กำหนดการ


<<< กลับสู่หน้า พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินในพิธีสถาปนา "มหาวิทยาลัยรังสิต"

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2533

     
15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - เสด็จพระราชดำเนินถึงมหาวิทยาลัยรังสิต (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี เฝ้ารับเสด็จฯ ณ บริเวณหน้ามณฑปพระศรีศาสดา
- คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ นางบุญนำ อุไรรัตน์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้และพวงมาลัย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกราบบังคมทูลรายงาน
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่มณฑปพระศรีศาสดา
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศาสดา
- ทรงกราบ
- เสด็จพระราชดำเนินยังพลับพลาพิธี
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย
- ทรงกราบ
- ประทับพระราชอาสน์
- ทรงศีล (ประธานสงฆ์ ถวายศีล)
- นายวิโรจน์ ธัญญาหาญ นายกสโมสรนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
- นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลและเบิกอธิการบดี กราบบังคมทูลถวายรายงาน
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้า เปิดแพรคลุมป้ายมหาวิทยาลัยรังสิต (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์แตรดุริยางค์)
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - เสด็จพระราชดำเนิน เข้าสู่พลับพลาพิธี
- ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
- ประทับพระราชอาสน์
- ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)
- นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - ทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม
- เสด็จพระราชดำเนิน ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
- ทรงลาพระสงฆ์
16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารหอสมุด
- เสด็จพระราชดำเนินกลับ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273