คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนิน
และการจัดกิจกรรมของห้องสมุดสีเขียว สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง
ซึ่งเป็นห้องสมุดต้นแบบประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิธิดา
หนูอินทร์แก้ว (บรรณารักษ์ชำยาญการ) และ นางสาวสุนิสา ปานเจริญ (เจ้าหน้าที่งานห้อวสมุด)
ให้การต้อนรับและนำชมห้องสมุด