หนังสือน่าสนใจ


ศิ สมบัติ พลายน้อย. (2560). กร็ดภาษาหนังสือไทย (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ
    เลขหมู่ PL4177 ส44ก74 2560

    เป็นสมุดบันทึกเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยกล่าวถึงที่มา
ความหมายของสำนวนโวหารและถ้อยคำต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของนิยาย นิทาน อันมีเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะภาษาไทย แต่มีเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณกรรม แทรกอยู่ทั่วไป
เช่น กล่าวถึง คำต้อนรับของชนบางชาติ ต้นเหตุที่ไทยใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทาย กล่าวถึง
ความวิปริตทางภาษาในสมัยโบราณ กล่าวถึงคำผวน ล่าวถึง การแก้คำให้เป็นบาลีสันสกฤต ฯลฯ