แผนการดำเนิน

     เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ลุล่วงตามแผนที่กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมกรรม 7 ส จึงได้จัดทำแผนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 7 ส ขึ้น

แผนการดำเนินกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึึกษา 2558
แผนการดำเนินกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึึกษา 2557