆ่าเชื้อโรค หรือสารทำความสะอาดโรงเลี้ยงไหมและ
ป้องกันกำจัดโรคไหม
1
5
5
5
5
5

2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
-แนวปฏิบัติที่ดี
1
อธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันการพลศึกษา
2

เดือนพฤศจิกายน 2560

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.กัญญ์กนิษฐ์
กมลกิตติวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
-บริษัทข้ามชาติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมกับ AEC
1
ศาสตราจารย์
ดร.ชุติมา สัจจานันท์
-ตัวอักษรผ่านกาลเวลา
2
คุณธีรวีร์
เจริญงามกวีวงษ์
-ฮากรามค้้าง No.123
-ตะลุยอาณาจักรแมลง No 16
-เรื่่องขี้ไม่ใช่ขี้ๆ N0.129
-คำถามกวนโอ๊ย N0.31
-สำนวนไทยใช้ให้เป็น No.108
-เจาะตำนานผีญี่ปุ่น No.63
-เรื่องผีๆชวนขนตั้ง No.23
-ไอคัมฟรอมจีน No.118
-โรงเรียนสอนวิชานินจา No.86
-อร่อยรอบโลก
-เรื่องผีๆ หนีหน้าตั้ง No.32
-ฮาหัวทิ่ม No.130
-ไขความลับสิ่งประดิษฐ์ No.76
-ตะลุยฝรั่งเสสที่สุดในโลก No.15
-พลังจิตศวง No.85
-เรื่องอย่างนี้มีจริงหรือ No.30
-รักต้องลุ้นคู่วุ่นต่างขั้ว ชุด Dream Guy,2556
-บอสหนุ่มเจ้าอารมณ์ ชุด Crazy Boss,2554
-สงครามรักคู่หมั้นกำมะลอ,2557
-อุ่นใจให้รักร้อน,2557
-วอนรักกามเทพ,2556
-วายร้ายสะดุดรัก,2555
-รักสุดใจพี่ชายข้างบ้าน ชุด Dream Guy,2556
-กรงรักลวงใจ ,2554
-รักสุดท้ายเป้าหมายเดิม ชุด Dream Guy,2556
-ยมทูตอลวน,2556
-เผลอรักอัศวิน ชุด My Prince,2557
-ภารกิจ...ตามคืนใจ ชุด Love Mission,2555
-สามีมือใหม่ หัวใจตามรัก,2557
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด รักนี้ต้องสืบ : 1 ชุด มี 6 เลุ่ม
ได้รับมา 99 ชุด = 594 เล่ม : 1.สืบคืนรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด รักนี้ต้องสืบ : 1ชุด มี 6 เล่ม
ได้รับมา 99 ชุด = 594 เล่ม : 2.คดีลวงบ่วงรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด รักนี้ต้องสืบ : 1 ชุด มี 6 เล่ม
ได้รับมา 99 ชุด = 594 เล่ม : 3. สายสืบคดีร้อน...ซ่อนคดีรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด รักนี้ต้องสืบ : 1ชุด มี 6 เล่ม
ได้รับมา 99 ชุด = 594 เล่ม : 4. สัมผัสลับ สืบรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด รักนี้ต้องสืบ : 1ชุด มี 6 เล่ม
ได้รับมา 99 ชุด = 594 เล่ม : 5. ฤทธิ์รักพริกขี้หนู
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด รักนี้ต้องสืบ : 1ชุด มี 6 เล่ม
ได้รับมา 99 ชุด = 594 เล่ม : 6. คดี(ร้าย)พลิก (รัก)
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด อัญมณีแห่งรัก : 1ชุด มี 5 เล่ม
ได้รับมา 14 ชุด = 70 เล่ม : 1. นิลกาฬ...สานใจรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด อัญมณีแห่งรัก : 1ชุด มี 5 เล่ม
ได้รับมา 14 ชุด = 70 เล่ม : 2. เพทาย...ทำนายรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด อัญมณีแห่งรัก : 1ชุด มี 5 เล่ม
ได้รับมา 14 ชุด = 70 เล่ม : 3. บุษราคัม...นำทางรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด อัญมณีแห่งรัก : 1ชุด มี 5 เล่ม
ได้รับมา 14 ชุด = 70 เล่ม : 4. เพชรพรายประกายรัก
-นวนิยาย ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก ชุด อัญมณีแห่งรัก : 1ชุด มี 5 เล่ม
ได้รับมา 14 ชุด = 70 เล่ม : 5. มุกดา มายารัก
-หนังสือ Life Vaccine 1 ชุด มี 4 เล่ม ได้รับมา 37 ชุด = 148 เล่ม :
1. ความรู้สึกที่ยังไม่มีชื่อเรื่อง
-หนังสือ Life Vaccine 1 ชุด มี 4 เล่ม ได้รับมา 37 ชุด = 148 เล่ม :
2. ฟ้าไม่เคยมืดเกินมองเห็นดาว
-หนังสือ Life Vaccine 1 ชุด มี 4 เล่ม ได้รับมา 37 ชุด = 148 เล่ม :
3. รักนะ ตัวเอง
-หนังสือ Life Vaccine 1 ชุด มี 4 เล่ม ได้รับมา 37 ชุด = 148 เล่ม :
4. สุดท้ายที่ได้คือรอยยิ้ม
105
29
42
65
69
56
10
6
6
6
3
2
2
2
2
3
51
23
27
13
26
58
29
43
31
32
30
37
9
99

99

99

99

99

99

14

14

14

14

14

37

37

37

37
คุณปุญชิดา สัมมาพล
-ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ 2561-2580
1
คุณรุจิรัตน์ ดุรงค์วิริยะ
-9
-บันทึกความจงรัก
-บันทึกคำจงรัก
-ซีดี 100 วันร้อยเรื่องเปลี่ยนความโทรมนัสเป็นพลัง
1
1
1
1
คุณวัฒนา แก้วดุก
-มอบสิ่งพิมพ์
1
รองศาสตราจารย์
ดร. วิภา ตังคนานนท์
-เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศิษฐ์ อยู่ยงวัฒนา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สำเนาข้อสอบปลายภาค 2/2555
-สำเนาข้อสอบกลางภาค 2/2555
-สำเนาข้อสอบกลางภาค 1/2555
-สำเนาข้อสอบกลางภาค 1/2556
-สำเนาข้อสอบกลางภาค 2/2556
-สำเนาข้อสอบปลายภาค 2/2556
-สำเนาข้อสอบปลายภาค 1/2556
1
1
1
1
1
1
1
คุณสุทัศน์ ชุติกร
-ประวัติของแผ่นดินไทย
1
กรมการจัดหางาน
-ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ 2560
-ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและผลประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2561
-24 ปี กรมการจัดหาแรงงาน
1
1
1
กรมการปกครอง
-รายงานประจำปี 2559 กรมการปกครอง
1
กรมกิจการและเยาวชน
-วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำป 2560 พร้อมซีดี
1
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
-วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 (17 กรกฎาคม-กันยายน 2560)
2
กรมป่าไม้
-ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ปี 2559
1
กรมประชาสัมพันธ์
-ซีดีรอม รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล(รายการบันทึกสถานการณ์รวมพลังประชารัฐ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
2
กรมศิลปากร
-หนังสือ "ภนวมินทราศิรวาทราชสดุดี" ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-แบบตอบรับหนังสือที่ระลึก
1

1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 (4กรกฎาคม-สิงหาคม 2560)
1
กรมสวัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน
ไตรมาส 2 : เมษายน-มิถุนายน 2559
1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรมาส ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
-จุลสาร สวจ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)
2
คณบดี
คณะทัศนมาตรศาสตร์
-การศึกษาภาวะสุขภาพทางตาหลังจากการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ผิดปกติ
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
-การศึกษาภาวะสายตาผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้
ของนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-การศึกษาความชุกของการเกิดโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมในนักศึกษา
มหาวิยาลัยรังสิต ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติและไม่ได้รับการแก้ไข
-การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าสายตาในคนที่สูบบุหรี่และเปรียบเทียบ
ตัวแปรของลูกตาส่วนหน้า
-การตรวจระดับการมองเห็นและระดับความคมชัดของกามองเห็นในนักกีฬา
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรงเทพฯ
-การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังให้ความรูู้เรื่องโรคต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก และต้อหิน ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
-การศึกษาความชุกของความไม่สบายตาจากการใส่ Contact Lens
ด้วยค่าความโค้งกระจกตา ที่ไม่ถูกต้องและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 2
1

1

1

1

1

1

1
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สถิติธุรกิจ
1
คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย
2
เทวสถาน
สำหรับพระนคร
-จดหมายเหตุการบุูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร
1
นายกสมาคม
นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-มาบูไฮ 36 ปี แห่งความทรงจำ
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี"
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 17 ฉบับที่ 154 (ตุลาคม 2560)
4
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
5
บรรณาธิการจดหมายข่าวสราญรมย์
การต่างประเทศของประชาชน
-จดหมายข่าวสราญรมย์ การต่างประเทศของประชาชน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2560)
2
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สราญรมย์
การต่างประเทศ
ของประชาชน
-จดหมายข่าวสราญรมย์ การต่างประเทศของประชาชน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2560)
10
บรรณาธิการจุลสาร
"จับตาอาเซียน"
-จุลสาร "จับตาอาเซียน" ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 4 ปีที่ 12/2560
2
บรรณาธิการจุลสารลายไทย
-จุลสารลายไทย ฉบับปี2560
-จุลสารลายไทย ฉบับพิเศษ "ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วยบิตุรงค์"
1
1
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยวไทย TAT Review
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Reviwe ไตรมาส 4/2560
1
บรรณาธิการจุลสาร
"RETAL BUSINESS NEWS"
-จุลสาร"RETAL BUSINESS NEWS"
-ฉบับที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน 2560)
2
2
บรรณาธิการวารสารการเมือง
การบริหารและกฎหมาย
-วารสารวิชาการเมือง การบริหารและกฎกมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
-วารสารวิชาการเมือง การบริหารและกฎกมาย ปีที่ 9 ฉบีบที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
2

2
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารพัฒนาการ
เศรษฐ์กิจปริทรรศน์
-วารสารพัฒนาการเศรษฐ์กิจปริทรรศน์ (Development Economic Review)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
(ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-หนังสือโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ลำดับที่ 3
-ซีดีเพลงมหาวิทยาลัยรับใช้ประชาชน
2
1
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ.
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบีบที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
2

2
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
สำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา
-วารสารวิชาการ สำนักวิชาการและมารตฐานการศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2558)
-วารสารวิชาการ สำนักวิชาการและมารตฐานการศึกษา ปีที่ 19 ฉบีบที่ 3
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์บูรณาการ
-วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย
-วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
-วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
-วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
MBA-KKU Journal
-วารสาร MBA-KKU Journal ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
Thammasat Internation journal of
Sciense and Technology
-วารสารThammasat Internation journal of
Sciense and Technology
vol.22 No.2 (April-June) 2017
1
บรรณาธิการ Re-form
ข่าวสารงานวิจัย
-Re-form ข่าวสารงานวิจัย ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) 2
ประธานกรรมการ
โครงการรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่น
-รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ 2560
1
ประธานกรรมการ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
บรรณาธิการบริหาร
นิตยสารหมอชาวบ้าน
-ประเทศไทย 5.0
2
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์
(ประเทศไทย) จำกัด
-วารสาร SEASCOPE No.361 (July.2017)
-วารสาร SEASCOPE No.362 (August 2017)
-วารสาร SEASCOPE No.363 (September 2017)
-วารสาร NYK Report ประจำปี 2560
2
2
2
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
-ใต้ทะเลมีความรัก ฉบับสมบูรณ์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายสมร วงศ์สวัสดิ์
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
-สถิติธุรกิจ
2
2
ผู้อำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-งานวิเทศสัมพันธ์กับการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ รายงานปรจำปี
กองวิเทศสัมพันธ์ 2559 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
1
ผู้อำนวยการ
นิตยสารต่วย ,ตูน
-นิตยสารต่วย ,ตูน พอกเก็ตแมกาซีน
-นิตยสารต่วย ,ตูน พิเศษ
1
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
-ลีโอแทรป นวัตกรรมจำกัดและลูกน้ำยุงลาย Leo-Trap
-ยุงร้ายกว่าเสือ (Mosquitoes)
-ริ้น แมลงตัวจี๊ดแต่กัดเจ็บลึก (Midges)
-เรือด : แวมไพร์ไร้ปีกในห้องนอน (Bed bugs)
-แมลงมีพิษ (Poisonous Lenscts)
-ทำไมต้องแมลงวัน (Why Flies)
-แมลงสาบ เจ้าวายร้ายในบ้านเรือน (Cockroaches)
-ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือน (Household Insecticide Products)
-ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)
-แมลงทางการแพทย์ : ชีววิทยาและนวัตกรรมในการป้องกันกำจัดแมลง
-Phytochemicals potentially used for prevention and control of Madically important insects and arthropods
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
-ASEAN Gem & Jewelry Review (lssue 2/2017)
-นิตยสาร GIT Gem and jewelry (lssue 21)
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การจราจรและขนส่ง
-สถิติจราจรปี 2559
-หนังสือ “ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติฯ”
-วารสารศิลปะและวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2559)
2
1
1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน
-รายงานประจำปี 2559 กองทุนเงินทดแทน
1
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
แสดงและวัฒนธรรม
-สถิติจราจร ปี 2557
2
ผู้อำนวยการห้องสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
-หนังสืออวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม
-หนังสือปฏิวัติ 2475
-หนังสือประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ 2475-2500
-หนังสืออยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง
-หนังสือมุมมองใหม่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช
-หนังสือเกาะบ่าครูเบ็น ส่องเลนส์ดูโลก
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
-เที่ยวนี้...เพื่อใคร? พร้อมแผ่นพับ
-เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว พร้อมแผ่นพับ
5
5
ผู้อำนวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
-รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD REPORT ประจำปี 2559
2
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
-รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-เอกสารสารสนเทศ 2560
1
1
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1

1
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเซาธีอีสท์บางกอก
-ซีดี การจัดการเชิงกลยุทธ์
1
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
-พระปรีชาญาณในพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
เลขาธิการสมาคม
นักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2560คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
1
เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์ะ
-2 Nattional and Internationak Conferenceon Humanities and
Social Sciences
2
ศาลยุติธรรม
-หนังสือพิมพ์ของศาลยุติธรรม ฉบับที่ 5 ประจำปีวันที่ 1-15 มีนาคม 2559
1
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
1
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560)
-International Journal of Behavioral Science Vol. 12 ,
Issue 2ม July 2017
2

2
สถาบันอุดมศึกษา
-วารสารอนุสารอุดมศึกษา
ปีที่ 43 ฉบับที่ 470 (สิงหาคม 2560)
ปีที่ 43 ฉบับที่ 471 (กันยายน 2560)

10
10
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-ซีดี รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ. 2556-2560)
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (สิงหาคม 2556-กรกฎาคม 2560)
1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-วิดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 395 (2 ตุลาคม, 2560)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 399 (3 ตุลาคม 2560)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 400 (6 พฤศจิกายน 2560)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 10 ฉบับที่ 401 (13 พฤศจิกายน 2560)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 470 (สิงหาคม 2560)
-อนุสารอุดมศึกษา ีที่ 43 ฉบับที่ 471 (กันยายน 2560)
1
5

5

5

5

10
10
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
-Thailand Narotice Control Annual Report 2015 พร้อมซีดี
5
สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 พร้อมซีดี
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2560)
2
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาล
-รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2559 กระทรวงพลังงาน
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รานงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
-รายงานปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2555-2559
1

1
สำนักงานพระราชวัง
-ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราชโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2558
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
-รายงานวิจัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่อเนื่องอุตสาหกรรมวิทยุ
โทรทัศน์(Content Industry) ประจำปี 2555-2558 พร้อมแฟลชไดร์ฟ
2
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญัติแห่งชาติ
-สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560 พร้อมซีดี
1
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-นิตยสารอาร์ตสแควร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 (มิถุนายน 2560)
1
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-Re-Form ข่าวสารงานวิจัย ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
อธิการบดี
-หนังสือที่ระสึก "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ ๒ แผ่นดิน"
-แบบตอบรับ
1
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
-เอกสารคำสอนรายวิชา 1011101 ความเป็นครูมืออาชีพ
1
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015) ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2
อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
-ซีดี เอกสารเผยแพร่ด้านอนุรักษ์พลังงาน
-ซีดี เอกสารเผยแพร่ด้านพลังงานทดแทน
1
1

เดือนตุลาคม 2560

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กานต์
โกวิทย์สมบููรณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-ดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
3
ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
-คำอธิบายกฎหมายมรดก
1
ผู้ช่วยศาสตาจารย์
กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
-หาดทราย : เปลี่ยนหลักคิดคืนชีวิตให้หาดทราย
3
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์กวีศักดิ์
จิตตวัฒนรัตน์
-เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติ (Surgical critical care in practice)
1
รองศาสตราจารย์
ดร.จามะรี เชียงทอง
-สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่
1
ผศ.ดร.จตุภัทร
-การวิเคราะห์การถดถอย
1
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
ดร.ชุดา จิตตสุโภ
-ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์
1
ศาสตราจารย์
ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
-สิ่งพิมพ์
597
อาจารย์บุญส่ง ชเลธร
(วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม)
-วารสารนวัตกรรมสังคม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 25560)
3
คุณประภาส
เนรมิตมานสุข
-ความจริงตามธรรมชาตินำทางความคิด
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนม คลี่ฉายา
-รายงานการวิจัยเรื่อง "การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
และแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย
ระยะที่ 1
-รายงานการวิจัยเรื่อง "การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
และแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย
ระยะที่ 2
1


1
แม่ชี รองศาสตราจารย์
ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์
-ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมซีดี
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ไพศาล
คงคาฉุยฉาย
-วัสดุนาโน : การสังเคาระห์และการใช้งานทางวิศวกรรมเคมี
1
หม่อมหลวงภัคภรจันท์
เกษมศรี
-พราะราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 4 ถึงนางแอนนา เลียวโนเวนส์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รักชาติ แสงวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-Chassis Engineering,1992
-เรียนลัด Word 97,2541
-วิศวกรรมยานยนต์II,2549
-กลศาสตร์ยานยนต์II,2552
-งานเครื่องล่างยนต์,2540
-การออกแบบเครื่องจักรกล2,2548
-การออกแบบเครื่องจักรกล,2547
-Power Point 7.0for Windows95,2538
-คู่มือการใช้รถยนต์,2544
-ทฤษฎีและปฎิบัติไฟฟ้ายานยนต์,2544
-เครื่องปรับอากาศรถยนต์,2548
-งานเครื่องยนต์เบื้องต้น,2548
-มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย คณะกรรมการ่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
ปี 2526
-งานเครื่องยนต์ดีเซล,2546
-อนุกรมวิชาชีพเครื่องกลงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน,2552
-อนุกรมวิชาช่างยนต์งานเครื่องยนต์,2551
-ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฎิบัติ,2550
-เครื่องยนต์สันดาปลายใน : วิชาบังตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ.2505
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

คุณรังสี รัตนปราการ
-สงขลา..บ่อยาง แผ่นดินทองสองทะเล
1
คุณรุจิรัตน์ ดุรงค์วิริยะ
-ย่อยอาหารเส้นทางไกลให้พล้ง
-โยคะ
-ผ้าขาวม้า
-หลากเมนูสวย ส.
1
1
1
1
Harida
-โอษฐ์เทวะ
1
กรมการจัดหางาน
-สถิติจัดหางาน ประจำปี 2559 พร้อมซีดี
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 1 (2560)
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร @Amphoe (กันยายน-ตุลาคม 2560)
1
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560)
1
กรมควบคุมมลพิษ
-Pollution Control Department
-รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559
-สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2559
1
1
1
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-วารสาร DSD NEWS ปีที่ 4ฉบับที่ 23 (สิงหาคม-กันยายน 2560)

2
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 2 :
เมษายน-มิถุนายน 2560
1
กระทรวงการท่องเที่ยว
และการกีฬา
-รายงานประจำปี 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
5
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
2
กองบัญชาการกองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย ปีที่ 55ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยนยน 2560)
5
คณบดีคณะมนุษศาสตร์
-นวมรัชขัตติยานุสรณ์ : รวมผลงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
-เกิดมาเพื่อเป็นจิตรกร ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
1
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
255
บรรณาธิการจุลสารมรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีสาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (มกราคม-มีนาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
(กรกฏาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม559)
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559)
-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม-เมษายน 2560)
2
2
2
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 64 (มกราคม-มีนาคม 2560)
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 65 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มทร.ศรีวิชัย
-วารสารวิจัย มทร.ศรีวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2560) 1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 49
(กันยายน-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ
แพรวากาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการ
Chiang Mai
University Journal
of Natural Sciences
-Chiang Mai University Journal of Natural Sciences ปีที่ 16 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการ
KKU : Research
-KKU : Research Vol. 1, 2017
1
บรรณาธิการวารสาร
KMUTNB : IJAST
-วารสาร KMUTNB : IJAST Vol. 10 No. 3 (July-September 2017)
1
ประธานกรรมการ
ศูนย์ศึกษาเอเซีย
-การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 (พ.ศ.2560)"พลวัตประชาคม
อาเซียนกับพลวัตโลก" วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 12 อาคาร 2
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์กรและสื่อสารการตลาด
-รายงานประจำปี 2559 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1
ผู้ช่วยคณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต
-DVD แอนิเมชั่นพระมหาชนก
3
ผู้บัญชาการโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ
-การบริหารงานสถานีตำรวจ สภาพปัญหาและข้อจำกัด & ทิศทางการพัฒนา
3
ผู้อำนวยการกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำจืด
-การเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ
2
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-สถิติทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี พ.ศ.2559
-การรอดชีพจากโรงมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ.2546-2555
1
1
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
-Taojiihat Li muallim at lughah al arabiah lilnatigeen bi Ghairiha
(คำแนะนำพื้นฐานสำหรับครูสอนภาษาอาหรับแก่ผู้เรียนที่ไม่ใช่อาหรับ)
1
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
-รายงานผลการศึกษาเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่
2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นโบายและแผนการขนส่งและจราจร
-Economic, Engineering and Environmental Feasibility Study for
Chao Phraya Riverside Streets "Executive Summary Report"
Decemder 2015
-โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา "รายงานฉบับสมบูรณ์"
(รายงานหลัก) ธันวาคม 2558
-โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา "รายงานฉบับสมบรูณ์"
(รายงานภาคผนวก) ธันวาคม 2558
-โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา, "รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร"
ธันวาคม 2558
-โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา "แผนการพัฒนาระบบการสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา" ธันวาคม 2558
-โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
"รายงานแบบเบื้องต้นของรูปแบบทางสัญจรเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา" ธันวาคม 2558
-โครงการศึกษาความเหมาะสมมทางเศรษฐกิจวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
"รายงานผังการพัฒนาพื้นที่เลียบแม่น้ำเจ้าพระเจ้า" ธันวาคม 2558
1


1


1


1


1


1


1


ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
-เมื่อนักวิทย์คิดถึงในหลวง
2
ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
-วารสารข่วงผญา ฉบับที่ 12/2560
-วารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2560
1
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ฉบับที่ 21 : ผู้หญิงประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยและจดหมายเหตุศึกษา
-72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม
-รำลึกศาสตราจารย์ประภ่ศน์ อวยชัย ในรั้วโดม
1

1
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1
มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
-Wonders of Tapioca " อัศจรรย์มันสำปะหลัง"
1
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
-วิถีชีวิต พระสงฆ์ไทย
-หนังสือพิมพ์ลาว : พาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง
1
2
เลขาธิการคณะ
กรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
-โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
-รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำปี 2559
1
2
เลขาธิการมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
-เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ
-บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1
1
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2(พ.ศ.2556-2559) พร้อมซีดี
1
เลขาธิการ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Proceedings of the 3 National and International Conference on
Philosophy, Politics and Economics
-Proceedings of the 1 Asian Social Sciences and Business
Research Conference
-PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
Vol.4 No.1
-RSU International Joural of College of Government Vol.4 No.1
-Asian Political Science Review Vol.1 No.1
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
1

1

1

1
1
1
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สี่ พุทธศักราช 2549-2551
1
สภากาชาดไทย
-รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี 2559
-พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
1
1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
-SOCIAL SCIENCE ASIA Vol.3 No.1 (January 2017)
-SOCIAL SCIENCE ASIA Vol.2 No.3 (July 2017)
2
1
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 465 (มีนาคม 2560)
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 469 (กรกฎาคม 2560)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10
ฉบับที่ 396(9 ตุลาคม 2560)
10
10
5
สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
1
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วิจัยขายได้ วันที่ 23-24
กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบบางรัก
กรุงเทพฯ
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2560)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2560)
2
2
สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564
2
สำนักงานนโบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
-รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2559
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
-วารสารนโยบายพลังงาน ปีที่ 119 (เม.ย-พ.ค.60)
1
1

1
สำนักงานนวัตกรรมแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน)
-ถึง...คนในอนาคต Dear...Future Generations
1
สำนักงาน ป.ป.ช.
-จุลสาร"ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน"
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

5
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
-รายงานประจำปี 2559 กระทรวงพลังงาน
1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2560 กระทรวงพาณิชย์
2
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2560
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560 )
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
-วารสารอุตสาหกรมม ปีที่ 7 (สิงหาคม-กันยายน 2560 )
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-วารสาร " ศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2559 "
2
สำนักพระราชวัง
-ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559 (เล่ม 1-2)
1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-การวิเคราะห์ผลิตภาพงานติดตั้งแผ่นผนังและฝ้าฉนวนสำเร็จรูปโดยสมการสังเคราะห์เวลา
-การจัดทำแผนที่ในมหาวิทยาลัยรังสิต (ฝั่งด้านทิศเหนือ)
-การจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรออนิกส์ วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
-การพัฒนาเว็บไซต์สมุดสนามงานสำรวจ
-การศึกษาการออกแบบกระบวนการผลิตและการทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรง
-คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุแอสฟัลต์ผสมยางในรถจักรยานยนต์
-การประมาณค่ากำลังอัดโดยวิธีแมทชัวริตี้ของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอย
-ทดสอบการหลุดลอกออกของแอสฟัลต์ซีเมนต์ เกรดเพนิเทรชันAC 60/70
ผสมน้ำยาพาราข้น
-การศึกษาความเป็นเบสและหาค่ากำลังอัดของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าแกลบ
-การวิเคราะห์ผลิตภาพงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมัน
-การวิเคราะห์ผลิตภาพงานติดตั้งประตูไม้และPVC
-โครงการจัดทำแผนที่มหาวิทยาลัยรังสิต (ทิศเหนือและตะวันตก)
-เครื่องผสมยางมะตอยกับน้ำยางพาราเพื่องานทดสอบวัสดุผิว
-การศึกษาแบบจำลองแผ่นสลายพลังงานน้ำจากท่อ
-การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการออกแบบคานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
-การทำนายกำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมสารลดน้ำด้วยวิธีแมทชัวริตี้
-การออกแบบส่วนผสมของมอร์ต้าร์ที่ใช้เถ้าลอย
-การวิเคราะห์ผลิตภาพงานติดตั้งพื้นลามิเนต
-การพัฒนาสูตรตอกเสาเข็มด้วยวิธีสมการคลื่นสำหรับดินเหนียวกรุงเทพ
-การจำลองสถานการณ์การใช้ลิฟต์โดยสารอาคารรัตนคุณากร
-การปรังปรุงหมุดควบคุมทางดิ่งภายในมหาวิทยาลัยรังสิตปี พ.ศ.2559
-การทำอิฐบล๊อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
-การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินโรยทาง หมอนรองราง
และชุดอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อนำกลับมาใช้ในเส้นทางรถไฟฟ้า
-การศึกษาคุณภาพของประจำรางเก่าและปรับปรุงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับรางใหม่
-การวิเคราะห์เสาเข็ม Barrette เยื้องศูนย์ของสถานีรถไฟสายสีเขียว(เหนือ)
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-สำเนาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2546
-ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2546
-ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2546
-ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2553
-สำเนาข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
-สำเนาข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
1
1
1
1
1
1
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-มายามนุษย์เทียม
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
อธิการบดีสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
-รายงานประจำปีงบประมาณ 2559 สภาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2
อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการงาน พชช
-รายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ปี2560 พร้อมซีดี
1

เดือนกันยายน 2560

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
-การใช้ประโยชน์จากงานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการสื่อสารแนวคิดและ
บทสังเคราะห์
-การใช้ประโยชน์จากงานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน
-การใช้ประโยชน์จากงานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสท่อสาร : การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
-การใช้ประโยชน์จากงานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร
1

1

1

1
คุณไชยอนันต์ เศรษฐไพศาล
-นิทรรศการศิลปรรม Art Camp ประจำปี 2560
-นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2559
-กองทนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธีรัฐบุรุษ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2543-2557
2
1
2
คุณดารณั สีโท
-ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 1 และ เล่ม 2
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรนภา เกษมศิริ
-วัสดุประกอบพอลิเมอร์
3
คุณวิทยา อาภรณ์
-พลังของก้าวที่หนึ่ง ทศวรรษของการวิจัยเพื่อท้องถินภาคใต้
-2010 เปิดปมเงามืด การพัฒนาขนาดใหญ่ในนครศรีธรรมราช
-เมื่อข้าพเจ้าได้ไปเรียนรู้ดูเห็นการสร้างสุขของบุตรธิกา แห่งแผ่นดินอย่างเปี่ยมคุณค่า
และทรงพลังด้วยงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้
1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
-ญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฏิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขง
1
คุณหยาดฝน
ธัญโชติกานต์
-สิ่งพิมพ์
8
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Apphoe ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2560)
1
กรมการแพทย์แนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2560
2
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
-โปสเตอร์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2559
1
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
-รายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1
คณบดีคณะ
เทคโนโลีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
-สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya 2017
1
คณบดีคณะมนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันเกษม
-ตำราเรื่อง Asean Studies
1
คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
-วิจัยธุรกิจ
-บัญชีขั้นสูง 1
1
1
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
-เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน ECO321
1
คณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รายงานการสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings)
การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบ 63 ปี วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
3
นมัสการเจ้าอาวาส
วัดคุ้งตะเภา
-สารพันบันทึกเล่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา : ประเพณีวัฒนธรรม
ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
"วิถีธัญบุรี"
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 17 ฉบับ 152 (สิงหาคม 2560)
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 17 ฉบับที่ 153 (กันยายน 2560)
4
4
บรรณาธิการจุลสาร
จับตาอาเซียน
-จุลสาร "จับตาอาเซียน" ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ช่อดอกปีบ
-จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
The Knowledge by okmd
-นิตยสาร The Knowledge by okmd ฉบับที่ 6 (สิงหาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการ
Policy Bref
-Policy Brief ปีที่ 5 ฉบับที่ 41 (พฤษภาคม 2560)
-Policy Brief ปีที่ 5 ฉบับที่ 42 (พฤษภาคม 2560)
-Policy Brief ปีที่ 5 ฉบับที่ 43 (พฤษภาคม 2560)
1
1
1
บรรณาธิการสาสน์
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-สาสน์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การงบประมาณ
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 45 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
2
บรรณาธิการวารสาร
ไทยการวิจัยดำเนินงาน
-แผ่นซีดีวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
ธรรมศาสตร์
-วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
-วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1(มกราคม-
มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
พัฒนาการเศรษฐกิจ
ปริทรรศน์
-วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(มกราคม 2560)
-หนังสือเศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1

1
บรรณาธิการวารสาร
พื้นถิ่นโขง ชี มูล
-วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพื่อการรปชาสัมพันธ์
"ศรีพิบูล"
-วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "ศรีพิบูล" ปีที่ 7 ฉบับที่ 23
(กรกฎาคม-กันยายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(พฤาภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤาภาคม-
สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยราชภัฏพระนคร
-วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
-วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยกาสะลอง
-วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรำไพพรรณี
-วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยสังคม
-วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
KMITL AND
TECHNOLOGY JOURNAL
-วารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL
Vol.17 No.1 (January-June 2017)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 26
(กันยายน-ธันวาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "วิศวกรรมสาร
เกษมบัณฑิต"
-วารสารวิชาการ "วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต" ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
-วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มศว.
-วารสารวิศวกรรม มศว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
สจส.ทางสะดวก
-วารสาร สจส.ทางสะดวก ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-พฤษภาคม 2560)
10
บรรณษธิการวารสาร
"สลค. สาร"
-วารสาร สลค.สาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
-วารสารสัมคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-วารสารสังคมสงเคราะห์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (มกราคม-
มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เอเชียพิจาร
-วารสารเอเชียพิจาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
2
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
-พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559
-พจนานุกรมสาธารณสุขไทย
2
2
ผู้จัดการ FTC
(Thailand)
Publisher of
Educationhandbook
-ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน "International
Programs in Thiland & Asean Vol.10
1
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเลิศสิน
-ตำราการใส่เผือกรักษาโรคเท้าปุก
2
ผู้อำนวยการศูนยืวิจัย
ดิเรก ชัยนาม
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เพื่อนบ้าน : พลวัตเชิงอำนาจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงาน
ของประเทศไทย
-การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ใน
ภาครัฐของไทย
1
1

1
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยสยาม
-เส้นทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตเมือง
1
ผู้อำนวยการศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2559 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
1
ผู้อำนวยการศุนย์สนับสนุน
และพัฒนาการเรียนการสอน
-การป้องกันอาชญากรรม
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
คลังสมองของชาติ
-New Rice Supply Chain กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย
2
ผู้อำนวยการสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิชา RTV 420 ข่าววิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น
-วิชา ICO 311 Communication Research
-วิชา MIC 201 Introduction to Microbiology
and Parasitology
-วิชา MTH 311 คู่มือปฏิบัติการเคมีคลินิก 1& 2
-วิชา MTH 333 คู่มือปฏิบัติการกิณวิทยาคลินิก
-วิชา MTH 333 กิณวิทยาคลินิก
-วิชา ACC 353 การภาษีอากร 2
-วิชา TRM 227 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
-วิชา TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
-วิชา TRM 343 การขายและการตลาดในธุรกิจนำเที่ยว
-วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-วิชา FIN 310 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
-วิชา HRM 306 การสรรหาและการคัดเลือก
-วิชา HRM 414 การสร้างทีมและการจูงใจ
-วิชา HRM 410 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์กร
-วิชา RSM 326 การจัดการปฏิบัติการในร้านค้าปลีก
-วิชา RBM 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
-วิชา RBM 325 การจัดการธุรกิจแฟรนไซต์
-วิชา LGM 302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
-วิชาการเขียนทางธุรกิจ
-วิชา ITA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-วิชา FRN 101 ภาษาฝรัางเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
-วิชา ENG 208 English Structure for Reading
Comprehension
-วิชา ENG 212 Applied English Structure
-วิชา ENG 314 Culture and English Language
-วิชา ENG 323 Academic Reading
-วิชา English Structure for Paragraph Writing
-วิชา ENG 333 Academic Reiting
-วิชา Eng 332 Writung Compositions for Thai Students
-วิชา MUS 251 ทฤษฎีดนตรีแจ๊สและการอิมโพรไวส์ 1
-วิชา MUS 259 Arranging for Song Writer
-วิชา MUS 127 ดนตรีปฏฺบัติ 1 (แซลโล)
-วิชา ECO 432 การประเมินโครงการ
-วิชา ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์ มหาภาค
-วิชา PHM 332 ปฏิบัติการเภสัชควบคุมคุณภาพ 1
-วิชา PHYSICE
-วิชา BIO 131 โครโมโซมในชีววิทยา
-วิชา CHM 128 Essential Chemistry for Dental Students
-วิชา CEN 221 Simplified Engineering STATICS
-วิชา POL 201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
2
1
2

