สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


ไอมิวส์ : ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่,
    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์, อุทยาน
    สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุร
ี. (2562). กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
    กลุ่มบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. เลขหมู่ DVDT อ942

    แนะนำแหล่งเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 4 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่หลากหลาย 2) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 3) พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย 4) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
แหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงาน