สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


พลังแผ่นดิน. นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561. เลขหมู่ CFT ภ73พ462

       ซีดีบันทึกเรื่องราวตั้งแต่เมื่อครั้งพระราชสมภพ ต่อเนื่องมาจนถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างพิธี
ฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในช่วงเวลา
ที่พระองค์ครองราชย์ จวบจนบรรยากาศโศกเศร้าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต