เยี่ยมชมเว็บไซต์


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560


เดือน จำนวน
พฤษภาคม 2561 3,590
เมษายน 2561 5,258
มีนาคม 2561 6,948
กุมภาพันธ์ 2561 7,544
มกราคม 2561 5,123
ธันวาคม 2560 5,026
พฤศจิกายน 2560 9,535
กรกฎาคม 2560 5,069
กันยายน 2560 5,069
สิงหาคม 2560 7,200
กรกฎาคม 2560 5,069
มิถุนายน 2560 6,630
รวม 81,843