คู่มือสำหรับนักวิจัย

     เครื่องมือรวบรวมบรรณานุกรม Zetoro
                 การบริการจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Open Office.org Writer
                     โดย อาจารย์ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                 คู่มือการใช้ Zotero
                      โดย ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                      นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์
                 แนะนำ Zetero ผ่าน