เอกสารการประชุมเชิงวิชาการ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม


     การบรรยายในหัวข้อ " มหาวิทยาลัยรังสิตกับการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายมหาวิทยาลัย
          สร้างเสริมสุขภาพ" โดย รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรฺ์
          และผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
     การบรรยายในหัวข้อ "โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) : ประสบการณ์กรมส่งเสริมคุณภาพ
          สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิต
          และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     การบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว"
          โดย รศ.ดร.วรสัณฑ์ บรูณากาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
          อาคารและสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรื จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย