สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิต


ตราสัญลักษณ์เดิม (2528-2553)ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2553 เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เป็นการรวมวัตถุสัญลักษณ์ แทนวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยรังสิตมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ได้รับการหล่อหลอมให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะและคุณธรรม และมีความมั่นใจที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมโดยส่วนรวมและตนเอง

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงประกอบด้วยปิ่น ดวงอาทิตย์ ฟันเฟือง กลุ่มสามเหลี่ยม และช่อชัยพฤกษ์

ปิ่น หมายถึง เป้าหมายอันดีงามสูงสุดของสังคม

ดวงอาทิตย์ส่องแสง หมายถึง อำนาจ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง

ฟันเฟือง หมายถึง พลังแห่งวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนง

กลุ่มสามเหลี่ยม หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่รวมกันเป็นสังคม

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง พลังแห่งคุณธรรมและสามัคคีธรรม


ตราสัญลักษณ์ปัจจุบัน (2553-ปัจจุบัน)เป็นการสะท้อนถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะสนองต่อวัตถุประสงค์ ของการสร้างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผนวกเข้ากับคุณธรรมและจิตสำนักอันดีงาม เพื่อสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญา นำมรรคาเยาวชนสู่สภาวะรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย ที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบคือ โลกุตระ และดวงอาทิตย์

โลกุตระ หมายถึง จุดมุ่งหมายอันสูงส่งของมวลมนุษย์ คือการบรรลุสภาวะความรู้แจ้งในธรรม โดยมีปัญญาเป็นแสงส่องทางสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด

ดวงอาทิตย์ หมายถึง ดาวพระเคราะห์ที่ให้แสงสว่างส่องมายังโลก เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สรรพสัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิตภายใต้สัญลักษณ์ใหม่เพื่อสนองวัตถุ ประสงค์ในการสร้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทาง วิชาการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตผนวกกับจิตสำนึกที่ดีงามและ คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติเครื่องหมายของ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญานำ มรรคาเยาวชนสู่สภาวะความรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคมธรรมาธิปไตยที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ถือความถูกต้องเป็นหลัก


"เสือ" สัตว์สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต

เสือ ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิตด้วย


ธงประจำมหาวิทยาลัยรังสิตธงประจำมหาวิทยาลัยเป็นสีฟ้าและมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง


สีประจำมหาวิทยาลัยรังสิต


สีชมพู(บานเย็น)- สีฟ้า

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273