สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Ingenious Concept of ‘Sufficiency’ through Architecture.
    [2010?]. Bangkok : Association of Siamese Architects under Royal Patronage.
    Call No. DVDEH545

    สารคดีสะท้อนถึงพระกรุณาและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยใช้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของหลักการ “บวร”
ที่มีการนำสถาบันหลักในชุมชน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา มาเป็น
กลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง