สืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac


สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WebPac 2557


เดือน

Indexes Patron Transactions

รวม

Keyword Browse Cross
Index

Broadcast

Patron
Login

Renewals

Requests
Placed

Patron
Updates

พ.ค.58 231,214 238,524 282 0 125 78 0 2 470,225
เม.ย.58 154,397 139,139 95 0 13 7 0 0 293,651
มี.ค.58 162,905 116,140 227 - 238 242 1 1 279,754
ก.พ.58 46,987 12,531 195 1 371 340 4 2 60,431
ม.ค.58 17,451 54,480 158 21 296 309 8 1 226,724
ธ.ค.57 92,949 25,485 210 10 209 117 1 2 108,458
พ.ย.57 82,063 25,485 210 10 414 425 3 7 118,011
ต.ค.57 95,585 21,161 192 10 482 577 2 2 118,011
ก.ย.57 69,761 19,216 332 20 391 314 2 5 90,041
ส.ค.57 174,770 53,450 99 2 243 239 1 6 228,810
ก.ค.57 224,865 54,985 114 3 224 113 4 1 280,307
มิ.ย.57 82,240 18,699 160 1 245 216 1 1 101,563
รวม 1,589,187 768,901 2,139 76 3,319 3,129 26 25 2,366,802