สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


ไอมิวส์ : ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ. เชียงใหม่,
    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุร
ี. (2562). กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
    กลุ่มบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. เลขหมู่ DVDT อ941

แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง ได้แก่ 1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งทำหน้าที่
เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ไทยเพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัย และบริการความรู้ทางด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 2) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน การฟื้นฟูป่า และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ รวมไปถึง
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือที่นี่เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้และให้การฝึกอบรม
ด้านการอนุรักษ์ระดับสากล