ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรม สำนักหอสมุด


นิทรรศการ "พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน"
ดูรายระเอียด
นิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่"
ดูรายระเอียด
การบรรยายเรื่องการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)ตามเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดูรายระเอียด
ตามแนวพระราชดำริ ร.๑๐ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ พสกนิกรมีความสุข "
ดูรายระเอียด
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดประจำภาค S/2561
ดูรายระเอียด