สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ฉบับสื่อมวลชน. (2563). กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด
    แห่งชาติ กรมศิลปากร. เลขหมู่ CFT ม56จ344 2562

    ซีดีประมวลภาพและข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่สำคัญของชาติต่อไป