คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 7ส

     เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 7ส ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2557