หนังสือน่าสนใจ


เอกชัย ศรีวิลาศ. พื้นที่เสรี = Open Space Technology - OST. (2563). กรุงเทพฯ :
    สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. เลขหมู่ JC591 อ72พ63

    เป็นหนังสือที่นำเสนอเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นทางเลือกในการสนทนา มีหลักการสำคัญ
4 หลักการ และ 1 กฎ ที่ช่วยกระตุ้นให้คนเข้าร่วมสัมผัสได้ถึงความเท่าเทียมกัน อิสระเสรี
และการเปิดพื้นที่ปลอดภัย และเกิดการระดมความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์เกิดการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ได้ความสดใหม่ของความคิดรวมถึง ได้ทางออกจากปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการที่เรียบง่ายแต่มีชีวิตชีวา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
บทนำ เครื่องมือพื้นที่เสรี (Open Space Technology) คืออะไร หลักการสำคัญและกฎ
ของ OST วิธีในการจัดประชุม OST จุดแข็ง ข้อจำกัดและสิ่งที่พึงระวัง ตัวอย่างการจัด
OST และ บทสรุป