หนังสือน่าสนใจ


ถวิลวดี บุรีกุล , ทศพล สมพงษ์ และสมเกียรติ นากระโทก. การศึกษาพฤติกรรมความเป็น
    พลเมืองสำหรับสังคมไทย
.(2563). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
    เลขหมู่ JQ1749 ก15ถ56ก75

    เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาตัวแบบในการสร้างความเป็นพลเมืองและประสิทธิภาพ
ทางการเมืองของพลเมือง ซึ่งการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
โดยใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (participatory public policy
process) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 4 แห่ง
ในแต่ละพื้นที่มีกลุ่มทดลอง จำนวน 60 คน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดว่าด้วย
ความเป็นพลเมือง แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วม แนวคิดว่าด้วยการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม แนวคิดว่าด้วยความมีประสิทธิภาพทางการเมือง การสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัย กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลตำบลโพสังโฆ จังหวัดสิงห์บุรี
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในตำบลผาเสวย จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปผลการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนานโนบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 พื้นที่
การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย การพัฒนาตัวแบบในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม