คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส

      เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการกิจกรรม 7ส ดังนี้

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2558
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2557