ภาพกิจกรรม


     กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
     การบรรยายเรื่อง "การจัดการร์บอนฟุตพริ้นส่วนบุคคล" ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
          ณ ห้องประชุม 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (ตึก 7)
     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สวน 60 พรรษา
          สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสวนลอยฟ้า คณะศิลปะและการออกแบบ
          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
     จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 5 มิถุนายน 2558
     งานสัปดาห์ "รักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558
     สำนักหอสมุดรับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น KM RANGSIT UNIVERSITY ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เรื่อง
          การควบคุมการเบิก – ใช้วัสดุอุปกรณ์ของแผนกบริการ สำนักหอสมุด
     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมลงนามความร่วมมือ "เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว"
     การประชุมเชิงวิชาการ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว
     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย