โซนพื้นที่

     ตามที่สำนักหอสมุด ได้มีนโยบายให้มีการดำเนินกิจกรรม 7 ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามหลักกิจกรรม 7 ส
และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 7 ส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีคำสั้งแต่งตั้ง
ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มพื้นที่กิจกรรม 7ส

โซนพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2558
โซนพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2557