ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด

      นำเสนอรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดที่มอบทรัพยากรสารสนเทศ
แก่สำนักหอสมุด โดยจำแนกเป็นรายเดือน
    ประจำปีการศึกษา 2560
    ประจำปีการศึกษา 2559
    ประจำปีการศึกษา 2558
    ประจำปีการศึกษา 2557
    ประจำปีการศึกษา 2556
    ประจำปีการศึกษา 2555
    ประจำปีการศึกษา 2554