คู่มือสำหรับนักวิจัย


คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ดูรายระเอียด
คู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดูรายระเอียด
เครื่องมือรวบรวมบรรณานุกรม Zetoro
    การบริการจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ Open Office.org Writer โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
    ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
ดูรายระเอียด
    คู่มือการใช้ Zotero โดย ผศ.ดร.กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูรายระเอียด
     แนะนำ Zetero ผ่าน YOUTUBE ดูรายระเอียด