สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต). (2554). เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนา
    ประจำชาต
ิ. กรุงเทพฯ : สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย. เลขหมู่ CFT ส337ม85

ธรรมะบรรยายของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื้อหา
ธรรมะบรรยายชุดนี้ได้บันทึกเป็นไฟล์ mp3 มีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ 1) มองไกล ใจกว้าง 2) ดูเขา เข้าใจตัว 3)
รู้จักตัว เห็นทั่วโลก 4) โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