นโยบาย

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกิจกรรม 7ส ซึ่งประกอบ ด้วย สะสาง
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และ
สภาพแวดล้อมของสำนักหอสมุด ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีนโยบาย 7ส ดังนี้

     1. พัฒนาการดำเนินกิจกรรม 7ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำนัก หอสมุด

      2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรม 7ส โดยถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป

      3. ให้ทุกแผนกในสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 7ส ไปดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ครบทั้ง 7 กิจกรรม

      4. ผู้บริหารสำนักหอสมุดทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ และดูแลให้การดำเนินกิจกรรม 7ส
ของสำนักหอสมุด บรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 7ส และเป้าหมายที่กำหนดไว้

      5. ให้ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่อคณะกรรมการอำนวยการกิ
มหาวิทยาลัยรังสิต

      6. ให้รางวัลพื้นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 7ส ตามแผนการดำเนินงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

      โครงการห้องสมุด 7ส ต้นแบบการพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

      1. กิจกรรม 7ส สำนักหอสมุด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

      2. กิจกรรม 7ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสำนักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      3. ทุกแผนกของสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 7ส มาเป็นเครื่องมือในการพิฒนาคุณภาพบุคลากรระบบงาน
และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป