การจัดการความรู้

     สำนักหอสมุดดำเนินการถอดประสบการณ์และการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส และ และ 7ส
ของสำนักหอสมุดขึ้น

การจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2557
การจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2556