2
1
2
1
1
3
2
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2

3
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยกสนสำนักบริหาร
ระบบบริการสุขภาพจิต
-รายงานการศึกษาเรื่อง ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต : การสำรวจ
ระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556
1
ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมกิจการการศึกษา
อนุกรรมและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการจัดทำ
หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์
"ปั่นเพื่อพ่อ"
-บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
สุดหล้าแผ่นดินไทย
1
ผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
-สถิติ 2559 กรุงเทพมหานคร
-Statistical Profile of Bangkok Metropolitan Administration
1
1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง
(นปส.)
-DVD รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action
Learning)
1
ผู้อำนวยการหลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ดลจิสติกส์
-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติบนพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟ้า (กรณีศึกษา รถไฟฟ้าบีทีเอส
สายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเข้ม) ภายในกรุงเทพมหานครพร้อมซีดี
-ปัจจัยสำคัญในการจัดซื้อจัดหาที่เหมาะสม กรณีศึกษาบริษัทไม้แปรรูป
AAA พร้อมซีดี
1


1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
-รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 96 (พฤษภาคม 2560)
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
มูลนิธีพุทธมหาคุณะรรม
(โรงเจลั้งเต็กตึ้ง)
-สิ่งพิมพ์
16
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อำนวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้
แห่งชาติ
-นิทรรศการในกระบวน พม่าระยะประชิด สื่อเพื่อส่งเสริมบทสนทนา
ระหว่างวัฒนธรรม
1
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วม
แก่ภาคประชาชน : ถอดบทเรียนกรณีศึกษา
-บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินกาคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ
-การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชน
-กฎหมายการชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของ
ผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดตราด
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
-นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
-นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
-นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
-นักการเมืองท้องถิ่นจังกวัเลพบุรี
-การจัดการปัญหาทุุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ
-ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป
-การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น
ในประเทศไทย
-การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ไทย : การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป
-กระบวนการสันติภาพไอแลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
-กระบวนการสันติภาพในรสันดา RWANDA
-รายงานปัญหาความไม่สงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์
และแนวทางการแก้ปัญหาเชิรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี (พิมพ์ครั้งที่ 6)
-การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณ
โดยการมีสาวนร่วมของประชาชน
-ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
-โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
-KPI YEARBOOK ประชาธิปไตยในทศวรรษใหม่
-ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะ พ.ศ. 2558 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2558
-สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อ
กลุ่มการเมืองที่ต่างกัน
-คนการเมือง
-คอร์รับชั่นปัญหาของสังคมไทยและแนวทางการแก้ไข
-จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย 48-59
-กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างการเป็นธรรมทางการเมือง :
บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและ
มีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน
-การเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ์ มีเสียงและมีส่วนร่วม
ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน
-ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy)
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1


1
1
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนา
การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต
-การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BNS 404 การพยาบาล
ผู้ใหญ่ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
-ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการถอดความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : กรณ๊ศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
-การพัฒนาสื่อการสอนวีดีทัศน์เรื่องการทำคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการวิจัย สำหรับวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
-การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสื่อ Inforgraphic
ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชา IMC 113 : การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคเชิงลึก
-การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHC 446 : เภสัชอินทรีย์
เคมีเรื่อง สเตรอยด์
1


1


1


1

1


1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-รายงานประจำปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
สำนักกิจการยุติธรรม
-รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ประจำปี พ.ศ. 2558
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 74 (พฤษภาคม 2560)
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 75 (มิถุนายน 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 391 (4 กันยายน 2560)
10
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2-8 (พ.ศ.2556-2560)
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพร้อมซีดี e-Book
1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง ปี 2560 และแนวโน้ม
ปี 2560 (ภาษาไทย)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2560)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2560)
2
2
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2560)
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-วารสารตำรวจ ปีที่ 53 ฉบับที่ 450 (มกราคม-มีนาคม 2560)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
-สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำปี 2559 พร้อมซีดี
2
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
-รายงานประจำปี 2559 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุุคคล
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 (2560)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
-วารสารอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (มิถุนายน -กรกฎาคม 2560)
1
สำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
-สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทษ
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-การติดตามและการประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย
1
สำนักงานศาลรัฐฑรรมนูญ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขนาด เอ 4
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขนาด เอ 5
-วารสารรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 ฉบับที่ 55 (มกราคม-เมษายน 2560)
-รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง " การบังคับใช้กำหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พ์้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
-รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง "เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐ
1
1
1

1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2559
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศาลยุติธรรม และสำนัก
งานศาลยุติธรรม
1
1
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานศิลปวัมนธรรมร่วมสมัย
2
สำนักนายกรัฐมนตรี
-85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2560
1
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-วารสาร The Thailand Natural History Museum journal
Volume 11, Number 1 ZJun 2017)
1
อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ
อำนวยการงาน พชช.
-รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 จากข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ) พร้อมซีดี
1
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
-สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ อัครศิลปิน
อัคราภิรักษศิลปิน วิศิษฏศิลปิน
-สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสาขา
วรรณศิลป์
-สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ ฐาปนันดรศิลปปินและ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
-สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
สาขาศิลปะการแสดง
1

1

1

1

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วิศวกรรมสำรวจ (Surveying)
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1

เดือนสิงหาคม 2560

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุุณเกาศัลย์
แก้วยิ่งยงค์
-โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9พันล้าน!!
5
คุณชัยแสนญ์ สุวรรณดวง
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
-ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์ บันทึกคนข่าว ทีวีไทย
2
ดร.ณัฏฐ์พงษ์
จันทชโลบล
และการบริการ
-สิ่งพิมพ์
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีระดา ปราบปราม
-คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักณะครอบครัว
1
รองศาสตราจารย์
ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
-ชุมชนสะพานไม้แก่น ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
1
คุณพิพัฒน์พงศ์
อิศรเสนา ณ อยุธยา
-เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี
2
คุณรสลิน เทพวัลย์
-พุทธวจน
-Buddhawajana
-อริยวินัย
-พุทธวจน หมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิด ฉบับที่ 1-16
1
1
1
16
นางรุจิรัตน์ ตุรงค์วิริยะ
-Thai jogging เดือน มิ.ย.2560
-Thai Jogging เดือน ก.ค.2560
-นิตยสารสร้างสุข เดือน มิ.ย.2560
-นิตยสารสร้างสุข เดือน ก.ค.2560
-SOOK Magazine เดือน มิ.ย. 2560
-SOOK Magazine เดือน ก.ค. 2560
-หนังสือ Live Well Together ดูแลผู้สูงวัย สร้างสุขในครอบครัว
-หนังสือ Aging Happily พร้อมสุขก่อนเกษียณ
1
1
1
1
1
1
1
1
อาตารย์เภสัชกรหญิง
ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล
-แนวปฏิบัติสุ่ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
2
รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงศิริจิต สุทธจิตต์
-ภาวะโรคร่วมที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิตเภท
1
คุณสิริกร นามลาบุตร
-รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคมในจังหวัด
หนองคาย
1
อาจารย์สุชาดา วาดเขียน
-อ่านง่ายและดูงาม : การจัดวางตัวอักษรไทย
2
คุณสุจิตรา
สันธนาภรณ์
-พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปาเรนทราเมศ มหิสเรรังสรรค์
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2560
-ปฏิทินพระบวรฉายาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2560
1
1
กรมสอบสวน
คดีพิเศษ
-วารสารดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2560)
1
กรมควบคุมโรค
-วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน 2560)
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2559
1
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
-รายงานประจำปี 2559 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2
กรมการค้าภายใน
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมการค้าภายใน
1
กระทรวงการต่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2558 กระทรวงการต่างประเทศ
-Annual Report 2015 Ministry of Foreign Affairs
1
1
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
5
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-การแปลขั้นปฐมฐาน (Principles for Fledgling Trasiators)
1
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
-วารสาร Buletin of Health Science and Technology (BHST)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
-นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา
1
คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-รายงานวิจัยเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการรับมรดกแทนที่
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมผสาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 11
ฉบับที่ 20 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 11
1
รองศาสตราจารย์
พันตำรวจโท ดร.
-การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบ
1
นายกสมาคมมาตรวิทยา
แห่งประเทศไทย
-Laboratory Directory
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
แวดวงวัคซีน
-จดหมายข่าวแวดวงวัคซีน ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
5
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีที่ 19
ฉบับที่ 94 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
50
บรรณาธฺิการ "จดหมายข่าว
สราญรมย์ การต่างประเทศ
ของประชาชน
-จดหมายข่าวสราญรมย์ การต่างประเทศของประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2560)
10
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
-จุลสารสุวรรณภูมิ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2560
-จุลสารสุวรรณภูมิ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2/2560
-จุลสารสุวรรณภูมิ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3/2560
2
2
2
บรรณาธิการจุลสารวิชาการ
การท่องเที่ยว (TAT Review)
-จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว (TAT Review) ไตรมาส 3
(July-September 2017)
1,000
บรรณาธิการวารสาร
การจัดการป่าไม้
-วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบริการปกครอง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-วารสารการการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (JSN Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับพิเศษ (JSN Journal Edition 2017)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มทร.พระนคร
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1

1

บรรณาธิการวารสาร
จันทรเกษม
-วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติสังคมศาสตร์
-วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) 1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย
พิชญทรรศน์ (ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
-การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบ
-วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิ๙ญทรรศน์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกรคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชนครินทร์
-วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสารราชนคิรินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยรำไฟพรรณี
-วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 48
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการหลักสูตร
และการสอน
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 8 ฉบับที่ 23
(กันยายน - ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์
-วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันพระปกเกล้า
-วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สารสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 8
(พฤษภาคม 2560)
-วารสารสัมพันธ์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 9
(มิถุนายน 2560)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
อารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
-วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
อุดมศึกษา
-วารสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 466 (เมษายน 2560)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 384 (17 กรกฎาคม 2560)
10
10
บรรณาธิการ
Chiang Mai University
Journal of Nature Science
-Change Mai University Journal Of Nature Science
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
International
Journal of East
Asian Studies
-วารสาร International Journal of East Asian
Studies )ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
"SEASCOPE"
-วารสาร "SEACOPE" (พฤษภาคม-มิถุนายน 2560)
4
บรรณาธิการวารสาร
"SAU JOURNAL OF
SCIENCE &
TECHNOLOGY
-วารสาร "SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY"
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการ
วิศกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทส
ยามพาร์คซิตี้
สวนสยาม
ทะเลกรุงเทพฯ
-อวสานละครแห่งชาติ
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการ
จัดพิมพ์หนังสือบันทึก
ธรรมศาสตร์ประจำปี 2560
-บันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุน
และพัฒนาการเรียน
การสอน
-วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1
ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมกิจการการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
-บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ทวยราษฎร์
จงรักล้ำปิติรงค์
1
ผู้อำนวยการสำนัก
อนามัย
-ขับเคลื่อนนวัตกรรม สุขภาพ 4.0
2
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สวัสดิการสุขภาพ
-บุหรีไฟฟ้าอันตรายต่อเด็กและเยาวชนกับคำถามที่ทุกคนอยากรู้
-Gen Z Strong ไม่สูบ
-วันงดสููบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560
-โปสเตอร์ความรู้ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด
-โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เปิดกฎหมาย พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.2560
-ข้อมลบุหรี่กับสุขภาพ
-ตัวเลขเตือนภัยบุหรี่
-บารากูไฟฟ้าของเล่นหลอกเยาวชนชนิดใหม่
2
2
2
2
2

3
3
2
ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักบริหาร ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2559 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้ำเข้า
แห่งประเทศไทย
-Annual Report 2016 Export-Import Bank of Thailand
1

1
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สมุดภาพถ่ายเก่า ศิลปะในประเทศไทย
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 19
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
-วารสาร "สารรักษ์วัฒนธรรม" ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2557)
-วารสาร "สารรักษ์วัฒนธรรม" ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
-วารสาร "สารรักษ์วัฒนธรรม" ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
-วารสาร "สารรักษ์วัฒนธรรม" ปีที่ 11 ฉบับที่ 18 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสาร "สารรักษ์วัฒนธรรม" ปีที่ 11 ฉบับที่ 19 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
1
1
1
1
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-รายงานประจำปี 2559 สภาพัฒนาการเมือง
1
เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-Proceedings of The 6th National and International
Conference on Humantities and Social Science
-Proceeding of the 2th National and International
Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Science
-Proceeding of the 4 th International Conference on Security
-การสร้างระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี
1

1

1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 (เมษายน 2560
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 (2560)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารแรงงาน ปีที่ 15 (เมษายน 2560)
-วารสารแรงงาน ปีที่ 15 (พฤษภาคม 2560)
2
2
สำนักพิมพ์อัญญา
-การล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์โดยบาทหลวง/นักบวชคาทอลิก
1
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
-ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
1
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-วารสารรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 ฉบับที่ 53 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
-วารสารรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 ฉบับที่ 54 (กันยายน-ธันวาคม 2559)
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2558-2559 (เล่ม 1)
-รวมคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2559(เล่ม 2)
1
1
1
1
สำนักงาน ป.ป.ช. -วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-จุลสารธนาคารสมอง
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2560
1
สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
-บทวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม
3
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-Education in Thailand
1
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-รายงานประจำปี 2559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-วารสารตำรวจ ปีที่ 53 ฉบับที่ 452 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว
-เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง (Family Practice)
2

เดือนกรกฎาคม 2560

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณคำบงค์ พิมพ์บูลย์
-สิ่งพิมพ์และซีดีรอม
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุภัทร เมฆพายัพ
-การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฐิยาพร
กันตาธนวัฒน์
-กระบวนการทัศน์การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด
ของภาคประชาชน
1
รองศาสตราจารย์
ดร.รัตนา สำโรงทอง
-The Key to Health and Longevity
1
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 (มกราคม-มีนาคม 2560)
1
กรมการปกครอง
-นิตยสาร@Amphone ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2560)
1
กรมการศาสนา
-พระพิธีธรรม
-ศาสนาพิธีและมารยาทไทย
1
1
กรมควบคุมโรค
-วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีที่ 29
ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560)
1
กรมศิลปากร
-นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)
1
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงานไตรมาส 1 : มกรคม-
มีนาคม 2560
1
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2560)
2
กระทรวง
การต่างปรดะเทศ
-รายงานประจำปี 2558 กระทรวงการต่างประเทศ
-Annual Report 2015 Ministry of Foreign Affairs
1
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธืพืช
-จุลสาร สวจ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤาภาคม-สิงหาคม 2560)
2
คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รายงานการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
3
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มรดกอีสาน
-การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบ
1
รองศาสตราจารย์
พันตำรวจโท ดร.
-จุลสารมรดกอีสาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการ KKU
Research
-KKU Research Volume 3, 2016
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
-วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
KMUTNB : IJAST
-วารสาร KMUTNB : IJAST Vol.10 No2 (April-June 2017)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการ Chiang Mai
University Journal
of Nature Science
-Change Mai University Journal of Nature Science
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่างวิถีธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 151 (กรกฎาคม 2560)
4
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 7
(เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการ
Thammasat Review
of Economic and
Social Policy
-Thammasat Review of Economics and Social
Policy ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
Nature Notes บันทึกธรรมชาติ
-วารสาร Nature Notes บันทึกธรรมชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
Thammasat International
Journal of Science
and Technology
-วารสาร Thammasat University Journal of Science and Technology
Vol.22 No.1 ZJanuary-March) 2017
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
เทศาภิบาล
-นิตยสารเทศาภิบาล ปีที่ 110 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สราญรมย์ การต่างประเทศ
ของประชาชน
-จดหมายข่าวสราญรมย์การต่างประเทศของประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(มีนาคม-เมษายน 2560)
12
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยัอีสเทิร์น
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 14
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการ Re-Form
ข่าวสารงานวิจัย
-Re-Form ข่าวสารงานวิจัย ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
รามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
-วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
1
บรรณาธิการวารสาร
ASR CMU Journal
of Social Science
and Humanities
-ASR CMU Journal of Social Science and Humanities ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถนายน 2559)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
The Knowledge by
okmd
-นิตยสาร The Knowledge by okmd ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-
กรกฎาคม 2560)
30
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าว วิถีธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 150 (มิถุนายน 2560)
4
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ Southeast
Bangkok Journal
-วารสารวิชาการ Southeast Bangkok Journal ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 10
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
(jsn Journal)
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559)
-วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรปทุม ชลบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
-วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)
2
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์ศาสตร์
การแพทย์ทหาร
-รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแทพย์ทหาร
1
ผู้อำนวยการโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
-โปรแกรมเสริมสำหรับการจัดการเรียนรู้ (TCU-OBL) ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ในสสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานการาอน : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
1
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การพัฒนาที่อยู่อาศัย์
-รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมือง และที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่เป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจรองรับการเข้าสุ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมือง และที่อยู่
อาศัยในพื้นที่เป้าหมายตามแนวการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-Excutive Summary Report A Study for Plamming of Urban and
Housing Development in the - target Arease along economic corridors
to Support-Ace Formation
1


1


1
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิชา ARC 422 Design Methodology
-วิชา ESS การออกกำลังกาย
-วิชา ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
-วิชา FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
-วิชา FRN ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน (สมุดบันทึก)
-วิชา ENG 369 English for Airlines
-วิชา ENG 323 Academic Reading
-วิชา BNS 223 การพยาบาลผู้สูงอายุ
-วิชา MTH 361 คู่มือปฏิบัติการวิทยุภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
-วิชา MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
-วิชา CDP 161 เครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator)
-วิชา LGM 304 การจัดการหาจัดจ้าง
-วิชา MGT 204 ทฤษฎีองค์การ
-วิชา MET 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการแพทย์
-วิชา MTH 341 วิทยาศาสตรืการบริการโลหิต
-วิชา MKT 306 การบริหารการขาย
-วิชา PHM 344 & PHM 446 เภสัชอินทรีย์เคมี 1 & 2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัย
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
-ซีดีบันทึกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
-วารสารและงานวิจัย
-เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ)
-แพทยศาสตร์สงเคราะห์
-วัฒนธรรม พัมนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
-จีนในกระแสการเปลี่ยนแปลง
-วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
-วารสารอื่นๆ
396
684
62
1
7
74
16
15
46
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
-สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข
2
ผู้จัดการโครงการ
สนับสนุนการสาน
เสริมสร้างพลังในการ
ดำเนินงานตามรอย
พระบาทพัฒนาด้านอาหาร
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กในโรงเรียนไทย
แก้มใส
-การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพรุยุคลบาท
เพื่อพัฒนาด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไป
สู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน พร้อมซีดี
-การประมวลความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
อย่างครบวงจรตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
11
ผู้จัดการศูนย์องค์กร
แห่งความสุข
-องค์กรแห่งความสุข 4.0
-กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
-Happy Eco-Sysbiosis สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
-องค์กรเอี่ยมสุข
-จัดการเงิน จัดการสุข
-สมดุลแห่งสุข
-สถานการณ์ปัญหาโภชนากรในพระสงฆ์
1
1
1
1
1
1
1
รองอธิการฝ่ายพัฒนา
สังคมและผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์
-ลอดลายมังกร เส้นทางสายไหม แห่งศตวรรษที่ 21 โครงการเปลี่ยนโลก
-รายงานผลการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา
2549-2559
6
2
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
-สิ่งพิมพ์
-ซีดีรอม
50
50
รองอธิการบดี
-การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบ
1
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน
-รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2559
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
-สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่
จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ประจำปี 2559
(ส่วนภูมิภาค)
-สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่
จำหน่ายผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรีย์ ประจำปี 2559
(กรุงเทพมหานคร)
1


1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-KPI YEAR BOOK 2016 "Looking Forward at Thai Democracy
1
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 94 (มีนาคม 2560)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 ฉบับที่ 95 (เมษายน 2560)
1
1
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สำนักงาน ปปง.)
-Annual 2016 Anti-Money Laundering Office
2
1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ปกแข็ง
-ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)
-ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) บทสรุปสำหรับผูู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
-ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) บทสรุปสำหรับผูู้บริหาร (ภาษาจีน)
-ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) แผนภูมิ (ภาษาไทย)
2

2

2

2

2

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
เพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564
-การบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ
3
3
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560)
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1
สำนักงาน ป.ป.ช.
-จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
5
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2560
(มกราคม-มีนาคม 2560)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560)
-มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2560)
-มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2560)
2
2
2
หัวหน้าหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาการเป็น
ผู้ประกอยการ ศูนย์ศึกษา
วิภาวดี
-ซีดีรายงานการค้นคว้าอิสระ
178
หัวหน้าสำนักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร
-เอนไวต์และจลนพลศาสตร์เอนไซม์
3
หัวหน้าภาควิชา
การบริหารงานยุติธรรม
เลขานุการคณะกรรมการ
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
-ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
-การบริหารทรัพยากรมนุุษย์
1
1
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
-การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา
1

เดือนมิถุนายน 2560

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
-อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
1
รองศาสตราจารย์
ดร.จามะรี เชียงทอง
-รัฐความสมัยใหม่และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา เชิญศิริ
คณะเศรษฐศาสตร์
-สิ่งพิมพ์
25
คุณชนัญธิดา
นิ่มยิรมานมงคล
สถาบันภาษาอังกฤษ
-The Wit Wisdom of OZZY Osbourne
-I am OZZY
-OZZy "Talking"
-นักโปรแกรมเมอร์เจาะรหัสไอที พระพุทธเจ้าใช้วิธีเจาะรหัสมนุษย์
1
1
1
1
อาจารย์ ดร.ดุจหทัย
วงษ์กะพันธ์
-แนวทางการวิจัยเพื่อการสร้างแบรนด์แฟชั่น
2
รองศาสตราจารย์
ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
คณะดิจิทัลอาร์ต
-ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย
-รวมภาพถ่ายเอกรงค์ 5 ทศวรรษจากมุมกล้องและห้องมืด
โดยจิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ
1
1
คุณปวีณ สืบศิริวิริยะกุล
-AC 101 หลักการบัญชี
-EC 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
-เจาะลึกอังกฤษธรรมศาสตร์ TU-TET
-เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
-เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก
-ฤทิธ์สมานแผลของสารสกัดจากใบพลู พร้อมซีดีรอม
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร
(คณะเศรษฐศาสตร์)
-หนังสือองค์พุทธมามะกะ ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
-ธรรมธารา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2558)
-ธรรมธารา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
1
2
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มนตรี ตั้งใจ
-ความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สารเภสัชรังสี
2
เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์
ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์
-พลังงานอิสระพื้นผิวและการประยุกต์ใช้
1
นางรุจิรัตน์
ดดุรงค์วิริยะ
-Thai Jogging เดือนเมษายน 2560
-Thai Jogging เดือนพฤษภาคม 2560
-นิตยสารสร้างสุข เดือนเมษายน 2560
-นิตยสารสร้างสุข เดือนพฤษภาคม 2560
-SOOK Magazine เดือนเมษายน 2560
-SOOK Magazine เดือนพฤษภาคม 2560
-หนังสือคู่มือการเลิกบุหรี่ สำหรับประชาชน
-หนังสือบุหรีภัยร้าย ทำลายคุณ
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เลิศชัย
สุธรรมมานนท์
-กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษยืเพื่อองค์กรยั่งยืน
1
รองศาสตราจารย์
ดร.วิภา ตังคนานนท์
-Animal Cell and Tisue Culture TEchniques
1
ร้อยตรีสมนึก ชูวิเชียน
-โสกราตีส ถึงซาร์ตร์ ประวัติศาสตร์ของปรัชญา
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมบูรณ์
เอนกฤทธิ์มงคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
-พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ My SQL และ JQuery
1
คุณสุชีรา สิมมา
-อานุภาพกรรม ชุดที่ 1
-ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ 4
-ธรรมปัญญา ชุดที่ 3
-พระพุทธกิจ พรรษา 16-20
1
1
1
1
ดร.สุดสวาสดิ์
ดวงศรีไสย์
-จดหมายข่าว TRF Policy Bulletin ปีที่ 4 ฉบับที่ 5,6,12/2557
-จดหมายข่าว TRF Policy Bulletin ปีที่ 5 ฉบับที่ 8,12/2558

-วารสาร The TRF Forum ปีที่ 4 ฉบับที่ 3,4/2558
6
4
4
คุณสุภาพร
สมจิตต์
-TCDC OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Jan-Jun,2017 /03
-NADe From Thai Creativity
1
1
ศาสตราจารย์
ดร.เสริม จันทร์ฉาย
-รังสิตอาทิตย์
-เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์
1
1
อาจารย์หฤทัย ฐานนันท์
คณะวิทยาศาสตร์
-นิตยสารล่วงเวลา
1
ศาสตราจารย์
ดร.อาณัต ลีมัคเดช
-ธุรกิจกติกาใหม่ Disrupting Business
2
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
-การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐาน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 1
-รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2557-2559
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีที่ 14 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2560)
2
2

3
กรมเจรจาการค้า
รหะหว่างประเทศ
-รายงานประจำปี 2559 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
1
กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
-สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกุ่มเกษตรกร
15
กรมทางหลวง
-รายงานประจำปี 2559 กรมทางหลวง
1
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
-ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 1 ทศวรรษทรัพยากรชีวภาพ
ในป่าชายเลน
-การ์ตูนเสริมสร้างความรู้ด้ารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตอน เครือข่าย
แข้มแข็ง
2

10
กรมประชาสัมพันธ์
-รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-รายงานประจำปีผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตังชีวัดที่ 1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่รับรู้และเข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
-การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
1

1


1
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
-Proceedings Report of Regional Workshop :
Enhancing Regional Partnership Towards Strengthening
Laboratory System in Accelerating GHSA's Inmplement :
Detect 1
1
กรมสรรพากร
-รายงานประจำปี 2559 กรมสรรพกร
2
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
-แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ประจำปี พ.ศ 2559
พร้อม ซีดี
1
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2559 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมซีดี
1
คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์
-30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต
-ซีดีปริญญานิพนธ์
3
63
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
-สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
-Academic Reading
1
คณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
-รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Procedings) เนื่องในโอกาส
การสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบ 62 ปี
1
รองศาสตราจารย์
-การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบ
1
นายกสมาคมศิษเก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
-สารสนเทศสมาคมศิษยืเก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
-รางวัลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
-ปาฐกถาวัสดิ์ สกุลไทย ครั้งที่ 22
1
1
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สราญรมย์ การต่างประเทศ
ของประชาชน
-จดหมายข่าวสราญรมย์การต่างประเทศของประชาชน
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
การบัญชีและการจัดการ
-วารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มีนาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาิต มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
ปาริชาติ
-วารสารปาริชาติ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
Rajabhat journal of
Sciences,Humanities
& Social Science
-วารสาร Ragabhat journal of Science,Humanities 7 Social
Science ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(เมษายน-กันยายน 2557)
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558)
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(เมษายน 2558-กันยายน 2558)
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559)
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(เมษายน2559-กันยายน 2559)
-วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
1

1

1

1

1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มีนาคม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการศรีปทุม ชลบุรี
-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (มกราคม-มีนาคม
2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2560)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
(กรกฎาคม-สิงหาคม 2560)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
"ศิลปกรรมบรูพา"
-วารสาร "ศิลปกรรมบรูพา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-
พฤศจิกายน 2558) ฉบับภาคต้น
-วารสาร "ศิลปกรรมบรูพา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2558-
พฤษภาคม 2559) ฉบับภาคปลาย
-วารสาร "ศิลปกรรมบรูพา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559-
พฤศจิกายน 2559) ฉบับภาคต้น
-วารสาร "ศิลปกรรมบรูพา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559-
พฤษภาคม 2560) ฉบับภาคปลาย
1

1

1

1
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 8
ฉบับที่ 6 (มีน่คม 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
สาร สนช
-วารสาร "สาร สนช." ปีที่ 33 (เมษายน 2560)
1
บรรณาธิการวารสาร
"สลค.สาร"
-วารสาร "สลค.สาร" ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
2
บรรณาธิการวารสาร
S.I.Society
-วารสาร S.I.Society ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2560)
-วารสาร S.I.Society ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน 2560)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
ASEAN Journal of
Education
-วารสาร ASEAN Journal of Education ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2
(มกราคม-มิถุนายน 2559) และ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
-วารสาร ASEAN Journal of Education ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
1

1
ประธานดำเนินงานสวนดุสิต
โพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
-25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0
2
ประธานบริษัทในเครือ
ตรีมูรติ
-จาริกบุญในแดนพุทธภูมิ
1
ผู้อำนวยการกองพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา 2
-รายงานการศึกษาวิจัยภาพรวมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2558
1
ผู้อำนวยการฝ่าย
กลุ่มองค์กรสัมพันธ์
-ซีดีเสียง 70 stories of Father
3
ผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย
-ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวหใม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปี 2559
2
ผู้อำนวยการมูลนิธี
บรูณะนิเวศ
-ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559
1
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุน
และพัฒนาการเรียนการสอน
-งานวิจัยพร้อมซีดีรอม
21
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยสังคม
-โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และการศึกษาผลกระทบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2558
-รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย
พ.ส. 2559
1


1
ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน
-คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (Value
Engineering,VE) ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก
พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็ง
1
ผู้อำนวยการสำนัก
วรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์
-ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14
2
ผู้อำนวยการองค์การ
บริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)
-Creative Tourism : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2560
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-รายงานผลประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนคาเหนือ
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2559)
1

1

1
มูลนิธีไดโดเซเม
-(นวนิยาย) ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกของญี่ปุ่น
5
มูลนิธีศาสตราจารย์
ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิง
มณฑินี มงคลนาวิน
-หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม 4 กำเนิดสำนักกฎหมาย
ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
1
รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
-สรุปรายงานผลการแข่งขันฉบับสมบูรณ์ สุรนารีเกมส์ การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่
21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 กีฬาเพื่อโอกาสชีวิตและมิตรภาพ
1
รองศาสตราจารย์
-การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบ
1
รองประธานมูลนิธิ
ชัยพฤกษ์นึกน้อมเกล้า
-ชีวิตและการต่อสู้ของผู้ไม่นอมแพ้ต่อโชคชะตา
1
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
-CD-ROM Proceedings of National Research Conference 2017
-CD-ROM Proceedings of International Research Conference 2017
1
1
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง "ทิศทาง
การพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน" มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มที่ 1
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1
เลขาธฺิการมูลนิธี
เพื่อการพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ
-สุขร่วมสร้าง
-รายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2558
-แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะปดระชากรสาธารณสุขต่างด้าวในประเทศไทย
ระยะที่ 1
-รายงานภาระโรคระดับเขตสุขภาพและภููมิภาคของประชากรไทย พ.ศ.
2554
-รายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2557
-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจค่าน้ำหนักภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วย
-การตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคน
คนต่างด้าวฯ
-Report of a pilot : developing tools and methods to measure
HIV-related stigma and discrimination in health care settings
in Thailand
-Conference report : Trans pacific partnership : Impact on
Thailand's economy society, and health system
-The End NCD's ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
-The End NCD's ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
-NCD's Fact sheet : 9 เป้าหมายและ 25 ตัวชี้วัดระดับโลกฯ
1
1
1

1

2
2

2

2


2

2
2
2
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
-รายงานกิจการมูลนิธีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2559
1
เลขาธิการ สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
ระดับนานาชิตครั้งที่ 9
-Proceedings of the 3rd National and International Conference
on Education Research and Social Development
-Proceedings of the 3rd International Social Science and Business
Research Conference
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาิตครั้งที่ 10
1

1

1

1
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560)
1
สำนักงานกิจการ
ยุติธรรม
-แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ
-รายงานประจำปี 2559 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ
-วารสารกระบวนการยุติธรรมฉบับพิเศษ (กรกฎาคม 2559)
-วารสารกระบวนการยุติธรรม (มกราคม 2560)
1

1

1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 461 (พฤศจิการยน 2559)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-ความรู้และคติธรรมในการบำเพ็ญกุศลงานศพ
-การบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต
-คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน พร้อมซีดี
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 43 ฉบับที่ 460 (ตุลาคม 2559)
1
1
1
14
สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2560 และแนวโน้มปี 2560
และแนวโน้มปี 2560 (ภาษาไทย)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-จดหมายข่าว วช ปีที่ 12 ฉบับที่ 72 (มีนาคม 2560)
-จดหมายข่าว วช ปีที่ 12 ฉบับที่ 71 (กุมภาพันธ์ 2560)
1
2
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-วารสาร Smart Life by อย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-
มีนาคม 2560)
2
สำนักงาน ป.ป.ช
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559)
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
-รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 พร้อมซีดี
-แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) พร้อมดีวีดี
1
1
สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
-สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555 ชุด สานสายใยแผ่นดิน
-บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชุุดองค์ "วิศิษฎศิลปิน"
-ภาพยนต์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1


1

สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
-รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตห่วงใยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
1
สำนักราชเลขาธิการ
-พระราชกรณียกิจระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2559
1
หัวหน้าภาควิชา
การจัดการเรียนรู้
-นวัตกรรมการศึกษาวอลดอร์ฟในระดับชั้นอนุบาล
1
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์
-รายงานประจำปี 2559 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
1
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
2
อธิการบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
-คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
-คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง
รัชกาลที่ 9 เล่ม 6
-คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรา
ยาวัดราชโอรสสารามราชวรวิหาร
2
2
2

2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-รายงานประจำปีการศึกษา 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
1

เดือนพฤษภาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 924
2 ศิลปศาสตร์ 507
3 บริหารธุรกิจ 488
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 374
5 พยาบาลศาสตร์ 485
6 นิเทศศาสตร์ 249
7 เทคนิคการแพทย์ 245
8 บัญชี 241
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 239
10 วิทยาศษสตร์ 232

เดือนเมษายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,881
2 ศิลปศาสตร์ 1,091
3 บริหารธุรกิจ 768
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 509
5 เทคนิคการแพทย์ 485
6 วิทยาลัยนานาชาติ 431
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 395
8 พยาบาลศาตร์ 383
9 นิติศาสตร์ 373
10 บัญชี 273

เดือนมีนาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,553
2 ศิลปศาสตร์ 1,112
3 พยาบาลศาสตร์ 765
4 บริหารธุรกิจ 743
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 606
6 เทคนิคการแพทย์ 558
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 526
8 นิเทศศาสตร์ 512
9 วิทยาลัยนานาชาติ 472
10 วิทยาศาสตร์ 299

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 827
2 ศิลปศาสตร์ 782
3 บริหารธุรกิจ 539
4 พยาบาลศาสตร์ 511
5 นิเทศศาสตร์ 485
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 290
7 ดิจิทัลอาร์ต 276
8 เทคนิคการแพทย์ 221
9 วิทยาลัยนานาชาติ 195
10 วิทยาลัยแพทศาสตร์ 179

เดือนมกราคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 827
2 ศิลปศาสตร์ 782
3 บริหารธุรกิจ 539
4 พยาบาลศาสตร์ 511
5 นิเทศศาสตร์ 489
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 290
7 ดิจิทัลอาร์ต 276
8 เทคนิคการแพทย์ 221
9 วิทยาลัยนานาชาติ 195
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 179

เดือนธันวาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,185
2 เทคนิคการแพทย์ 597
3 ศิลปศาสตร์ 539
4 บริหารธุรกิจ 496
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 491
6 พยาบาลศาสตร์ 317
7 บัญชี 307
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 302
9 วิทยาลัยนานาชาติ 224
10 วืศกรรม 192

เดือนพฤศจิกายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 924
2 ศิลปศาสตร์ 507
3 บริหารธุรกิจ 488
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 374
5 พยาบาลศาสตร์ 485
6 นิเทศศาสตร์ 249
7 เทคนิคการแพทย์ 245
8 บัญชี 241
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 239
10 วิทยาศษสตร์ 232

เดือนตุลาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,810
2 ศิลปศาสตร์ 1,373
3 เทคนิคการแพทย์ 941
4 พยาบาลศาสตร์ 883
5 บริหารธุรกิจ 779
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 557
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 521
8 นิเทศศาสตร์ 492
9 วิทยาลัยนานาชาติ 374
10 กายภาพบำบัด 347

เดือนกันยายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,055
2 ศิลปศาสตร์ 1,379
3 นิเทศศาสตร์ 1,332
4 เทคนิคการแพทย์ 1,057
5 บริหารธุรกิจ 996
6 วิทยาลัยแพทศาสตร์ 962
7 พยาบาลศาสตร์ 893
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 649
9 วิทยาลัยนานาชาติ 390
10 วิทยาศษสตร์ 381

เดือนสิงหาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 840
2 เภสัชศาสตร์ 834
3 เทคนิคการแพทย์ 588
4 พยาบาลศาสตร์ 566
5 นิเทศศาสตร์ 484
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 479
7 บริหารธุรกิจ 472
8 ศิลปะและการออกแบบ 324
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 322
10 ทันตแพทย์ศาสตร์ 291

เดือนกรกฎาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 753
2 พยาบาล 579
3 ศิลปศาสตร์ 473
4 บรืหารธุรกิจ 402
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 309
6 เทคนิคการแพทย์ 288
7 บัญชี 286
8 ศิลปและการออกแบบ 219
9 นิเทศศาสจร์ 213
10 กายภาพบำบัด 210

เดือนมิถุนายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 861
2 บัญชี 477
3 เภสัชศาสตร์ 458
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 426
5 ศิลปศาสตร์ 405
6 บริหารธุรกิจ 404
7 นิเทศศาสตร์ 383
8 เทคนิคการแพทย์ 314
9 วิศวกรรมศาสตร์ 221
10 กายภาพบำบัด 218

เดือนพฤษภาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,398
2 บริหารธุรกิจ 1,165
3 เทคนิคการแพทย์ 736
4 บัญชี 710
5 ศิลปศาสตร์ 696
6 พยาบาลศาสตร์ 599
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 597
8 นิติศาสตร์ 441
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 406
10 วิทยาลัยนานาชาิติ 385

เดือนเมษายน 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,400
2 ศิลปศาสตร์ 878
3 เทคนิคการแพทย์ 765
4 พยาบาลศาสตร์ 745
5 นิเทศศาสตร์ 707
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 680
7 บริหารธุรกิจ 654
8 วิทยาลัยนานาชาิติ 469
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 498
10 บัญชี 429

เดือนมีนาคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,808
2 บริหารธุรกิจ 1,075
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 1,040
4 ศิลปศาสตร์ 1,000
5 เทคนิคการแพทย์ 983
6 นิเทศศาสตร์ 733
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 668
8 วิทยาลัยนานาชาิติ 502
9 บัญชี 498
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 497

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,971
2 บริหารศาสตร์ 1,270
3 ศิลปศาสตร์ 933
4 นิเทศศาสตร์ 929
5 เทคนิคการแพทย์ 925
6 พยาบาลศาสตร์ 280
7 บัญชี 570
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 556
9 วิทยาลัยนานาชาิติ 228
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 165

เดือนมกราคม 2559

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 925
2 ศิลปศาสตร์ 543
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 512
4 นิเทศศาสตร์ 353
5 วิทยาลัยนานาชาิติ 294
6 เทคนิคการแพทย์ 280
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 272
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 262
9 บริหารธุรกิจ 228
10 วิทยาศาสตร์ 165

เดือนธันวาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
2 บริหารธุรกิจ 1,163
3 เทคนิคการแพทย์ 1,002
4 ศิลปศาสตร์ 881
5 พยาบาลศาสตร์ 687
6 ทันตแพทยศาสตร์ 611
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 445
8 นิติศาสตร์ 428
9 กายภาพบำบัด 427
10 บัญชี 411

เดือนพฤศจิกายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 448
2 ศิลปศาสตร์ 179
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 155
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 148
5 บริหารธุรกิจ 96
6 นิเทศศาสตร์ 86
7 ศึกษาศาสตร์ 77
8 ดิจิทัลอาร์ต , วิทยาลัยดนตรี 75
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 63
10 เภสัชศาสตร์ 61

เดือนตุลาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,424
2 บริหารธุรกิจ 1,493
3 เทคนิคการแพทย์ 1,367
4 พยาบาลศาสตร์ 942
5 ศิลปศาสตร์ 858
6 ทันตแพทยศาสตร์ 808
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 671
8 กายภาพบำบัด 634
9 นิเทศศาสตร์ 544
10 บัญชี 537

เดือน กันยายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
3 เทคนิคการแพทย์ 1,006
4 พยาบาลศาสตร์ 989
5 บริหารธุรกิจ 916
6 นิเทศศาสตร์ 862
7 แพทยศาสตร์ 825
8 ทันตแพทยศาสตร์ 665
9 กายภาพบำบัด 519
10 ดิจิตัลอาร์ต 519

เดือนสิงหาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,194
2 บริหารธุรกิจ 572
3 ศิลปศาสตร์ 527
4 พยาบาลศาสตร์ 468
5 เทคนิคการแพทย์ 345
6 ทันตแพทย์ศาสตร์ 307
7 นิเทศศาสตร์ 298
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 281
9 ดิจิทัลอาร์ต 224
10 กายภาพบำบัด 212

เดือนกรกฎาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,265
2 พยาบาลศาสตร์ 900
3 ศิลปศาสตร์
4 เทคนิคการแพทย์ 554
5 บริหารธุรกิจ 468
6 กายภาพบำบัด 468
7 แพทย์ศาสตร์ 318
8 วิทยาศาสตร์ 314
9 ดิจิทัลอาร์ต 283
10 นิเทศศาสตร์ 273

เดือนมิถุนายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 632
2 พยาบาลศาสตร์ 612
3 เทคนิคการแพทย์ 578
4 บริหารธุรกิจ 505
5 เภสัชศาสตร์ 494
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 413
7 วิทยาศาสตร์ 362
8 ดิจิทัลอาร์ต 279
9 นิเทศศาสตร์ 256
10 วิทยาลัยนานาชาิติ 243

เดือนพฤษภาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 37
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 34
3 นิเทศศาสตร์ 20
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
5 ศิลปศาสตร์,วิทยาลัยดนตรี 13
6 เภสัชศาสตร์,วิทยาศาสตร์ 11
7 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 10
8 สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ 9
9 ศึกษาศาสตร์ 8
10 เทคโนโลยีชีวภาพ,นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ 7

เดือนเมษายน 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 126
2 เภสัชศาสตร์ 124
3 พยาบาลศาสตร์ 109
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 103
5 บริหารธุรกิจ 80
6 นิเทศศาสตร์ 75
7 วิทยาลัยรัฐกิจ 65
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 59
9 วิทยาศาสตร์ 58
10 ศิลปะและการออกแบบ 52

เดือนมีนาคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 271
2 ศิลปศาสตร์ 134
3 วิศวกรรมศาสตร์ 131
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 118
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 115
6 บริหารธุรกิจ 110
7 เภสัชศาสตร์ 105
8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 96
9 นิเทศศาสตร์ 89
10 ดิจิทัลอาร์ต 62

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 362
2 ศิลปศาสตร์ 186
3 วิศวกรรมศาสตร์ 167
4 นิเทศศาสตร์ 163
5 บริหารธุรกิจ 117
6 วิทยาศาสตร์ 112
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 97
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 76
9 ศิลปะและการออกแบบ 66
10 วิทยาลัยการท่องและการบริการ 66

เดือนมกราคม 2558

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 217
2 นิเทศศาสตร์ 139
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 87
4 ศิลปศาสตร์ 70
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 65
6 เภสัชศาสตร์ 58
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ 46
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 44
9 ศิลปะและการออกแบบ 42
10 บริหารธุรกิจและวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 36

เดือนธันวาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 73
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 68
3 นิเทศศาสตร์ 64
4 ศิลปศาสตร์ 58
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 54
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 51
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 42
8 วิทยาลัยวิศวรรมศาสตร์ 36
9 เทคนิคการแพทย์ 34
10 ดิจิทัลอาร์ต 33

เดือนพฤศจิกายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 368
2 ศิลปศาสตร์ 190
3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 144
4 นิเทศศาสตร์ 123
5 บริหารธุรกิจ 115
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 115
7 วิทยาลัยดนตรี 109
8 ศิลปะและการออกแบบ 89
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 88
10 เภสัชศาสตร์ 79
11 79
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 79

เดือนตุลาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
2 พยาบาลศาสตร์ 275
3 นิเทศศาสตร์ 222
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 220
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 210
6 บริหารธุรกิจ 152
7 วิทยาลัยดนตรี 144
8 ดิจิทัลอาร์ต 124
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 119
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 115

เดือนกันยายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 249
2 บริหารธุรกิจ 229
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 197
4 ดิจิทัลอาร์ต 185
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 167
6 พยาบาลศาสตร์ 161
7 นิเทศศาสตร์ 144
8 วิทยาลัยดนตรี 143
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 108
10 วิทยาศาสตร์ 90

เดือนสิงหาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 ศิลปศาสตร์ 141
2 บริหารธุรกิจ 110
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 93
4 พยาบาลศาสตร์ 77
5 ดิจิทัลอาร์ต 56
6 ศิลปะและการออกแบบ 53
7 วิศวกรรมศาสตร์ 49
8 เภสัชศาสตร์และสถาปัตยกรรม 47
9 ทัศนมาตรศาสตร์ 41
10 นิเทศศาสตร์ 31

เดือนกรกฎาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 247
2 ศิลปศาสตร์ 130
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 95
4 นิเทศศาสตร์ 84
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 66
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 56
7 กายภาพบำบัด 39
8 ดิจิทัลอาร์ต ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 39
9 บริหารธุรกิจ เภสัชศาสตร์ 34
10 ศิลปะและการออกแบบ 32

เดือนมิถุนายน 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 พยาบาลศาสตร์ 144
2 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 62
3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ 61
4 ศิลปศาสตร์ 50
5 วิทยาลัยนานาชาติ 42
6 บริหารธุรกิจ 37
7 นิเทศศาสตร์ 35
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 29
9 วิทยาศาสตร์ 24
10 ทัศนมาตรศาสตร์ 22

เดือนพฤษภาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 753
2 พยาบาลศาสตร์ 606
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 392
4 บริหารธุรกิจ 380
5 เทคนิคการแพทย์ 281
6 ศิลปศาสตร์ 279
7 กายภาพบำบัด 261
8 นิเทศศาสตร์ 181
9 ศิลปและการออกแบบ 163
10 ทันตแพทย์ศาสตร์ 151

เดือนมีนาคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,164
2 เภสัชศาสตร์ 1,161
3 บริหารธุรกิจ 892
4 พยาบาลศาสตร์ 746
5 เทคนิคการแพทย์ 582
6 ศิลปศาสตร์ 415
7 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 375
8 นิติศาสตร์ 527
9 ทันตแพทยศาสตร์ 340
10 บัญชี 323

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,235
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,244
3 บริหารธุรกิจ 1,215
4 พยาบาลศาสตร์ 893
5 เทคนิคการแพทย์ 767
6 ศิลปศาสตร์ 709
7 ทันตแพทยศาสตร์ 612
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 527
9 นิติศาสตร์ 515
10 วิทยาศาสตร์ 458

เดือนมกราคม 2557

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,502
2 พยาบาลศาสตร์ 908
3 ศิลปศาสตร์ 631
4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 540
5 บริหารธุรกิจ 516
6 นิเทศศาสตร์ 512
7 เทคนิคการแพทย์ 479
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 451
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 413
10 วิทยาศาสตร์ 311

เดือนธันวาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,747
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,131
3 พยาบาล 768
4 บริหารธุรกิจ 731
5 ศิลปศาสตร์ 637
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 559
7 เทคนิคการแพทย์ 552
8 นิเทศศาสตร์ 503
9 ทันตแพทยศาสตร์ 496
10 ศิลปะและการออกแบบ 319

เดือนพฤศจิกายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,928
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 834
3 ศิลปศาสตร์ 847 847
4 พยาบาลศาสตร์ 736
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 701
6 บริหารธุรกิจ 668
7 นิเทศศาสตร์ 587
8 วิทยาศาสตร์ 511
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 436
10 ศิลปะและการออกแบบ 391

เดือนตุลาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,530
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,376
3 บริหารธุรกิจ 1,321
4 เทคนิคการแพทย์ 936
5 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 764
6 ศิลปศาสตร์ 686
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 651
8 บัญชี 615
9 พยาบาลศาสตร์ 613
10 นิติศาสตร์ 478

เดือนกันยายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,706
2 เทคนิคการแพทย์ 1,396
3 บริหารธุรกิจ 1,198
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,150
5 พยาบาลศาสตร์ 1,067
6 ศิลปศาสตร์ 1,063
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 929
8 นิติศาสตร์ 843
9 กายภาพบำบัด 745
10 การแพทย์แผนตะวันออก 692

เดือนสิงหาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,864
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,179
3 พยาบาล 1,161
4 บริหารธุรกิจ 1,151
5 ศิลปศาสตร์ 941
6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 843
7 เทคนิคการแพทย์ 828
8 ทันตแพทยศาสตร์ 731
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 678
10 กายภาพบำบัด 658

เดือนกรกฎาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,557
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,801
3 บริหารธุรกิจ 1,396
4 ศิลปศาสตร์ 993
5 พยาบาลศาสตร์ 972
6 เทคนิคการแพทย์ 971
7 นิเทศศาสตร์ 771
8 ทันตแพทยศาสตร์ 739
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 711
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 646

เดือนมิถุนายน 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,260
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 662
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 588
4 ศิลปศาสตร์ 500
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 460
6 บริหารธุรกิจ 403
7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 380
8 นิเทศศาสตร์ 341
9 ศิลปะและการออกแบบ 313
10 เทคนิคการแพทย์ 307

เดือนพฤษภาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 844
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 565
3 พยาบาลศาสตร์ 547
4 บริหารธุรกิจ 498
5 กายภาพบำบัด 437
6 ศิลปศาสตร์ 343
7 เทคนิคการแพทย์ 310
8 นิเทศศาสตร์ 285
9 การแพทย์แผนตะวันออก 248
10 นิติศาสตร์ 238

เดือนมีนาคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 657
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 513
3 บริหารธุรกิจ 433
4 พยาบาลศาสตร์ 334
5 เทคนิคการแพทย์ 323
6 นิติศาสตร์ 293
7 ศิลปศาสตร์ 243
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 235
9 บัญชี 225
10 ทันตแพทยศาสตร์ 224

เดือนกุมภาพันธ์ 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,787
2 บริหารธูรกิจ 1,498
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,239
4 นิติศาสตร์ 1,153
5 เทคนิคการแพทย์ 1,134
6 ศิลปศาสตร์ 1,055
7 พยาบาลศาสตร์ 986
8 อุตสหกรรมการท่องเที่ยวและลบริการ 741
9 นิเทศศาสตร์ 641
10 กายภาพบำบัด 635

เดือนมกราคม 2556

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,682
2 เทคนิคการแพทย์ 943
3 ศิลปศาสตร์ 863
4 บริหารธุรกิจ 757
5 พยาบาลศาสตร์ 713
6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 631
7 นิเทศศาสตร์ 622
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 610
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 605
10 ศิลปะและการออกแบบ 524

เดือนธันวาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,030
2 บริหารธุรกิจ 1,474
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,437
4 ศิลปศาสตร์ 1,038
5 ทันตแพทยศาสตร์ 849
6 เทคนิคการแพทย์ 813
7 พยาบาล 766
8 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 722
9 บัญชี 609
10 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 573

เดือนพฤศจิกายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,518
2 ศิลปศาสตร์ 1,035
3 พยาบาลศาสตร์ 847
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 836
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 725
6 เทคนิคการแพทย์ 723
7 ทันตแพทย์ศาสตร์ 629
8 ศิลปะและการออกแบบ 593
9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 583
10 นิเทศศาสตร์ 581

เดือนตุลาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,300
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,777
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,593
4 ศิลปศาสตร์ 909
5 เทคนิคการแพทย์ 878
6 นิติศาสตร์ 854
7 กายภาพบำบัด 810
8 วิทยาลัยแทพย์ศาสตร์ 684
9 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 628
10 พยาบาลศาสตร์ 621

เดือนกันยายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 3,196
2 ศิลปศาสตร์ 1,447
3 วิทยาลัยบริหารธรุกิจและรัฐกิจ 1,421
4 พยาบาล 1,327
5 กายภาพบำบัด 1,321
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,301
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 1,064
8 นิติศาสตร์ 1,004
9 ทันตแพทย์ศาสตร์ 958
10 เทคนิคการแพทย์ 952

เดือนสิงหาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,127
2 พยาบาล 1,845
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,427
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,309
5 ศิลปศาสตร์ 1,076
6 ภายภาพบำบัด 1,301
7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 795
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 786
9 นิเทศศาสตร์ 726
10 เทคนิคการแพทย์ 698

เดือนกรกฎาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 3,144
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,696
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,584
4 พยาบาลศาสตร์ 1,384
5 ศิลปศาสตร์ 1,157
6 ทันตแพทยศาสตร์ 1,084
7 เทคนิคการแพทย์ 1,083
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 1,014
9 กายภาพบำบัด 905
10 การแพทย์แผนตะวันออก 864

เดือนมิถุนายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,425
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 692
3 พยาบาลศาสตร์ 658
4 ศิลปศาสตร์ 638
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 637
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 499
7 ทันตแพทยศาสตร์ 452
8 ศิลปะและการออกแบบ 448
9 การแพทย์แผนตะวันออก 427
10 นิเทศศาสตร์ 363

เดือนพฤษภาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 631
2 พยาบาลศาสตร์ 483
3 ศิลปศาสตร์ 437
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 402
5 เทคนิคการแพทย์ 382
6 กายภาพบำบัด 359
7 นิเทศศาสตร์ 349
8 การแพทย์แผนตะวันออก 339
9 ทันตแพทยศาสตร์ 330
10 บัญชี 302

เดือนเมษายน 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,433
2 วิทยาลัยบริหารธูรกิจและรัฐกิจ 942
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 942
4 ศิลปศาสตร์ 720
5 พยาบาลศาสตร์ 717
6 การแพทย์แผนตะวันออก 680
7 เทคนิคการแพทย์ 676
8 ทันตแพทย์ศาสตร์ 628
9 บัญชี 540
10 วิทยาศาสตร์ 465

เดือนมีนาคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 5,439
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,801
3 เทคนิคการแพทย์ 1,777
4 ทันตแพทยศาสตร์ 1,616
5 พยาบาลศาสตร์ 1,494
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,490
7 ศิลปศาสตร์ 1,451
8 วิทยาศาสตร์ 1,205
9 กายภาพบำบัด 1,144
10 การแพทย์แผนตะวันออก 1,088

เดือนกุมภาพันธ์ 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 5,146
2 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2,063
3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,996
4 ศิลปศาสตร์ 1,625
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,583
6 นิเทศศาสตร์ 1,508
7 เทคนิคการแพทย์ 1,504
8 พยาบาลศาสตร์ 1,395
9 วิทยาศาสตร์ 1,202
10 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 1,117

เดือนมกราคม 2555

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,789
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,316
3 นิเทศศาสตร์ 1,070
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 974
5 เทคนิคการแพทย์ 940
6 ศิลปศาสตร์ 917
7 วิทยาศาสตร์ 838
8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 763
9 พยาบาลศาสตร์ 714
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 671

เดือนธันวาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5
2 นิเทศศาสตร์ 4
3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 2
4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 2
5 วิทยาลัยนานาชาติ 2
6 วิทยาลัยวิศวกรมศาสตร์ 1
7 ทันตแพทยศาสตร์ 1
8 นิติศาสตร์ 1
9 กายภาพบำบัด 1
10 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1

เดือนตุลาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,856
2 วิยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 833
3 เทคนิคการแพทย์ 640
4 ทันตแพทย์ศาสตร์ 581
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 564
6 นิติศาสตร์ 532
7 การแพทย์แผนตะวันออก 493
8 กายภาพบำบัด 438
9 วิทยาศาสตร์ 386
10 ศิลปศาสตร์ 362

เดือนกันยายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 4,415
2 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,605
3 พยาบาลศาสตร์ 1,446
4 เทคนิคการแพทย์ 1,374
5 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 1,301
6 วิทยาลัยวิศวกรมศาสตร์ 1,230
7 การแพทย์แผนตะวันออก 1,229
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,078
9 กายภาพบำบัด 1,072
10 ศิลปศาสตร์ 1,053

เดือนสิงหาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,799
2 พยาบาล 1,233
3 นิเทศศาสตร์ 1,187
4 ศิลปศาสตร์ 1,057
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,050
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 852
7 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 709
8 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 709
9 วิทยาศาสตร์ 698
10 กายภาพบำบัด 693

เดือนกรกฎาคม 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 2,991
2 พยาบาล 1,144
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1,120
4 เทคนิคการแพทย์ 1,085
5 ทันตแพทย์ศาสตร์ 1,063
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 856
7 การแพทย์แผนตะวันออก 786
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 781
9 นิเทศศาสตร์ 753
10 ศิลปศาสตร์ 668

เดือนมิถุนายน 2554

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เภสัชศาสตร์ 1,399
2 พยาบาล 676
3 นิเทศศาสตร์ 610
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 572
5 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 515
6 ศิลปศาสตร์ 437
7 เทคนิคการแพทย์ 391
8 ศิลปะและการออกแบบ 387
9 กายภาพบำบัด 381
10 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 378