การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่

      การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 7ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลงานของผู้เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินกิจกรรม 7 ส โดยมีแบบการประเมินผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ ทำการตรวจสอบและประเมินผลโดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาในขั้นตอนต่อไป การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การเตรียมก่อนการตรวจ

     <>จัดทำแผนการตรวจโดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดให้มีการจัดทำแผนการตรวจพื้นที่ 1 ครั้ง
     <>กำหนดวันและเวลาในการตรวจ
     <>ทำจดหมายแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงช่วง วัน เวลา ในการตรวจ

ขั้นตอนในวันที่ตรวจ

     <>ในวันที่ตรวจคณะอนุกรรมการฯ จะมีการประชุม เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกัน ก่อนที่จะเดินตรวจตามพื้นที่
ที่กำหนด
     <>ในการเดินตรวจพื้นที่จะดูจากมาตรฐานประจำแต่ละโซนพื้นที่โดยจะตรวจตามมาตรฐานกลาง
     <>บันทึกการประเมินผลการตรวจ ข้อดี ข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานกลางลงในแบบฟอร์ม
การดำเนินการหลังการตรวจ
     <>ประชุมสรุปการประเมินผลการตรวจในแต่ละวันและแต่ละพื้นที่
     <>รวบรวมและสรุปการประเมินผลการตรวจ รวมทั้งข้อดี ข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานกลางจาก
คณะอนุกรรมการฯ
     <>ทำจดหมายส่งการประเมินผลการตรวจ เยี่ยมโซนให้แต่ละกลุ่มพื้นที่