ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
ผู้ประพันธ์ : อาจารย์พิสมัย จันทวิมล

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันของท่าน ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยในฐานะหนึ่งในผู่ร่วมดำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ในสมัยที่ท่านเป็นรองอธิการบดีและรักษาการแทนอธิการบดี ได้มีการกำหนดให้ "ต้นพยอม"เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ พระคุณของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีมากมายเกินกว่าจะนำมากล่าวได้หมดสิ้น ณ ที่นี้

สำนักหอสมุดขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พร้อมทั้งคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์สืบแสง พรหมบุญ ผู้ล่วงลับได้สร้างไว้เป็นที่ประจักษ์ จงช่วยนำพาดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของท่านไปสู่สรวงสวรรค์ ด้วยเทอญ

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

(ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด)


ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ


         ประวัติ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
         มหาวิทยาลัยรังสิตกับ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
         ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ
         บางเรื่องราวของอาจารย์สืบแสง พรหมบุญ
         สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้ง ที่ 33
         ข่าว
            ศธ.เพิ่มมาตรการสกัด’เด็กฝาก’ เช็คชื่อน.ร.’ร.ร.ดัง’ก่อน-หลังเปิดเรียน
            นักการศึกษา นักการเมืองที่ชื่อว่า "สืบแสง พรหมบุญ"
            สกศ.ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนงบประมาณขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
         รวมภาพความทรงจำ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273