ภาพกิจกรรม


การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

             ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561
และ นายฎุษดี ศุภประเสริฐศิลป์ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00-11:30 น.