หนังสือน่าสนใจ


ชลัท ประเทืองรัตนา. เส้นเวลา = Timeline. (2563). กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
    สถาบันพระปกเกล้า. เลขหมู่ HM281 ช46ส73

    หนังสือที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ร่วม
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง การเรียงลำดับเหตุการณ์ทำให้ผู้เข้าร่วม
สามารถทำความเข้าใจเหตุการณ์หรือประเด็นที่กำลังร่วมกันอภิปรายได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก
จะเป็นภาพกว้างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน
ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เห็นมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในเหตุการณ์เดียวกัน
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ได้อย่างหลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น การอภิปรายและ
วิเคราะห์เหตุการณ์ร่วมกันอันจะนำไปสู่การวางแผนในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันได้