หนังสือน่าสนใจ


มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. สื่อสารยุคดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (2562). กรุงเทพฯ : สถาบัน
    พระปกเกล้า. เลขหมู่ TK5103.7 ม63ส65.

    เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆ ในชุมชนกับท้องถิ่น รวมถึงการทำงานในองค์กรท้องถิ่นให้
สาธารณชนได้รับรู้ มีทั้งกรณีตัวอย่างและภาพประกอบเพื่อให้สามารถเข้าในได้มากยิ่งขึ้น เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปจากเดิม ความท้าทายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเล่าเรื่อง การวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเล่าเรื่อง (Storytrlling) ให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล