อาจารย์ดีเด่น


  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2561
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง
คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิธวัฒน์
จรินทร์ธนันต์
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
รองศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
วิทยาลัยดนตรี อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือ
การประดิษฐ์
ว่าที่ ร.ต. พิชิตพล
โชตกุลนันทน์
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือ
การประดิษฐ์

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2560
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมชาย เล็กเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิศรุต เลาะวิถี
คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิชญาณี โอชา
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือ
การประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือ
การประดิษฐ์

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือ
การประดิษฐ์
อาจารย์อรพรรณ
สาระศาลิน-เชเฟอร์
คณะศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือการประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์
ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
ดร.อรนันท์ พรหมมาโน คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัญญา มณีจักร
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2557
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
อาจารย์วานิช โปตะวนิช วิทยาลัยดนตรี อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์สุขเกษม อุยโต คณะศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อาจารย์ชัยพร
พานิชรุทติวงศ์
คณะดิจิทัลอาร์ต อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือ
การประดิษฐ์
ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล คณะกายภาพบำบัด อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
รองศาสตราจารย์
ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและหรือ
การประดิษฐ์

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2554
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.ดร.กาญจนา
สุริยะพรหม
เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัย
อ.ภณสุทธิ์ สุทธิประการ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การประดิษฐ์
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม
อ.พัชรี รัตนพันธุ์ ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2553
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
รศ.นันทชัย ทองแป้น วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น -
อ.Mitsuo Nakayama ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา
ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2552
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
อ.เบญจา สันติธนานนท์ บริหารธุรกิจ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.กาญจนา
จันทร์ประเสริฐ
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัยและการประดิษฐ์
รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2551
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.ปรีชา อนุพงษ์องอาจ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัย
ดร.เกรียงศักดิ์
อุดมสินโรจน์
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2550
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.ดร.พิศมัย ประทุมทาน วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2549
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.กาญจนา
จันทร์ประเสริฐ
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.สรัลภาษณ์ พัชรมนัสพร ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
รศ.ดร.ธมลวรรณ
ส่วนอรุณสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การวิจัย
รศ.วิทยากร เชียงกูล นวัตกรรมสังคม อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2544
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
รศ.พิศประไพ สาระศาลิน ศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
รศ.นันทชัย ทองแป้น วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การประดิษฐ์
อ.บุรินทร์ คณะเจริญ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การประดิษฐ์

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2543
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
อ.สุเทพ มงคลเลิศลพ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2542
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.สุดจิต สนั่นไหว สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
ผศ.กีรติ ลีวัจนกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การแต่งตำรา

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2541
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.วนิดา พงศ์สถาพร เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.อรวรรณ อุทัยเสน พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการสังคม

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2540
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ศ.ดร.สสี ปันยารชุน เภสัชศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น -
อ.ธเนศ ศรีสถิตย์ ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.บรรจบ พลาวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม

  อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2539
ชื่อ-สกุล
วิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
สาขา
ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี
ศุขสาตร
วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น -
อ.อนงค์ นาคสวัสดิ์ ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การเป็นครู
อ.ปรีชา แดงโรจน์ ศิลปศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นเฉพาะทาง การบริการสังคม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273