ติดต่อ

     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ. พหลโยธิน
ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร.02-997-2222 ต่อ 3457,3461,3463
โทรสาร. 02-997-2222 ต่อ 3473