ทรัพยากรที่ถูกยืม


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2560


เดือน หนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ รวม
พ.ค.61 352 12 17 381
เม.ย.61 563 30 10 603
มี.ค.61 1,291 44 25 1,360
ก.พ.61 1,285 61 3 1,354
ม.ค.61 1,042 51 3 1,096
ธ.ค.60 563 18 12 593
พ.ย.60 1,935 67 20 2,022
ต.ค.60 1,681 99 23 1,803
ก.ย.60 1,650 94 24 1,773
ส.ค.60 911 95 21 1,027
ก.ค.60 1,075 58 23 1,156
มิ.ย.60 1,237 23 30 1,437
รวม 13,585 652 221 14,458