ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

    สำนักหอสมุดจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากร เพื่อแจ้งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้แก่คณะ หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา