สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


วิธีการผลิตอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. (255-). นครปฐม : สถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. เลขหมู่ DVDT ว63

    นำเสนอกระบวนการผลิตอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทให้ปลอดจากเชื้อคลอสทริเดียม โบทูลลินั่ม
ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท เช่น กระป๋อง แก้ว ปี๊บ โลหะ เพื่อให้ผู้ประกอบ
การเข้าใจในหลักทฤษฎีและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย รวมถึงสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย